AHOT - muulla tavoin hankittu osaaminen

Osaamista voidaan hyväksilukea myös muulla tavoin kuin virallisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Muualla kuin virallisessa koulutuksessa hankittua osaamista voi syntyä epävirallisen oppimisen (täydennyskoulutukset, työpaikkojen lyhytohjelmat, vapaan sivistystyön koulutukset) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimet, harrastukset, kielitaito) yhteydessä. Hyväksiluettavan osaamisen on oltava tutkinnon opetussuunnitelman, opintokokonaisuuden tai opintojakson osaamistavoitteiden mukaista.

Opiskelijan on pystyttävä kattavasti kuvaamaan ja todentamaan osaamisensa, jotta osaamista voidaan arvioida. Opiskelijan tulee pystyä analysoimaan ja perustelemaan miten hankittu osaaminen suhteutuu kohteena olevan oppimisen osaamistavoitteisiin. Opiskelijan hankkimaa osaamista verrataan hyväksiluettavaksi esitettyjen opintojaksojen tai -kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, hyväksiluku voidaan myöntää joko kokonaan tai osittain. Opiskelijan toimittaman aineiston pohjalta päätöksentekijä voi myöntää suoraan hyväksiluvun opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin tai niiden osiin, vaatia opiskelijalta lisänäyttöä osaamisesta, vaatia täydentämään osaamista tai hylätä hakemus.

Lisänäyttönä voi olla esimerkiksi essee, esitelmä (muille opiskelijoille, vertaisarviointi), haastattelu, suullinen kuulustelu, portfolio ja sen suullinen esittely, lisäraportin kirjoittaminen, itsearviointi, tentti tai AHOT-testi.

Muualla tavoin hankitun osaamisen AHOT-hakemukseen vaaditut liitteet (pdf):

  • Hyväksytty HOPS (ellei pystynyt valita korvattavaa opintoa suoraan sähköisestä OodiHOPSista)
  • Liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim. työtodistus, kurssitodistus, julkaisu, oppimispäiväkirja, todistus luottamustehtävästä tms.).

Viimeksi päivitetty: 14.5.2019