MindBusiness-opinnot saivat hyvän vastaanoton 2018

MindBusiness-opintojaksot järjestettiin pilottitoteutuksena kesällä 2018 ja syksyllä 2018.
Opintojaksoja oli yhteensä 3 ja ne keräsivät yhteensä noin 90 Oulun yliopiston
ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaa kaikista eri tiedekunnista ja koulutus-
ohjelmista. Opintojaksoilta kerätty palaute oli kannustavaa ja myönteistä.
 

MindBusiness-opintojaksot järjestettiin pilottina 31.5. - 21.12.2018
yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.
Opintojaksoja oli yhteensä 3 ja jokainen niistä oli 5 op:n laajuinen. Opiskelijoita
opintojaksoilla oli yhteensä noin 90 ja opintojaksot suoritti loppuun 50 opiskelijaa.
Opiskelijoita oli kaikista Oulun yliopiston tiedekunnista ja Oulun ammattikorkeakoulun
koulutusaloilta. Eniten opiskeljoita oli humanistisesta ja kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä
liiketalouden koulutusohjelmasta.

Opintojaksot johdattivat opiskelijat yrittäjyyteen eri näkökulmista, MindBusiness1 -
opintojaksolla pohdittiin yrittäjävalmiuksia, yrittäjän ominaisuuksia ja taitoja, MindBusiness2- jaksolla
tarkastelussa olivat erityiesti verkostot yrittäjyyden näkökulmasta ja 3-opintojaksolla tuotteistaminen
ja opiskelijan oman osaamisen tuotteistaminen.

Opintojaksoilla tehtiin tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa todellisissa työelämän tilanteissa yrittäjiä tapaamalla,
haastattelemalla ja heidän kanssa työskentelemällä yrittäjien esille nostamien haasteiden parissa.
Tärkeä lähtökohta opintojaksojen toteuttamisessa oli myös se, että Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston
opiskelijat työskentelivat yhdessä, siten saatiin antoisa kokemus eri tieteenaloilta tulevien ihmisten kanssa työskentelystä.
MindBusiness1-opintojakson aikana opiskelijat työstivät haastettelemastaan yrittäjästä yrittäjätarinan ja kahdeksasta
eri yrittäjätarinasta on valmistumassa kirja keväällä 2019. MindBusiness3-opintojaksolla opiskelijat ratkaisivat monitieteisissä
tiimeissä yrittäjien esille nostamia liiketoiminnallisia haasteita.

Opintojaksojen aikana opiskelijat pohtivat omia yrittäjävalmiuksiaan, omaa osaamistaan laaja-alaisesti
ja tunnistivat oman yrittäjäpotentiaalinsa. Keskeistä oli myös verkostoituminen, yhteisöllinen ongelmanratkaisu
monitieteisissä ryhmissä, motivaation ja emootion liittyvä kysymykset sekä luovuus ja innovointi.
MindBusiness 3 -opintojaksolla painottui tuotteistaminen ja palvelumuotoluprosessit sekä
prototypiointi sekä oman osaamisen tuotteistaminen.

Opintojaksoilta kerätty palaute oli kannustavaa ja myönteistä ja sen perusteella voidaan sanoa, että
yrittäjyyden alkuvaiheeseen tarvitaan tukea, koulutusta ja ohjausta. Tässä prosessissa yrittäjinä työskentelevät
ovat mahtavana voimavarana, jotka osoittavat omalla esimerkillään yrittäjyyden mahdollisuudet ja moninaisen
kentän. Opintojaksojen aikana myös mikroyrittäjät ja yksinyrittäjät kokivat hyötyneensä korkeakouluopiskelijoiden kanssa
työskentelystä. He pääsivät kertomaan omasta työstään ja polustaan yrittäjäksi, sanoittamaan omaa
tarinaansa ja saivat opiskelijoilta tuoreita ajatuksia ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi. Opintojaksojen
myönteiset kokemukset ja yrittäjien palaute antavat aihetta jatkaa yrittäjyyden alkuvaiheen opintojen kehittämistä
Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa, jotta mahdollisimman moni korkeakouluopiskelija saisi
tulevaisuudessa perustiedot, -taidot ja -valmiudet yrittäjyyteen liittyen.

 

Viimeksi päivitetty: 5.4.2019