S 22355 MITY-Lab - Koulutuksella ja konsultoinnilla terveysteknologia, mittaustekniikan validointi ja IoT-palvelujen ja tuotteiden laatu- ja osaamistase nousuun mikro- ja pk-yrityksissä

MITY-Lab

Projektin kuvaus

S 22355 MITY-Lab – Koulutuksella ja konsultoinnilla terveysteknologia, mittaustekniikan validointi ja IoT-palvelujen ja tuotteiden laatu- ja osaamistase nousuun mikro- ja pk-yrityksissä

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Budjetti: 226 590 € (ESR-tuki 75%) ja Oulun yliopiston osuus 25%.
Hallinnointi: Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus, MITY. Projektipäällikkönä toimii Jouko Käsmä

Hanke toteutetaan koulutusmoduuliperiaatteella. Painopisteenä on: 

1) Laadunhallintaosaamisen integroiminen innovaatiotoiminnan prosesseihin ja tukitoimintoihin, 2) Osaamisen parantaminen kiertotalouden (biotalouden / luonnontuotealan) ja vesienhallinnan prosesseissa sekä 3) laadunhallinta terveys- ja hyvinvointiteknologioissa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda pitkäaikaista lisäarvoa yrityksille ja koko Kainuun elinkeinoelämälle. Projektin avulla vahvistetaan Kainuun mikro- ja pk-yritysten laatuosaamista ja luoda koulutuksen kautta älykästä erikoistumista tukevaa laadunhallinta osaamista alueen yrityksille, jotta niiden kilpailukyky sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla vahvistuisi

Koulutusmodulissa toteutetaan Talent-koulutusohjelmaa eli koulutetaan yrityksiin laadun erityisosaamisalueille experttejä.
Hands on -menetelmällä koulutetaan laadunhallintajärjestelmän uusia ratkaisuja ja menetelmiä yhdessä yritysten kanssa, jolloin nähdään niiden toimivuus palveluanalytiikan ekosysteemissä. Tämä mahdollistaa yritysten ja laboratorion yhteisen laadunhallinnan koko innovaatio- ja arvoketjun osalta.

Toisaalta projekti mahdollistaa paikasta riippumattoman virtuaalisen koulutusmallin toteuttamisen expertien kouluttamiseksi yrityksiin. Koulutusmalli sopii hyvin rakennemuutosalojen innovaatioalustoihin, alihankintaverkostojen ja koko tuotteen tai/ja palvelun kehittämiseen paikasta riippumatta. Mallin avulla voidaan siirtää myös uutta kansainvälistä tietotaitoa.

Tavoitteena on myös, että koulutusmoduleista koottuja portfolioita hyödynnetään myöhemmin. Tuotoksia (oppimispäiväkirjat, portfoliot ja luotu uusi osaaminen analyysi-, laatu- ja rahoituspuolella) voidaan käyttää hankkeen jälkeen hyödyksi yrityskentässä.

Koulutuksen avulla yritysten henkilöstö saa uudet laadunhallinnan työkalut käyttöönsä, sekä paremmat valmiudet hallita ja optimoida pilotointeja ja proof of concept -vaiheita. Toisaalta välillisesti hanke edistää laboratorion kykyä käyttää uusia laadunhallinta työkaluja yli yritysten toimialojen.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kainuulaiset start up-, mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö ja johto (terveys-, liikunta- ja hyvinvointiteknologia-alat, bio- ja luonnontuoteala sekä cleantech). Lisäksi korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto