Segregaation tila Pohjois-Pohjanmaalla (2013-2014)

Tietoa Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja työelämän segregaation tilasta

Segregaation tila Pohjois-Pohjanmaalla -projektissa selvitetään alueelle tyypillisen segregaation tunnuspiirteitä koulutuksessa ja työelämässä sekä hyviä käytäntöjä segregaation purkamiseen.

Projektin peruslähtökohtana on sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa sekä työelämässä. Sergegaatiota tarkastellaan sukupuolen, iän ja etnisyyden näkökulmista.

Projektissa selvitetään segregaation tämänhetkistä tilaa ja erityispiirteitä Pohjois-Pohjanmaalla kolmen raportin avulla. Raportit tarkastelevat alueen koulutuksen ja työelämän segregaatiota sekä hyviä käytäntöjä segregaation purkamiseksi. Raporttien avulla esitetään ratkaisuja alueelle tyypillisen segregaation purkamiseen.

Projektin kohderyhmät ovat Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja työelämän organisaatiot ja siellä erityisesti oppilaitosten ammatinvalinnan ohjaajat sekä työpaikkojen henkilöstön rekrytoijat, jotka pystyvät omalla toiminnallaan lieventämään segragaatiota muun muassa raporteissa havaituissa erityisissä ongelmakohdissa.

 

Projektin tulokset

Projektin aikana tuotetaan kolme raporttia maakunnan segregaatioon liittyen. Raporteissa hyödynnetään aluetta käsittelevää tilastotietoa, jonka avulla kuvataan koulutuksen ja työelämän segregaation tämänhetkistä tilaa Pohjois-Pohjanmaalla. Raportit käsittelevät oppivelvollisuuden päättäneitä yli 16-vuotiaita työikäisiä ihmisiä. Raporteissa huomioidaan sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.

1. Koulutuksen segregaatio                       

Raportissa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan koulutusrakenteen erityispiirteitä, koulutusprofiilia ja mahdollisia solmukohtia segregaation näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan muun muassa mille koulutusaloille naiset ja miehet ovat sijoittuneet sekä miten he ovat jakautuneet koulutussektoreittain.

2. Työelämän segregaatio

Toisessa raportissa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan työelämän rakenteita segregaation näkökulmasta. Raportissa selvitetään alueen työelämän segregaatiota ja sen erityispiirteitä tarkastelemalla muun muassa maakunnan työllisyysrakennetta työnantajasektorien, toimialojen ja työllisyysasteen kautta.

3. Hyvät käytännöt segregaation purkamiseksi

Kolmannessa raportissa selvitetään hyviä käytäntöjä Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja työelämän segregaation purkuun. Näitä etsitään kahden ensimmäisen raportin tuottamien tietojen suunnassa. Raportissa segregaation purkamisen hyviä käytäntöjä selvitetään kansallisten ja kansainvälisten aiempien tutkimusten avulla.

 

Projektin tulosten hyödynnettävyys

Projektissa tuotetut raportit lisäävät tietoa Pohjois-Pohjanmaalle tyypillisestä segregaatiosta ja toimenpiteistä, joilla koulutuksen ja työelämän segragaatiota voitaisiin purkaa.

Projektin raporttien tuloksia ja hyviä käytäntöjä voivat hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan eri organisaatiot, kuten työpaikkojen henkilöstön rekrytoijat, alueen oppilaitosten ammatinvalinnan ohjaajat sekä perusopetuksen opinto-ohjaajat.

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös opettajankoulutuksessa, erityisesti kurssien yhteydessä, joissa käsitellään koulutusta yhteiskunnallisessa kontekstissa. Projektin tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa käsittelevässä opettajien täydennyskoulutuksessa.

Projektin tuottama tieto luo lisäksi pohjaa alueen segregaation purkamiseen liittyvään työhön tulevaisuudessa. Projekti hyödyttää laajemmin myös koko Pohjois-Suomen alueellista kehittämistä sekä yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä hankevalmisteluja ja -yhteistyötä.

 

Segregaation purkaminen koulutuksessa ja työelämässä

  • Segregaation purkamisella tarkoitetaan muun muassa toimia, joilla sukupuolen mukaisesti eriytyneitä, nais- tai miesvaltaisia, koulutus- ja työaloja voidaan lieventää sekä niiden sukupuolijakaumaa tasoittaa.

  • Segregaation purkaminen on toimenpide, jolla edistetään alueellista kehitystä, kilpailukykyä, osaamista ja työllisyyttä. Sillä pyritään myös osaltaan vastaamaan väestön ja elinkeinoelämän rakennemuutokseen.

  • Segregaation purkamisella on vaikutusta alueiden koulutus- ja työelämäresurssien tasaisempaan jakautumiseen.

  • Koulutuksen ja työelämän segregaatiota voidaan lieventää muun muassa tukemalla naisten ja miesten yksilöllisiä koulutus- ja uravalintoja. Tällä voidaan myös mahdollisesti vaikuttaa nais- ja miesvaltaisten koulusalojen, ammattien ja toimialojen vähenemiseen.

  • Projektissa koulutuksen ja työelämän segregaation purkamiseen liittyy sukupuolinäkökulman lisäksi yhdenvertaisuuden ja syrjinnän ehkäisyn huomiointi. Tällä tarkoitetaan muun muassa iän ja etnisyyden huomioimista sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamista kaikille ihmisille koulutuksessa ja työelämässä.

 

Ota yhteyttä:

Nais- ja sukupuolentutkimus, KTK
PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
 
MERVI HEIKKINEN, projektipäällikkö
0294 48 3817
 
JENNY SELESNIEMI, tutkimusapulainen
0294 48 3812

Viimeksi päivitetty: 28.1.2014