463107S - Tuotantotekniikka II

463107S Tuotantotekniikka II Manufacturing technology II

Laajuus: 20 op

Opetuskieli: FI.

Ajoitus: Luennot syksyllä 1. - 2. periodilla. Harjoitukset tehdään itsenäisesti oman hyväksytyn projektiohjelman mukaan syys- ja kevätlukukauden aikana noin 4 opiskelijan ryhmissä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tuotannon tavoitteet ja toiminnot sekä tuotannon suunnittelu- ja valmistusjärjestelmät tukitoimintoineen. Hän löytää kilpailukykyiset toimintatavat erilaisiin tuotantotilanteisiin. Hän osaa arvioida työstökoneiden rakennetietoa valitessaan kokonaistehokkaita tuotantoratkaisuja. Lisäksi hän kykenee soveltamaan tuotannon työvälinejärjestelmiä ja osavalmistuksen lastuavia menetelmiä.

Sisältö: Tuotantotoiminta yleensä, tuotantojärjestelmät, tuotantoautomaation perusteet, työstökoneiden rakenteet ja valinta, työvälinejärjestelmät ja lastuavan työstön teoria. Joustavat valmistusjärjestelmät. Elektroniikkatuotteiden valmistus.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luennot sekä itsenäisesti oman hyväksytyn projektiohjelman mukaan noin 4 opiskelijan ryhmissä tehtävät harjoitustyöt. Opintojaksoon kuuluu seminaari ja ammattiekskursio konepajateollisuuteen.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Suositeltavat esitiedot: Tuotantotekniikka I

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Oppimateriaali: Lapinleimu, Kauppinen, Torvinen: Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmät, WSOY 1997; Aaltonen, Torvinen: Konepaja-automaatio, WSOY 1997; Muu kirjallisuus annetaan tiedoksi luentojen aikana.

Suoritustavat: Opintojakso on mahdollista suorittaa kahdella välikokeella, mikä on suositeltavin tapa, tai loppukokeella. Tuotantotekniikka II:n arvosanan painoarvot ovat tentti 0,5 ja harjoitustyöt 0,5.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilöt: Heikkala Jouko, Pirkola Heikki, Porter Jyri

Työssä oppimista: -

Lisätiedot: Tuotantotekniikka on tuotantotekniikan opintosuunnalta konepaja- ja metalli-teollisuuden tuotannon johtotehtäviin valmistuvien pääaine. Opintojakson tavoite on, että sen suorittanut pystyy valitsemaan taloudellisimmat menetelmät ja kaluston sekä omaa riittävät tiedot muista tuotannon johtamisessa ja valmistus-instrumentin kehittämisessä esiintyvistä ongelmista ja niiden ratkaisu-mahdollisuuksista.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2017