465111S - Hitsausmetallurgia

Welding Metallurgy

Laajuus: 8 op/ 216 h opiskelijan työtä

Opetuskieli: suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla 4 ja 5. Suositeltava suoritusajan-kohta opintojaksolle on 4. vuoden kevätlukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää hitsausolosuhteiden vai-kutuksen hitsin lämpötilajakaumaan sekä jähmettymisrakenteisiin. Hän osaa luokitella teräksen hitsin muutosvyöhykkeen tyypilliset mikrorakenteet ja arvioida niiden merkitystä liitoksen omi-naisuuksien kannalta. Lisäksi opiskelija pystyy selostamaan seostettujen terästen, valurautojen sekä kevytmetallien hitsauksessa tapahtuvat metallurgiset muutokset ja niiden vaikutukset ominaisuuksiin. Hän kykenee myös valitsemaan hitsattavuuskokeen kylmä- ja kuumahalkeiluriskin arvioimiseksi.

Sisältö: Lämmön jakautuminen hitsausliitoksissa, hitsisulan jähmettyminen ja suotautuminen, hitsin jäähtymisen aikana tapahtuvat ilmiöt sekä hitsin mikrorakenne ja ominaisuudet. Hitsatta-vuus: rakenneteräkset, niukkaseosteiset teräkset, seosteräkset, musta ruostumaton, valuraudat, alumiiniseokset. Hitsausvirheet ja hitsattavuuskokeet.

Järjestämistapa: Lähiopetus tai etäopetus

Toteutustavat: Luennot (48 tuntia), seminaarialustus sekä harjoitustyö. Itsenäistä opiskelua 168 tuntia.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Suositeltavat esitiedot: Metallien hitsaus ja lämpökäsittelyt.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavuia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Loppuarvostelussa tentin tai välikokeiden painokerroin on 4 ja harjoitustyön 1. Opintojakso suoritetaan loppukokeella tai välikokeilla.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Timo Kauppi

Työssäoppimista: Ei ole.

Lisätiedot: -

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017