463104A - Täydentävät valmistusmenetelmät

Advanced manufacturing methods

Laajuus: 7 op / 187 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Luennot ja seminaari 1. periodilla, demonstraatiot ja harjoitukset 2. periodilla.

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa mm. laser-, kipinätyöstö-, vesisuih-kuleikkaus- ja ainetta lisääviä menetelmiä konepajojen valmistusprosesseissa sekä osaa valita mene-telmät erilaisiin sovelluksiin. Opiskelija osaa myös kuvata em prosessien ja -järjestelmien pääomi-naisuudet sekä alan kehitystrendit.

Sisältö: Luento- ja seminaariosuudessa käydään läpi laser- ja kipinätyöstön sekä vesuihkuleikkauk-sen ja ainetta lisäävien menetelmien perusteet, laitteistot ja tärkeimmät prosessit. Samoin tutus-tutaan valmistusmenetelmäkohtaisiin vuorovaikutuksiin käsiteltävän materiaalin kanssa, prosessien ja laitteistojen mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin. Lisäksi perehdytään menetelmiin liittyviin tur-vallisuusaspekteihin.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Opintojakso sisältää luennot 30h, seminaari sisältäen valmistautuminen 44h, demonstraatio-tilaisuuksia 16h ja ryhmässä suoritettavan harjoitustyön 70h, tentin 3h ja tenttiin valmistautumista 24h. Harjoitustyössä on suuri joustavuus oppilaiden omien aiheeseen liittyvien projekti-ideoiden toteuttamiseen.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat, 4. vuosikurssi.

Esitietovaatimukset: Valmistustekniikka.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tuotantotekniikan opintosuunnan kurssit.

Oppimateriaali: Luentomateriaali. Kujanpää, V. & al: Lasertyöstö, Teknologiateollisuus, 2005, 373 s. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennolla. Oheiskirjallisuus: Ion, J.C. Laser Processing of Engineering Materials, Elsevier 2005. Steen, W.K. Laser Material Processing, Springer 2003.

Suoritustavat: Lopputentti. Arvosana määräytyy tentin (0,4) sekä seminaarin ja harjoitusten (0,6) perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

Vastuuhenkilö: Jyri Porter

Työssäoppimista: Ei

Lisätiedot: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat etenkin koneteknisten osien valmistuksessa käytettäviin prosesseihin ja niissä käytettäviin laitteistoihin. Kurssilla käsitellyt me-netelmät ovat vaihtoehtoisia tai täydentäviä tuotantotekniikan perinteisille menetelmille.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017