Perus- ja aineopinnot

Oppiaineena Nais- ja sukupuolentutkimus koostuu Oulun yliopistossa perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta, joista yksi on oppiaineeseen johdatteleva kokonaisuus; toinen suuntautuu Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksen yhdelle vahvuusalueelle, eli väkivallan, väkivallattomuuden ja tasa-arvoisuuden kysymyksiin; ja kolmas on rakennettu palvelemaan tutkimusopintoja. (Viimeksi mainittu kokonaisuus on räätälöitävissä myös jatko-opintojen tasolle).

Perusopintojen (A212901) laajuus on 25 op ja aineopintojen (A212902) 35 op.

Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät tieteenalan teorioihin ja käsitteellistyksiin sekä tieteenalalla käytäviin keskusteluihin naistutkimuksen, mies- ja maskuliinisuustutkimuksen sekä queer-tutkimuksen teorioista ja käsitteellistyksistä käsin. Tarkastelun kohteina ovat sekä tieteenalakohtaiset että ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja vuorovaikutukselliset ilmiöt, joiden kuvaamisessa ja kriittisessä tarkastelussa sukupuoli on merkittävä tekijä. Nais- ja sukupuolentutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat syventävät asiantuntemustaan Nais- ja sukupuolentutkimuksen teorioista ja metodologioista sekä oppiaineen monitieteisestä ja tieteidenvälisestä tutkimusotteesta.

Tutustu Nais- ja sukupuolentutkimuksen lukujärjestykseen täällä >>

 

A212901 Naistutkimuksen perusopinnot – 25 op

Perusopinnoissa on tarjolla 6 viiden opintopisteen laajuista opintojaksoa, joista yksi, Nais- ja sukupuolentutkimuksen peruskurssi on kaikille pakollinen. Perusopinnot koostuvat pakollisesta peruskurssista sekä 4 vapaavalintaisesta kurssista.

Pakollisesta opintojaksosta järjestetään kontaktiopetusta, samoin osasta muita perusopintojen kursseja.

 

A212902 Naistutkimuksen aineopinnot 35 op / 20 ov

Aineopinnoissa on kolme pakollista opintojaksoa sekä seuraavat 4 suuntautumisalaa:

1. Sukupuolentutkimuksen teoreettinen suuntautumisala (5 –15 op)
2. Väkivalta ja väkivallattoman myötäelämisen ehdot (5–20 op)
3. Sukupuoli historian ja kulttuurintutkimuksessa (5–15 op) ja
4. Globalisaatio ja sosiaalinen kestävyys pohjoisen perspektiivistä (5–10 op).

Kuvaukset kaikesta opetuksesta sekä vapaavalintaisista opinnoista löytyvät naistutkimuksen opinto-oppaasta (Kasvatustieteiden tiedekunnan OPS).

Viimeksi päivitetty: 4.7.2016