konetekniikka

Tietoa konetekniikasta

Koneinsinöörien tarve tulevaisuudessa

Koneiden tulee kestää entistä pitempään, ne eivät saa aiheuttaa melu- tai tärinähaittoja puhumattakaan että ne saisivat olla vaarallisia. Niiden tulisi toimia vielä itsestään; olla mahdollisimman automaattisia. Koneet eivät vielä kuitenkaan suunnittele itseään, eivätkä valmista tahi kehitä itseään. Näihin tehtäviin tarvitaan kasvavassa määrin koneinsinööriä. Koneinsinööri luo turvallisempaa, terveellisempää ja mielekkäämpää elinympäristöä ihmisille.

Konetekniikan koulutusohjelmasta valmistuva diplomi-insinööri toimii useimmiten metalli-, prosessi- tai elektroniikkateollisuuden yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa suunnitteluun, tutkimukseen, valmistukseen, laadunvalvontaan, kunnossapitoon, käyttöön ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Koneinsinööri työskentelee teollisuudenaloilla, joiden merkitys kansantaloudessa on suuri sekä uusien työpaikkojen luojina että ulkomaanvientimme lisääjinä. Konetekniikkaan liittyvän taitotiedon vienti kohentaa vaihtotasettamme ja luo työpaikkoja.

 

Konetekniikan opiskelu

Diplomi-insinöörin on oltava kansainvälistynyt, tietävä, taitava, luova, aloitekykyinen ja yhteistyöhaluinen. Opiskelun tavoitteena on näiden piirteiden omaehtoinen ja ohjattu kehittäminen. Keinoja tavoitteen saavuttamisessa ovat kuunteleminen, pohdinta, harjoittelu, kokeilu, lukeminen, keskustelu, laskenta ja luova ongelmanratkaisu. Apuvälineinä käytetään opiskelun ensimmäisestä vuodesta lähtien tietokoneita, elektroniikkaa, mittauslaitteita, jne.

Konetekniikan laaja-alaisuudesta johtuen kukaan ei hallitse kaikkea. Siksi osaston opiskelijat valitsevat oman erikoisalansa toisen opiskeluvuoden puolivälissä.

 

Opintosuunnat

Auto- ja työkonetekniikan opintosuunnalla syvennytään raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten työkoneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja konstruktiotekniikkaan. Opintosuunnalta valmistuvat diplomi-insinöörit sijoittuvat monenlaisiin tehtäviin vaativasta työkoneiden tuotekehityksestä erilaisiin viranomaistehtäviin. Opiskelijat voivat oman valintansa perusteella täydentää osaamistaan teknillisen mekaniikan, mekatroniikan tai tuotantotalouden alueelle.

Koneensuunnittelun opintosuunnalla syvennytään koneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen, tuotehakuun ja paperiteollisuuden koneiden konstruktiotekniikkaan. Opintosuunnalla opiskelija voi valita yleisemmän koneensuunnitteluopin tai paperiteollisuuden koneiden suunnitteluun, käyttöön ja kunnossapitoon erikoistavan Paperiteollisuuden koneet –kurssin. Molemmissa aineissa annetaan koneensuunnitteluun, tuotekehitykseen ja tutkimustoimintaan tähtäävää opetusta. Koneensuunnittelun koulutuksen saaneet diplomi-insinöörit ovat osaamiseltaan laaja-alaisia, sillä heidän tulee ymmärtää sekä kyseessä olevan koneen toimintatavoitteet että sen suunnitteluun vaikuttavat konetekniikan muut osa-alueet. Laaja-alaisen osaamisensa takia koneensuunnittelijat sijoittuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin ja ovat usein edenneet yrityksen ylimmän johdon tehtäviin saakka.

Materiaalitekniikan opintosuunnalla syvennytään yleiseen metallioppiin ja metallin tutkimustekniikkaan. Materiaalitekniikan kasvava merkitys näkyy sekä metalliteollisuudessa että monilla muilla insinöörialueilla. Uudet materiaalit erikoisominaisuuksineen ovat tulossa muuttaen suunnittelua ja tuotantotekniikkaa. Materiaali-insinöörin koulutustavoitteena on, että hän on erilaisten materiaalien, metallien, keraamien ja muovien valmistusta, ominaisuuksia ja käyttöä tunteva asiantuntija, joka toimii monipuolisissa tehtävissä metallien perusteollisuudessa, konepajoissa tai elektroniikkateollisuudessa.

Mekatroniikan ja konediagnostiikan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa koneinsinöörejä, joilla on riittävät perustiedot myös elektroniikasta ja tietojenkäsittelytekniikasta. Hyödyntämällä näitä aloja koneensuunnittelussa uusien koneiden ohjattavuutta voidaan parantaa monipuolisissa ohjelmoidussa toiminnoissa. Koneiden pitkälle kehitetty ohjattavuus on olennainen tekijä pyrittäessä niiden yhä joustavampaan ja tuottavampaan käyttöön.
Mekatroniikan opintosuunnalla on yhteys Oulun seudun voimakkaasti kehittyneeseen elektroniikkateollisuuteen. opiskelijat perehdytetään ohjautuvien koneiden suunnitteluun niin, että he kykenevät toimimaan tällä ripeää kehitystä kaipaavalla alueella. Konediagnostiikkaan suuntautuneet diplomi-insinöörit ovat sijoittuneet vaativiin paperi-, teräs- ja prosessiteollisuuden sekä voimalaitosten kunnossapito- ja käynnissäpitotehtäviin. Lisäksi heitä on konepajoissa haastavissa modernisointi-, tuotekehitys- ja huoltotehtävissä. Osa näistä erikoisosaajista sijoittuu diagnostiikkaan ja käyttövarmuuteen liittyviin tutkimustehtäviin.

Teknillisen mekaniikan opintosuunta kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka osaavat analysoida koneiden, rakenteiden ja laitteiden mekaanista käyttäytymistä analyyttisesti, numeerisesti ja kokeellisesti. Näiden analyysien tuloksena syntyy turvallisia, luotettavia, kestäviä ja ympäristöään häiritsemättömiä tuotteita: ne ovat riittävän - mutta eivät liian - lujia, ne eivät aiheuta melua eivätkä tärinää ympäristöönsä.
Opintosuunnalta valmistuvat käyttävät työssään jokapäiväisenä apuna tietokonetta. Työ voi olla tutkimusta, tuotekehitystä tai suunnittelua. Teknillisen mekaniikan diplomi-insinööri on erikoisasiantuntija, joka tekee työtään yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tuotantotekniikan opintosuunnalla perehdytään konepajan valmistustekniikkaan, tuotantoautomaatioon, tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun sekä tuotantotalouteen. Opintosuunnalta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat sijoittunet konepajan ja muun valmistavan teollisuuden käyttöinsinööreiksi, tuotannon teknisen suunnittelun esimiehiksi, tuotantopäälliköiksi, tehtaanjohtajiksi, eri teollisuuden alojen kunnossapitoinsinööreiksi ja päälliköiksi sekä erilaisiin teknisen kaupan tehtäviin.

Last updated: 11.12.2018