465106A - Korroosionesto

Laajuus: 5 op / 135 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Luennot ja laboratoriotyöt periodeissa 3 ja 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden kevätlukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttömetalleissa esiintyvät korroosiomuodot. Hän ymmärtää korrodoivan ympäristön asettamat vaatimukset materiaalinvalinnalle sekä osaa valita sopivan korroosioestomenetelmän metallisten materiaalien eri käyttösovelluksille.

Sisältö: Korroosiomuodot, metallin passivoituminen, metallien pinnoitus ja muut korroosion ehkäisyyn käytetyt menetelmät.

Järjestämistapa: Lähiopetus tai etäopetus

Toteutustavat: Luento-opetusta 32 tuntia/ohjattua ryhmätyöskentelyä 4 tuntia/itsenäistä opiskelua 99 tuntia. Kurssi sisältää pakollisen laboratorioharjoitustyön, jotka suoritetaan 3 – 5 opiskelijan ryhmissä.

Kohderyhmä: Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste, harjoitustyömoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Laboratoriotyön päätteeksi suoritettava loppukuulustelu on suoritettava hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Laboratoriotyön loppukuulustelun arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa "hyväksytty/hylätty".

Vastuuhenkilö: Jussi Paavola

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017