463106S - Levytuotteen suunnittelu ja valmistus

Design and manufacture of sheet and plate metal products

Laajuus: 8 op / 213 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Kevätlukukaudella. Luennot ja seminaari periodilla 3, harjoitukset periodilla 4.

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot levystä valmistettujen tuotteiden suunnitte-luun ja valmistukseen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvata levystä valmistetun tuotteen suunnit-teluprosessin ja tärkeimmät valmistusprosessit. Opiskelija osaa suunnitella levyosia ja osien val-mistuksessa tarvittavia työkaluja hyödyntäen myös alan tietotekniikkaa. Hän osaa ottaa huomioon osien ja rakenteiden toimivuuden sekä materiaali- että valmistettavuusnäkökohdat. Hän osaa myös arvioida tuotteen vaatimia valmistusmenetelmiä ja niille ominaisia rajoituksia.

Sisältö: Ohutlevytuotteen ja paksun levyrakenteen valmistuksessa käytettävien prosessien, lait-teiden ja järjestelmien ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Levystä valmistetun tuotteen suunnittelun perusteet ja menetelmät sekä tietokoneavusteiset suunnittelutyökalut. Levytuot-teelle ominaiset virheet valmistuksessa sekä levytuotteen vaurioitumistavat staattisen ja väsyttävän kuormituksen alla. Lujien ja ultralujien terästen ominaispiirteet levytuotteessa. Lopuksi opiskelija voi soveltaa oppimaansa suunnitellessaan valmistusystävällisiä levyosia ja/tai tarvittavia työkaluja.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Opintojakso sisältää luennot ja seminaarin 30h, seminaarin valmistelun 50h, käytännön demonstraatioita 10h ja ryhmässä suoritettavan harjoitustyön 100h mukaanlukien itse-näistä opiskelua aiheesta, tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 20h. Harjoitustyössä on suuri joustavuus oppilaiden omien aiheeseen liittyvien projekti-ideoiden toteuttamiseen.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat, 4. vuosikurssi.

Esitietovaatimukset: Koneenpiirustus ja CAD, tietokoneavusteinen suunnittelu

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Johdanto konetekniikan materiaaleihin, Konetekniikan materiaalit, Metallien hitsaus ja lämpökäsittelyt. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Ajankohtaisia lehtiartikkeleita.

Oheiskirjallisuus: Aaltonen, K. & al.: Konepaja-automaatio, WSOY, Porvoo Helsinki Juva, 1997, 309 s. Boljanovic, V.: Sheet metal forming processes and die design, Industrial Press, Inc., New York, 2004, 219 s. Hosford, W. F. & Caddell, R. M.: Metal Forming - Mechanics and Metallurgy, 3rd Ed, Cam-bridge University Press, New York, 2007, 328 s. Ihalainen, E. & al: Valmistustekniikka, Otatie-to Oy, Jyväskylä, 1998. Osin luvut VI – IX. Kauppinen, V.: Levytyöt pienerätuotannossa, Ota-tieto Oy, Helsinki, 1991, 160 s. Kujanpää, V. & al: Lasertyöstö, Teknologiateollisuus, 2005, 373 s. SSAB: Fogningshandboken, SSAB Tunnplåt AB, Borlänge, 2004, 171 s. SSAB: Form-ningshandboken, SSAB Tunnplåt AB, Borlänge, 1997, 114 s. SSAB: Plåthandboken, SSAB Tunn-plåt AB, Borlänge, 1996, 205 s. Schuler GmbH (Ed.): Metal forming handbook, Springer, Ver-lag, Berlin, 1998. 588 s.

Suoritustavat: Lopputentti. Arvosana määräytyy tentin (0,5), seminaarin ja harjoitustyön (0,5) perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

Vastuuhenkilö: Jyri Porter

Työssäoppimista: Ei

Lisätiedot: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat etenkin koneteknisten osien valmistuksessa käytettäviin prosesseihin ja niissä käytettäviin laitteistoihin.
 

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017