Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus

Projektin kuvaus

Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus, 120 op

Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus alkoi Sotkamossa helmikuussa 2009. Tammikuussa 2011 koulutuksen aloitti uusien opiskelijoiden joukko. Koulutus tähtää filosofian maisterin (FM) tutkintoon. Tutkinnot myöntää Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus). Laajuudeltaan ylempi korkeakoulututkinto on 120 op (2–2,5 vuotta), johon voidaan opiskelijan taustasta riippuen liittää täydentäviä opintoja. Opinnot koostuvat elintarvikebiotekniikan syventävistä aineopinnoista (n. 40 op), kieli- ja viestintäopinnoista (n. 10 op), pro gradu -työstä (40 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (n. 30 op). Opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan aikaisempi koulutus.

Opinnot pohjautuvat Kuopion kampuksen Elintarvikebiotekniikan perus- ja erityisesti syventäviin opintoihin. Ne painottuvat elintarviketuotantoon liittyvien bioteknisten prosessien syvälliseen tuntemiseen, elintarvikkeiden hygieniaan ja kemialliseen turvallisuuteen sekä alan erityislainsäädäntöön. Elintarvikebiotekniikan maisteriopinnoissa opiskelijat saavuttavat ammatilliset valmiudet toimia asiantuntijana elintarviketuotannon, jalostuksen ja elintarvikealaan liittyvän hallinnon tehtävissä.

Koulutukseen on valittu ensisijaisesti työssä käyviä henkilöitä, joilla on työkokemusta ja alalle soveltuva tutkinto tai opintoja suoritettuna. Sisäänotto vuonna 2009 oli 20 opiskelijaa. Vuonna 2011 valittiin  10 uutta opiskelijaa. Soveltuvaksi taustaksi katsottiin aiempi luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto (esim. laboratorioanalyytikko tai bio- ja elintarviketekniikan insinööri) tai muut soveltuvat opinnot. Valinnassa huomioitiin myös koulutukseen hakevan henkilön työhistoria ja motivoituneisuus kouluttautumiseen.

 

Opiskelua etänä ja nykytekniikkaa hyödyntäen

Kahdella kampuksella (Sotkamo ja Kuopio) järjestettävä opetus luo oman haasteensa koulutuksen käytännön järjestelyille. Opintojaksoihin kuuluvia laboratorioharjoituksia varten on CEMIS-OULUn Sotkamon bioanalytiikan tutkimusryhmän laboratorion yhteyteen perustettu erillinen opetuslaboratorio. Myös osa teoriaopintojen luennoista järjestetään lähiopetuksena laboratorion tiloissa, mutta pääosin luennot lähetetään ja tallennetaan verkkoneuvotteluohjelman (Adobe Connect Pro) kautta Kuopiosta. Nykytekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään myös muutoin opintojen järjestelyissä; vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välillä varmistaa Moodle -oppimisalusta. Tällaiset monimuotoiset ja joustavat opiskelumahdollisuudet ovat edellytyksenä muuntokoulutuksen järjestämiselle, koska suurin osa opiskelijoista suorittaa opintoja päivätyönsä ohella.

Kohti opinnäytteitä ja ”ohi on”

Muuntokoulutuksen opiskelijat ovat menestyksekkäästi ahkeroineet opintojen parissa . Tiukka tahti opinnoissa sekä velvollisuudet töissä ja kotona ovat pitäneet heidät kiireisinä, mutta motivaation ollessa kohdallaan uuden oppiminen on mahdollista. Kaikki opinnot on usealla vuonna 2009 aloittaneista opiskelijoista jo suoritettu ja he ovat valmistuneet maistereiksi. Seuraavassa linkkejä joihinkin koulutuksessa syntyneistä opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty Itä-Suomen yliopistossa:

Sipulien polyfenolien antimikrobisuus (Anna Kårlund)

Geosmiinin ja 2-metyyli-isoborneolin määrittäminen kiertovesiperiaatteella toimivan kalanviljelylaitoksen prosessivedestä (Jari Lappi)

Kinoan (Chenopodium quinoa) mikrobiologinen ja ravitsemuksellinen laatu sekä maitohappobakteerien esiintyminen fermentoidussa kinoajauho-vesiseoksessa (Satu Luoma)

Elintarviketeollisuuden työasuhygienia käyttöönottovaiheessa (Pertti Moilanen)

UV-C-käsittelyn vaikutus emmental-juuston pintaan (Teija Rutanen)

Prosessoinnin vaikutus ammattikeittiöissä käytettyjen porkkanatuotteiden ravintosisältöön (Sari Väänänen)

Tammikuussa 2011 aloittaneet opiskelijat puolestaan keskittyvät vuoden 2013 aikana tiiviisti loppujen syventävien opintojaksojen suorittamiseen, kieli-ja viestintäopintoihin sekä opinnäytetöiden tekemiseen. Opiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat upean mahdollisuuden Kainuun ja Ylä-Savon elintarvikesektorille. Yhteistyössä suoritettavat projektit ovat oiva tilaisuus alueen yrityksille kehittää toimintaansa esimerkiksi tuotekehitys- ja laatutyössä sekä elintarvikeprosessien kehittämisessä.

 

Yhteydenotot:

Tiina Tolonen, koordinaattori
etunimi.sukunimi@oulu.fi
puh. 0294 484668

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto