465114S - Fysikaalisen metallurgian harjoitustyöt

Exercises in Physical Metallurgy

Laajuus: 5 op /135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakson voi aloittaa esitietovaatimusten täytyttyä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea asiaankuuluvaa, luotettavaa kirjallisuutta tutkimustehtävänsä aihealueelta. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisten tutkimusten koejärjestelyitä ja analysoimaan niistä saatavia tuloksia. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää löytämiään kirjallisuuslähteitä tutkimusongelman ratkaisemisessa ja hyvin jäsennellyn raportin laadinnassa.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Ohjattua opetusta 10 tuntia/itsenäistä opiskelua 125 tuntia. Kurssi sisältää kolme kokeellista ja/tai kirjallista työtä raportteineen kurssin vastuuhenkilön kanssa sovittavista fysi-kaalisen metallurgian aiheista.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaaliteknii-kan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465063S Mikrorakennemuutokset metalliseoksissa ja 465064S Metalliseosten lujuus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ei ole

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Arvosana määräytyy harjoitustöiden arvosanojen keskiarvona.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Olli Nousiainen

Työssäoppimista: Kyllä

Lisätiedot: Kokeellisten töiden aiheet pyritään saamaan metalliteollisuudeta, jolloin suppeahkot tutkimusten kokeellinen osuus ja raportointi vastaavat tyypillisiä tutkimus- ja tuotekehitysinsinöörin työtehtäviä.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017