465063S - Mikrorakennemuutokset metalliseoksissa

Laajuus: 7 op /189 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan ja kinetiikan perusperiaatteita faasimuutoksiin. Hän kykenee arvioimaan metalliseoksen tasapainopiirroksen vaikutusta sen rakenteeseen. Opiskelija osaa selittää metalliseoksen jähmettymistä, erkautumista sekä terästen faasimuutoksia austeniitin hajaantuessa.

Sisältö: Sulassa ja jähmeässä tilassa tapahtuvien faasimuutosten termodynamiikka. Tasapainopiirrokset. Diffuusio ja kinetiikka. Raerajat ja faasirajat. Jähmettyminen ja mikrosuotautuminen. Eutektikum- ja peritektikumjähmettyminen. Erkautuminen. Ferriitti-, perliitti-, bainiitti- ja martensiittimuutokset.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luentoja ja laskuharjoituksia 48 tuntia/itsenäistä opiskelua 141 tuntia.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin, 465102A Konetekniikan materiaalit, 465107A Fysikaalisen metallurgian perusteet

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Porter, D., Easterling, K. & Sherif, M.: Phase Transformations in Metals and Alloys, CRC Press, Boca Raton, 2009. Oheiskirjallisuus: Harjoitustehtävät ja muu luennoilla annettu materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy välikokeiden tai lopputentin perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Professori Jukka Kömi

Työssäoppimista: Ei ole.

Lisätiedot:

 

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017