465116S - Valssaustekniikka

Rolling Technology

Laajuus: 10 op/ 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla I ja II. Suositeltava suoritusajan-kohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuuma- ja kylmävalssauk-sen vaikutuksia valmistettavan tuotteen laatuun. Opitun teorian avulla opiskelija osaa selittää pro-sessimallintamisen merkityksen valssausprosessin hallintaan. Lisäksi opiskelija osaa kertoa valssauk-sen ja materiaalitekniikan välisistä yhteyksistä ja arvioida näiden vaikutusta valmistusprosessiin sekä valmistettavan tuotteen laatuun.

Sisältö: Valssaustekniikan käsitteet ja terminologia. Plastisuusteorian alkeet. Valssausvoimien laskenta ja valssikidan ominaispiirteet. Lämpötilakäyttäytyminen. Tasomaisuus. Valmistustarkkuus ja tilastolliset sovellukset. Valssausprosessin mallintaminen.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Luento-opetusta 50 tuntia/ laboratoriotöitä 30 tuntia/ itsenäistä opiskelua 190 tuntia. Harjoitustyöt koostuvat laboratoriossa käytössä olevien mallinnusohjelmien demoista, sekä yhdestä laajemmasta valssausharjoituksesta ja teollisuusvierailusta.

Kohderyhmä: Pakollinen DI-vaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaaliteknii-kan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 46xxx Johdanto konetekniikan materiaaleihin. Lisäksi suositel-laan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465081S Mikrorakennemuutokset metalliseoksissa ja 465082S Metalliseosten lujuus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Oppimateriaali: Luentomoniste; Starling: Theory and practise of flat rolling

Suoritustavat: Opintojakson päättyessä pidetään tentti.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö: Jussi Paavola

Työssäoppimista: Ei

Lisätiedot: Opiskelija tuntee valssaustekniikan peruskäsitteet, prosessiin perusluonteen ja siihen liittyvät erityispiirteet.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017