463102A - Tuotantotekniikka I

Tunniste: 463102A

Nimi: Tuotantotekniikka I

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Oppiaine: 4305 Konetekniikka

Laajuus: 5 op

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 – 5, hyv, hyl

Vastuuyksikkö: Konetekniikan ala

Opettajat: Pirkola, Heikki Juhani

Kuvaus

Laajuus: 5.0 op / 133 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: suomi

Ajoitus: toteutus periodeissa 3 ja 4

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee konepajateollisuuden yleisimmät valmistusmenetelmät, osaa huomioida valmistettavuuden tuote-suunnittelulle asettamat vaatimukset, tuntee konepaja-automaation tarjoamat mahdollisuudet tuotannonsuunnittelussa sekä analysoimaan tuotannon ongelmakohtia.

Sisältö: Metalliteollisuuden valmistusmenetelmät, tuotantoautomaatio, valmistusystävällinen suunnittelu, nc-tekniikka ja tuotantojärjestelmät.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luennot, vaiheitus- ja nc-harjoitus

Kohderyhmä: Konetekniikan opiskelijat

Esitietovaatimukset: Suositeltava esitieto 463101A Valmistustekniikka

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Oppimateriaali: Luennot ja luennoilla annettava lisämateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteeri: Tentti ja harjoitustyöt

Arviointiasteikko: Arvosteluasteikko 1 – 5 tai hylätty, tentin painoarvo 0,7 ja harjoitustöiden 0,3.

Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettava Pirkola Heikki Juhani

Työelämäyhteistyö: -

Lisätiedot: -

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017