Hankkeen tavoitteet

Hankeen toiminta-aika:  1.4.2017 - 31.5.2020

Hankkeen tavoitteet
MindBusiness-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa. Aiemmat korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatushankkeet ovat keskittyneet yrittäjyyspolun keskivaiheeseen, jossa jo muodostetusta yritysideasta jalostetaan liiketoimintaa (esim. Avanto Accelerator, Arctic Business Corridor ja Terwa-Akatemia). Toistaiseksi, juuri yrittäjyyspolun varhaista vaihetta ei ole tuettu systemaattisesti. MindBusiness-hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen ja kehitetään koulutusta yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjävalmiuksien kehittäminen. MindBusiness-hanke myös vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla sinne yrittäjyystaitojen kouluttamiseen liittyviä sisältöjä. Hanke jalkauttaa korkeakoulusektorille Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa vuosille 2016–2020.

 

Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: 1) luoda uusi toimintamalli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä alueen yrittäjien ja sidosryhmien yhteistyöhön korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, 2) kehittää uusia yhteistyömuotoja Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun väliseen opetusyhteistyöhön yrittäjyysopintojen toteuttamisessa, sekä 3) vahvistaa yrittäjyysopintojen asemaa korkeakouluissa muodostamalla monialainen, oppimispsykologiaan perustuva ja uusinta teknologiaa hyödyntävä opiskelijoiden yrittäjäosaamista kehittävä opetussuunnitelma ja oppimisympäristö.

Hanketoimijat
Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston (Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö, Kerttu Saalasti Instituutti ja Tellus Innovation Arena) ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen osallistuu mikroyrittäjiä ja muita Oulun alueen yrittäjyyteen liittyviä sidosryhmiä. Hankeyhteistyö edistää korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa.

 

Hankkeen tulokset
Hankkeen keskeisenä tuloksena on yrittäjyyskasvatuksen kumppaniverkosto korkeakoulukontekstiin, toimintamalli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintojen opetusyhteistyöhön, opetussuunnitelma 15 opintopisteen laajuisista oppimispsykologiaan pohjautuvista yrittäjyysopinnoista korkeakouluopinnoissa sekä monimuotoinen yrittäjyysopintojen oppimisympäristö. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli vahvistaa erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta - eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen. Hankkeen erityisyys on se, että yrittäjyystaitoja vahvistetaan oppimispsykologian näkökulmasta, jolloin huomiota kiinnitetään oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen, pystyvyyden ja toimijuuden vahvistamiseen, sekä sinnikkyyteen ja tavoitesuuntautuneiseen työskentelyyn. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään korkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kumppanuusverkostojen toimintamalleja sekä yrittäjyysopintojen menetelmiä ja sisältöjä, kun tavoitteena on erityisesti varhaisen vaiheen yrittäjyystaitojen edistäminen.