465103A - Muokkauksen ja muovauksen perusteet

Laajuus: 5 op/ 135 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää plastisuusteorian perusteet ja osaa soveltaa tietoa perinteisten muokkaus- ja muovausprosessien analysointiin. Opiskelija pystyy laskemaan ulkoisen kuorman aiheuttamia yksinkertaisia jännitystiloja ja päättelemään niistä materiaalin plastisen käyttäytymisen.

Sisältö: Plastisuusteoriassa selvitetään yleisimmät konstitutiiviset materiaalimallit sekä niiden soveltaminen eri metalleille. Muokkausprosesseista käydään läpi valssaus, takominen, pursotus, tangon ja langan veto sekä ohutlevyjen muovausmenetelmät. Lisäksi opetetaan liittämään metallien aineenkoetuskokeiden tulokset plastisuusteorioissa esitettyihin malleihin.

Järjestämistapa: Lähiopetus tai etäopetus

Toteutustavat: Luennot 32h, harjoitustyö 12h ja itsenäistä opiskelua 91 h

Kohderyhmä: Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

Oppimateriaali: Luento muistiinpanot, Korhonen, A. and Larkiola, J., Ohutlevyjen muovauksen perusteet, Actaoulu C1 2012, 207p

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin (painokerroin 0,8) ja harjoitustyön (painokerroin 0,2) perusteella.

Arviointiasteikko: Tentin asteikko 0-5 ja harjoitustyö 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Professori Jari Larkiola

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017