Päävalikko:

Vesiluontomme (alkuosa)

Vedet alkuosa


Pohjoisia vesiä luonnehtii:

- Vettä on paljon, koska maasto on suht. tasaista, ilma on kosteaa (viileyden vuoksi) ja lumien sulamisvesiä on paljon. Suomessa yli 188000 järveä (joiden pinta-ala yli 0,05 ha), eli järviä on Suomen pinta-alasta n. 10%.

- Pohjoisessa on runsaasti jokia, paikoin myös järvitiheys on suuri (Inarinjärven itäpuolinen alue on maamme runsasjärvisintä!). Etelä- ja Keski-Suomeakin luonnehtivat erilaiset reittivedet: järviä yhdistävät lyhyehköt salmet ja joet.

- Pitkä talvi, pimeää lumen ja jään alla. Esim. Kilpisjärvellä on jääpeite n. 230 päivää vuodessa (Päijänteellä 130 päivää).. Talvella Lapin järvet ovat suht. 'lämpimiä', koska jääpeite (ja lumipeitekin) tulee varhain.

- Vedet ovat pääosin niukkaravinteisia, varsinkin fosfori ja typpi ovat minimitekijöinä. Eliöiden määrä on tällaisissa järvissä vähäinen, mutta hyviä kalavesiä ne usein ovat. Meressäkin ovat typen ja/tai fosforin määrät usein ravintotalouden minimitekijöinä. Kts. Pohjois-Suomen vesien ravintotila!

- Lapissa on kirkkaita vesiä enemmän kuin muualla Suomessa (vähän soita, joten humustakin vähän vesissä). Pohjoisen päivä on pitkä ja valoisa - eritiysesti tunturijärvissä.

Etelämpänä (Lapin eteläosissa ja Pohjanmaalla) vedet ovat usein melkoisen humuspitoisia (ruskeita, ns. dystrofisia), koska soita on runsaasti (vrt. kuva yllä - jäätkin ruskeita!). Humuspitoisissa vesissä on niukasti valoa, joten perustuotanto (vihreiden lasvien fotosynteesi) on rajoitettua. Soiden ojitus on ilmeisesti lisännyt humuksen kulkeutumista vesistöihin (mm. pohjamudaksi).

- Heinä-elokuussa on Kilpisjärven veden lämpötila n. 14 astetta. Tunturialueen järvissä, jotka ovat syvyydeltään alle 30 metriä, on harvoin lämpötilan kerrostuneisuutta, koska tuuli sekoittaa vesiä (kts. kaavio 'järvi ja lampi' alempana!). Kasviplanktonin tuotannon maksimi sattuu tunturijärvissä myöhäiskesälle tai syksyyn.

- Hajotus voi olla vilkasta, jopa perustuotantoa suurempaa (orgaanista ainesta tulee muualtakin), jolloin happi saattaa loppua varsinkin talvella. Tämä voi johtaa veden saastumiseen/rehevöitymiseen.

- Järvien keskisyvyys Lapissa on n. 5 m, mutta mataliakin järviä/lampia on. Ne saattavat jäätyä lähes pohjaa myöten, josta voi seurata talvinen happivajaus. Se ei kuitenkaan ole pohjoisessa yleinen ilmiö, koska vedet ovat pääosin vähäravinteisia, ja niissä on niukasti elintoimintaa (se on lisäksi hidasta varsinkin talvella).

 

Iijoki - kuten monet muutkin pohjoisen joet - ovat keskikesällä vähävetisiä. Kevättulvien aikana
vesi usein on monta metriä korkeammalla ja vyöryy yli joen äyräiden alaville soille ja metsiin.

Koskipaikat ovat talvella tärkeitä mm. hapen ja valon saannin kannalta. Paksu lumi- ja jääpeite katkaisee
yhteydet vedestä ilmaan... Varsinkin keskisen Pohjois-Suomen joet ovat soilta tulevan humuksen värjäämiä.

Kilpisjärven perustuotanto on 2-7 gC m-2. Se on  10-20 kertaa pienempi kuin Etelä-Suomen järvissä. Tärkeimmät
tuotantokasviplanktonin osakkaat ovat: kultalevät, panssarisiimalevät, piilevät ja viherllevät. Perustuotannosta vastavat
Kilpisjärvessä kuitenkin pääasiassa sedimentin ja kivien pinnoilla kasvavat levät ja vesisammalet. Kasvien yhteyttäminen
on vesien kirkkaudesta johtuen mahdollista aina 20 metrin syvyyteen saakka.

 Monissa Lapin syvissä järvissä kalat (rautu, siika ja taimen) pitävät eläinplanktonin, järvikatkojen japienten simpukoiden
määrät pieninä.

Kuva yllä: Ylläesitetty vuosirytmi esiintyy sekä meressä että sisävesissäkin. Kun jäät sulavat, saavat veden eliöt vihdoinkin valoa.
Tällöin planktontuotanto nousee huippuunsa, koska ravinteitakin on talven jäljiltä vielä runsaasti. Ravinteiden määrä alkaa
sitten kuitenkin nopeasti vähetä planktontuotannon vuoksi, ja kohta myös plankton vähenee. Keski- ja loppukesällä - vesien
lämmettyä - syntyy sinilevähuippu. Ravinteiden suuri määrä talvisin johtuu paitsi eliötoiminnan vähäisyydestä myös siitä, että
pohjalietteistä liukenee vähähapppisissa oloissa ravinteita veteen. Vrt. happi- ja ravintotilanne talvella!

Lammin Pääjärven ekosysteemikaavio on Etelä-Suomesta, pohjoisesta ei vielä ole tehty vastaavaa! Silti
kaaviota kannattaa tarkastella, ja verrata esim. tekstiin perustuotannon vuosivaihtelu vesissä ja yksinkertaiseen
lampiekosysteemin energiakaavioon, joka on vielä etelämpää.

Pääjärvi on aika eutrofinen: bakteeriplanktonin määrä on jopa suurempi kuin kasviplanktonin määrä.
Kuitenkinfosforin niukkuus rajoittaa Pääjärvelläkin kesäistä perustuotantoa.

Kasviplanktonin tuotanto on tässä tapauksessa n. 10 000 % sen biomassasta. Näin suuri prosentti johtuu siitä,
että kasviplankton on hyvin lyhytikäistä ja nopeasti lisääntyvää. Esim. metsien puusto on puolestaan aivan
pääinvastainen esimerkki: puiden vuotuinen tuotto on vain prosentti tai pari puuston koko fytomassasta. Puut
ovat pitkäikäisiä ja hitaasti lisääntyviä...

Perämeri on erittäin vähäsuolainen; siellä ei esiinny juurikaan suurleviä eikä suolakkokasveja (= halofyyttejä). Rannoilla viihtyvät mm. järviruoko (Phragmites australis) ja järvikorte (Equisetum fluviatile). Perämeren rantatyyppejä ovat mm. lohkare- ja kivikkorannat, hiekkarannat ja rantaniityt. Kalliorantoja on niukasti.

Monien vesiperhoslajien toukat (eli sirvit) rakentavat korren- tai puupalalsista, kivistä tai jopa pienistä kotiloista
suojakopan itselleen. Rysäsirvikkään toukat rakentavat virtavesipaikkoihin rysiä, joilla ne pyydystävät saaliinsa,
esim. mäkärän toukan.Vesiperhoset ovat yökorentoja, eivät siis perhosia. Ne (aikuiset eli sirvikkäät) lentelevät
iltaisin tai yöllä. Vesiperhoset ovat monien kalalajien tärkeää ravintoa.
Isosurviainen on suurin päiväkorentolajimme. Senkin toukat elävät vedessä. Aikuiset parveilevat kesän tyyninä iltoina.
Vesimittarit 'juoksevat' veden pinnalla, malluaiset (vesiluteet) uivat vedessä. Ne kykenevät jopa ääntelemään!

Maa nousee merestä n. metrin sadassa vuodessa. Rannat kasvittuvat vähitellen. Noin 200 v. vanhoilla saarilla voi olla jo n. 70 lajia, mutta myös lajien levintäkyky, saaren koko jne. vaikuttavat levinnän tehokkuuteen. Lisää: kts. sukkessio!

Kartta (yllä) esittää Pohjois-Suomen botaanisten järvityyppien aluejakoa.

Alla olevassa kartassa on lisäksi huomioitu rantakasvit ja -kasvillisuus.
Tästä kartasta on lisäksi jätetty pois vesien paikallinen ravinteisuuden (eutrofia - oligotrofia) vaihtelu.
Alempi kartta on siis korostetusti myös metsä- ja suokasvillisuuden aluejakojen
periaatteiden kaltainen (lähinnä vain ilmastolliset tekijät huomioonottava).

Kaksi limnologista päätyyppiä: eutrofiset ja oligotrofiset järvet:

(Limnologia = järvitutkimus. limné = suo, lampi, järvi).

Eutrofiset järvet ovat yleensä pieniä, matalia, sameavetisiä mutta runsasravinteisia. Vesikasvillisuus on rehevää ja monilajista. Pintavden pH on yli 7. Rannoilla on laajoja ja korkeita ruovikoita, kaislikoita ja kortteikkoja, ulompana lumpeet ja ulpukat, veden alla monia uposkasveja (jos valoa rittää). Tuottavin kerros on pintakerros. Eutrofisia järviä eniten Etelä-Suomen savialueilla. Pohjoisessa niitä on hyvin vähän.

Oligotrofiset järvet ovat niukkaravinteisia, monet kirkasvetisiä, pintaveden pH alle 7.0. Nämä järvet ovat vähätuottoisia (nettotuotto yleensä alle 100 mg C m-2 d -1). Valoa pääsee pohjaan saakka, joten siellä saattaa olla pohjaruohoja. Pohjoisimman Lapin monet järvet ovat kirkasvetisiä ja oligotrofisia. Pohjoisten järvien rannoilla ovat sarakasvustot yleisiä (Carex-tyyppi). Oligotrofisten järvien häiriöherkkyys on suurempi kuin eutrofisten järvien.

Niukkaravinteisia ovat myös ruskeavetiset (= dystrofiset) järvet, joissa pohjaliete on mutaa. Ne ovat yleisiä koko maassa, mutta varsinkin Pohjanmaan suoalueilla. Equisetum-tyyppi on siellä yleinen.
Kts. myös lummelampi-kuvan selityksiä!

Rantavyöhykkeet ovat samantapaisia kuin merenrannoilla. Rantavyöhyke (= litoraali) on useimmiten järven monimuotoisin osa. Se on yleensä lajistoltaan monipuolinen (putkilokasveja, leviä, pohjaeläimiä, kaloja). Ulappa-alueilla voi kuitenkin olla paljon planktonlevää, josta johtuen perustuotanto (= primaariproduktio) on siellä suurta. Siitä hyötyvät toisvaraiset planktonlajit, isommat selkärangattomat ja kalat. Maaranta (= geolitoraali) on hyvin kapea, mutta biodiversiteetti on siellä varsin suuri.

---

- Ravinteisuusasteet (eutrofia, oligotrofia), vrt metsät ja suot! Kts myös sukkessio!

Jokimaisemaa leimaa usein joen järvimäinen laajennus sararantoineen
(kuvassa pullosara, Carex rostrata). Joen törmät saattavat olla korkeita ja jyrkkiä;
aikojen kuluessa on joki 'kaivautunut' syvemmälle soramaahan,
ja virtaava vesi on jyrkentänyt rantapenkkoja. Alimmat (lehtipuuvaltaiset) metsät
ovat aika viljavia tulvan tuoman lietteen vuoksi. Tulvan ulottumattomissa esiintyy
mänty- ja varpuvaltaisia metsiköitä. - Kuva Kitkajoelta (Kuusamo).

Soistuneet järvenrannat ovat pohjoisessa yleisiä. Kuvassa mm.
vaivaiskoivua (Betula nana) ja jouhisaraa (Carex lasiocarpa).
Lisää: tunturilampi!

Täältä: Vesiluontomme (loppuosa)

tai valitse Päävalikosta haluamasi muu luontoaihe!