465107A - Fysikaalisen metallurgian perusteet

Introduction to Physical Metallurgy

Laajuus: 5 op/ 135 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla I. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erityisesti käyttömetallien kiderakenteet ja osaa indeksoida monikiteisen metallin kidetasoja ja kidesuuntia sekä kuutiollisissa rakenteissa että heksagonaalisissa tiivispakkausrakenteessa. Hän ymmärtää röntendiffraktion teo-reettisen taustan sekä sen soveltamisen monikiteisen materiaalin tutkimiseen. Samoin hän ymmär-tää elektronisuihkun ja tutkittavan materiaalin välisen vuorovaikutuksen läpivalaisuelektronimikro-skoopin kuvan- ja kontrastinmuodostuksen kannalta. Oppimansa perusteella opiskelija osaa analy-soida röntgensäteilyn tai elektronien diffraktioon perustuvilla tutkimusmenetelmillä määritettyä mittausdataa.

Sisältö: : Kiteiden rakenne, kiteiden sidosvoimat, röntgendiffraktio ja käänteishilan käsite, metal-lien kiderakenteen ja makrotekstuurin tutkiminen (XRD), metallien mikrotekstuurin analysointi (SEM/EBSD) ja läpivalaisumikroskooppi (TEM).

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luento-opetusta 32 tuntia/ohjattua ryhmätyöskentelyä 12 tuntia/itsenäistä opiskelua 91 tuntia. Kurssi sisältää kolme pakollista laboratorioharjoitustyötä (3 x 4 h), jotka suoritetaan 2 - 3 opiskelijan ryhmissä. Kukin ryhmä laatii harjoitustöissä tuottamansa aineiston ja luentomateriaalin perusteella loppuraportin.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaaliteknii-kan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 46xxx Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 46xxx Kone-tekniikan materiaalit.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin (painokerroin 0.7) ja loppuraportin (painokerroin 0.3) perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Olli Nousiainen

Työssäoppimista: Ei ole.

Lisätiedot: -

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017