465101A - Johdanto konetekniikan materiaaleihin

Introduction to Materials for Mechanical Engineering

Laajuus: 5 op/ 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla III ja IV. Suositeltava suoritus-ajankohta opintojaksolle on 1. vuoden kevätlukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konetekniikan konstruk-tiomateriaaleissa, erityisesti metalleissa, esiintyvät yleisimmät fysikaaliset ilmiöt, sekä niiden vaikutukset materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin, jatkojalostukseen ja käytettävyyteen. Lisäksi opiskelija tuntee konetekniikan materiaalien yleisimmät aineenkoetusmenetelmät, joilla materiaa-lien mekaanisia ominaisuuksia määritetään, sekä osaa tuottaa ja tulkita kyseisillä menetelmillä mää-ritettyä mittausdataa.

Sisältö: Metallien jähmettyminen ja kiinteän tilan faasimuutokset, plastinen muodonmuutos metalleissa, staattiset elpymismekanismit, mikrorakenteen vaikutus materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin ja valmistettavuuteen, yleisimmät korroosioilmiöt metalleissa, materiaalien väsymi-nen, materiaalien viruminen ja yleisimmät materiaalien aineenkoetusmenetelmät.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luento-opetusta 32 tuntia/ohjattua ryhmätyöskentelyä 12 tuntia/itsenäistä opiskelua 91 tuntia. Kurssi sisältää kolme pakollista laboratorioharjoitustyötä (3 x 4 h), jotka suo-ritetaan 3 – 5 opiskelijan ryhmissä.

Kohderyhmä: Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Ei ole.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste, harjoitustyömoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Kunkin laboratoriotyön päätteeksi suoritettava loppukuulustelu on suoritettava hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Laboratoriotöiden loppukuulusteluiden arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa ”hyväksytty/hylätty”.

Vastuuhenkilö: Olli Nousiainen

Työssäoppimista: Ei ole.

Lisätiedot: -

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017