465064S - Metalliseosten lujuus

Laajuus: 7 op /189 tuntia opiskelijan työtä

 

Opetuskieli: Suomi . Vieraileva opettaja luennoi muutaman luennon englanniksi.

 

Ajoitus: Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodilla 3. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden kevätlukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät jännityksen alaisessa metallissa tapahtuvat ilmiöt ja ymmärtää niiden ja mikrorakenteen välisen yhteyden sekä vaikutuksen lujuuteen. Hän osaa perustella pinousvian pintaenergian vaikutuksen dislokaatioiden luonteeseen ja niiden liikkumismahdollisuuksiin. Hän pystyy vertailemaan ja perustelemaan seosten keskinäisiä muokkauslujittumiseroja. Opiskelija pystyy myös selittämään raekoon vaikutuksen staattiseen lujuuteen, väsymiskestävyyteen ja virumislujuuteen. Hän osaa selittää väsymisen ja virumisen testausmenetelmät ja mekanismit sekä luetella tärkeimmät lujuuteen vaikuttavat tekijät. Hän osaa tulkita Ashbyn deformaatiokarttoja. Opiskelija osaa selittää tärkeimmät tekstuuriin liittyvät käsitteet.

Sisältö: Kristallografian perusteiden kertaus. Stereograafisen projektion kertaus. Dislokaatiotyypit ja dislokaatioiden ominaisuudet. Metallin lujittumismekanismit: kylmämuokkaus, seostus, raekoon hienontaminen sekä erkautuminen. Pinousvian pintaenergian merkitys dislokaatiorakenteeseen ja lujittumiseen. Mikrorakennemuutokset väsymisen ja virumisen kuluessa sekä lujuuteen vaikuttavat tekijät. Tekstuurin vaikutukset ominaisuuksiin.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luentoja ja laskuharjoituksia 48 tuntia/itsenäistä opiskelua 141 tuntia.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin, 465102A Konetekniikan materiaalit, 465107A Fysikaalisen metallurgian perusteet ja 465063S Mikrorakennemuutokset metalliseoksissa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste ja muu luennoilla annettu materiaali. Oheiskirjallisuus: R.W. Cahn and P. Haasen, Physical Metallurgy, 4 ed., North Holland, 2005 (electrical version). R.E. Smallman and R.J. Bishop, Modern Physical Metallurgy & Materials Engineering, 6th ed., Butterworth-Heinemann, Elsevier Science Ltd, 1999 (sähköinen versio 2002).

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy välikokeiden tai lopputentin perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Professori Jukka Kömi

Työssäoppimista: Ei ole.

Lisätiedot:

 

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017