Senior reseachers

Peeter Karihtala, clinical lecturer

Tuomo Karttunen, professor

Jussi Koivunen, clinical lecturer

Petri Lehenkari, professor

Markus Mäkinen, professor

Tuula Salo, professor

Justus Reunanen, academy fellow

Juha Risteli, professor

Taina Turpeenniemi-Hujanen, professor

Juha Tuukkanen, professor

Robert Winqvist, professor

Last updated: 29.6.2018