MindBusiness-projekti päättynyt

MindBusiness-projektin tulokset osoittavat, että korkeakouluopiskelijat hyötyvät ja kokevat myös tarvitsevansa yrittäjyyden alkuvaiheen opintoja osana korkeakouluopintojaan. MindBusiness-ESR-projketissa pilotoitiin yrittäjyyden alkuvaiheen opintoja Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä 2017 – 2020. Seitsemälle opintojaksolle osallistui yhteensä 151 opiskelijaa kaikista yliopiston tiedekunnista ja kaikista Oamk:n koulutusohjelmista.   

Partnerit: Oulun yliopisto (Kasvatustieteiden tiedekunta, Kerttu Saalasti Instituutti) ja Oulun ammattikorkeakoulu (liiketalous)

Ajanjakso: 2017 – 2020

Tavoite: Keskeisenä tavoitteena oli lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä yrittäjyyden varhaisen vaiheen edistämisessä erityisesti opetukseen liittyen. Projektissa kehitettiin toimintamalli yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, alueen yrittäjien ja sidosryhmien välille, opetusyhteistyöhön ja yrittäjyysopintojen aseman vahvistaminen korkeakouluissa muodostamalla yrittäjyyden varhaisen vaiheen opintokokonaisuus (15 op).

Toteuttajat: Oulun yliopiston/Kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) (päätoteuttaja), Kerttu Saalasti Instituutti ja Oulun ammattikorkeakoulu/liiketalous.

Koulutukseen osallistuneet opiskelijat: 151 korkeakouluopiskelijaa

Osallistuneet yritykset: 24 paikallista mikroyritystä

Loppuraportin kooste

MindBusiness-yrittäjyysopintojen mallissa opinnot toteutettiin monitieteisinä yhteisinä opintoina sekä Oulun ammattikorkeakouluopiskelijoille että Oulun yliopiston opiskelijoille. Jokaisella opintojaksolla opiskelijat toimivat aktiivisessa roolissa ja yhteistyössä paikallisten mikroyrittäjien kanssa. Opiskelijapalautteen perusteella yksi merkittävä tekijä opintokokonaisuuden onnistuneessa toteutuksessa oli opiskelijaryhmien monitieteisyys ja laaja-alaisuus. Merkittävä tekijä opintokokonaisuuden onnistuneessa pilotoimisessa oli eri tieteenaloilta tulevien opettajien toteuttama yhteisopettajuus. Kerttu Saalasti Instituutin toteuttaman vaikuttavuusarvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden yrittäjyysasenteissa ja minäpystyvyydessä tapahtunut myönteinen kehitys on ollut omalta osaltaan tukemassa ja vahvistamassa yrittäjyyden varhaisen vaihetta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että opiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä laajentuivat ja muuttuivat myönteisempään suuntaan. Myös opiskelijoiden oma, henkilökohtainen yrittäjäidentiteetti alkoi hahmottumaan. Useiden tutkimusten mukaan yrittäjyysasenteilla ja minäpystyvyydellä on todettu olevan merkittävä vaikutus yrittäjyyden intentioiden muotoutumisessa sekä myöhemmin yrittäjäksi ryhtymisessä.

Uuden opintokokonaisuuden jalkauttamisessa pysyväksi toiminnaksi onnistuttiin, kun ammattikorkeakoulussa opintojakso otettiin osaksi uusien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opetussuunnitelmaa (Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen) syksyllä 2020. Myös yliopiston puolella tulee pohtia sitä, miten yrittäjyys saadaan integroitua tehokkaammin osaksi kaikkien koulutusalojen perusopintoja.

MindBusiness-projektissa tehtiin yhteistyötä paikallisten mikroyritysten kanssa. Opiskelijat kokivat yhteistyön merkittäväksi nimenomaan mikroyritysten kanssa. Tällä on myös yhteiskunnallista merkitystä; mikroyritysten rooli korkeakoulujen yhteistyökumppaneina on ollut perinteisesti vaatimaton, vaikka Suomen yrityksistä 93,2 prosenttia on mikroyrityksiä ja niillä on paikallisesti erittäin merkittävä rooli työllistäjinä.

MindBusiness-hankkeen kokemusten perusteella voidaan korkeakouluille vahvasti suositella yrittäjyyteen orientoivaa opintokokonaisuutta osana jokaisen opiskelijan opintopolkua. Orientaatiojakson jälkeen ymmärrys yrittäjyydestä on lisääntynyt, mistä on etua yhtä lailla yrittäjänä kuin toisen palveluksessa toimiessa. Orientaatiojakson pohjalta moni opiskelijoista näyttäisi tämän hankkeen ja sen vaikuttavuusarvioinnin tulosten perusteella rohkaistuvan valitsemaan yrittäjyyden opintoja myös jatkossa.

Loppuraportin kooste

Muuta mielenkiintoista:

  • Opiskelijoiden kanssa työstetty kirja Tositarinoita yrittäjän vahvuuksista MindBusiness opintojaksolla 1: suomeksi

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526225340.pdf

ja englanniksi http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2683-5

Viimeksi päivitetty: 30.10.2020