465108S - Muovauksen ja muokkauksen mallinnus

Laajuus: 5 op/ 135 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehdytetään fysikaalisten mallien ja tietokonepohjaisten ohjelmien hyödyntämiseen muokkaus- ja muovausmenetelmien mallinnuksessa. Opiskelijalle on valmiudet laskea mm. plastiseen deformaation tarvittavat/liittyvät voimat.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi eri muokkaus- ja muovausmenetelmiin liittyvät perinteiset fysikaaliset mallit sekä tutustutaan tietokonepohjaisiin simulointiohjelmistoihin (esim. Abaqus ja/tai LS-Dyna). Kurssiin kuuluu harjoitustyö, jossa opiskelija tekee tietokonesimulaation valitusta muokkaus- tai muovausprosessista.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luennot 32h, harjoitustyö 20h ja itsenäistä opiskelua 83 h

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan opintosuunnan opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin, 465102A Konetekniikan materiaalit ja 465103A Muokkauksen ja muovauksen perusteet.

Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot, myöhemmin ilmoitettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin (painokerroin 0,7) ja harjoitustyön (painokerroin 0,3) perusteella.

Arviointiasteikko: Tentin asteikko 0-5 ja harjoitustyö 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuopettaja: Professori Jari Larkiola
 

Viimeksi päivitetty: 11.10.2017