465104A - Metallien hitsaus- ja lämpökäsittelyt

Laajuus: 5 op/ 135 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla I ja II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavanomaisten lämpökäsittelyjen suunnittelun. Näin voidaan saavuttaa valmistettavilta tuotteilta vaadittavat materiaaliominaisuudet, joita ovat usein lujuus, sitkeys, pinnan kovuus ja/tai väsymiskestävyys. Opiskelija ymmärtää lämpökäsiteltävissä kappaleissa tapahtuvat metallurgiset ilmiöt ja koostumuksen vaikutukset käsittelyn onnistumisen näkökulmasta. Hitsaustekniikan osalta opiskelija hallitsee yleisimmät hitsausprosessit. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan hitsauksen tuottavuutta ja kustannuksia hallitsevien tekijöiden merkityksen yrityksen näkökulmasta ja ottamaan huomioon henkilöstön työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija ymmärtää myös eri materiaalien hitsattavuuteen ja hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät.

Sisältö: Konepajoissa ja perusmetalliteollisuudessa käytettävät lämpökäsittelymenetelmät, lämpökäsittelyjen suunnittelu ja lämpökäsittelyissä tapahtuvat metallurgiset ilmiöt. Hitsausprosessit ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin, terästen ja muiden metallien hitsattavuus.

Järjestämistapa: Lähiopetus tai etäopetus

Toteutustavat: Luento-opetusta 32 tuntia, ohjattua ryhmätyöskentelyä 12 ja itsenäistä opiskelua 91 tuntia.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavuia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste, harjoitustyömoniste ja muu ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy tentin tai välikokeiden perusteella. Laboratoriotöiden loppukuulusteluiden arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa "hyväksytty/hylätty".

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Timo Kauppi

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017