465115S -Terästen valmistus ja ominaisuudet

Laajuus: 5 op /135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla 1. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella sulan teräksen oleelliset valmistusvaiheet ja nimetä sen laatuun vaikuttavat tärkeimmät tekijät. Hän osaa selittää lämpökäsittelyissä ja termomekaanisissa käsittelyissä tapahtuvat metallurgiset ilmiöt ja erityisesti raekoon hienontamiseen käytetyt tekniikat. Hän osaa nimetä tärkeimmät terästyypit sekä esitellä pääpiirteissään niiden ominaisuudet ja kehityssuunnat. Hän osaa selittää sulkeumien syntyyn vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutuksia terästen ominaisuuksiin.

Sisältö: Sulateräksen valmistus, senkkakäsittelyt, jatkuvavalu ja valssaus. Lämpö- ja termomekaaniset käsittelyt ja niiden vaikutus terästen ominaisuuksiin. Dynaamiset elpymismekanismit. Eri tyyppiset teräkset, niiden ominaisuudet ja käyttö. Terästen sulkeumat ja niiden vaikutus sitkeyteen, väsymiskestoon, koneistettavuuteen ja pinnanlaatuun.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luentoja 32 tuntia/itsenäistä opiskelua 103 tuntia.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan tutkinto-ohjelman materiaalitekniikan opintosuunnan opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin, 465102A Konetekniikan materiaalit ja 465107A Fysikaalisen metallurgian perusteet.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali: Luentomoniste ja -aineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Professori Jukka Kömi

Viimeksi päivitetty: 11.10.2017