Opiskeluoikeudet uudistuvat 1.8.2020

Koulutusrehtori on päättänyt koulutuksen johtoryhmän esityksestä uudistaa Oulun yliopiston opiskeluoikeuksien periaatteita. Ohessa tietoa muuttuvien käytänteiden pääperiaatteista, jotka astuvat voimaan 1.8.2020. 

Erillinen opiskeluoikeus: tutkintoa täydentävä  

Oulun yliopistosta ylempään korkeakoulututkintoon valmistumisen yhteydessä opiskelija voi hakea tutkintoa täydentävää erillistä opiskeluoikeutta tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen ja se voi kattaa korkeintaan 60 opintopistettä. Tutkintoa täydentävä erillinen opiskeluoikeus on maksuton. Erillinen opiskeluoikeus myönnetään perustellusta syystä ja se rajoittuu niihin opintojaksoihin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty. Erillinen opiskeluoikeus alkaa valmistumisen jälkeisestä päivämäärästä ja kestää kaksi täyttä lukukautta tutkinnonsuorittamislukukauden päättymisen jälkeen. Opintojen aloittamista ei voi lykätä, eikä tutkintoa täydentävään opiskeluoikeuteen voi hakea jatkoa. Opiskeluoikeuksia myönnetään yksikön kiintiöiden rajoissa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani. Erillinen opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää vain avoimena yliopisto-opetuksena. 

Lue tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/opiskelijalle/tutkintoa-taydentavat-opinnot  

Erillinen opiskeluoikeus 

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen, opiskeluoikeus rajoittuu sille ajanjaksolle ja siihen tai niihin opintojaksoihin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos opintojaksolla tai -kokonaisuudella on tilaa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja viestintäkoulutus. Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen (maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista). 

Lue tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/opiskelijalle/erillinen-opiskeluoikeus  

Lisäajan hakeminen 

Korkeakoulututkinnoilla on tavoitteelliset suorittamisajat (ks. lisätietoa: www.oulu.fi/opiskelijalle/tutkinnon-suorittamisaika). Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija voi hakea tarvittaessa opiskelulleen lisäaikaa, joka myönnetään vain tutkinnon tavoitteellista suorittamista varten. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne, josta perustelut tulee todistaa luotettavilla dokumenteilla. Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään lähtökohtaisesti vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi lukukaudeksi.  Kevään hakuaika on 30.4. mennessä, jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7. Syksyn hakuaika on 31.10. mennessä, jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.   

1. kerta: huomioidaan tarve, kuitenkin enintään 3 lukukautta (1,5 v). 
Lisäajan saamisen edellytyksenä on, että suunniteltujen opintojen etenemisvauhti on keskimäärin vähintään 15 op/lukukausi ja opiskelijalla on suorittamatta enintään 1/2 tavoitetutkinnon kokonaismäärästä (kandi: 90 op, maisteri: 60 op, LL: 180 op, HLL: 165 op).  Myöntämisen edellytyksenä on myös se, että opinnot on suunniteltu tehtäväksi loppuun myönnettävässä lisäajassa. Hitaampi eteneminen on mahdollista, jos opiskelijalla on edellä mainittuja, hyväksyttyjä elämäntilanteeseen liittyviä perusteluja opintojen hitaaseen edistymiseen. Tällöin joudutaan yleensä myöntämään lisäaikaa myös toinen kerta. Opiskelijan omaopettaja seuraa opintojen etenemistä. 

2. kerta: huomioidaan 1. lisäajan käyttö ja tarve, kuitenkin enintään 2 lukukautta (1 v). 
Lisäaika myönnetään, jos tavoitetutkinnosta on tehty 2/3 (kandi: 120 op, maisteri: 80 op, LL: 240 op, HLL: 220 op). Hitaampi eteneminen on mahdollista kuten edellä. Opiskelijan omaopettaja seuraa opintojen etenemistä. 

3. ja sitä seuraavat kerrat: lisäaikaa myönnetään 1 lukukausi (6 kk) vain, jos 
a) opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja jäljellä olevien opintojen suunnitelma on alkuperäisen valmistumissuunnitelman mukainen JA ainoat jäljellä olevat opinnot ovat opinnäytetyö ja siihen suoraan liittyvät opinnot (esimerkiksi tutkimusopinnot, seminaariopinnot, kypsyysnäyte.) TAI
b) elämäntilanteeseen liittyvät perusteet puoltavat lisäajan myöntöä. 

Lue tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/opiskelijalle/lisäajan-hakeminen  

Siirtohaku 

Yliopiston siirtohaku järjestetään syksystä 2020 alkaen kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat toukokuun ja lokakuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Siirtohaussa hakeutuvat sekä toisessa korkeakoulussa opiskelevat että Oulun yliopiston sisällä koulutusohjelmaa vaihtavat opiskelijat. Siirtohaun ohjeistuksesta tiedotetaan syksyllä 2020. 

Viimeksi päivitetty: 3.6.2020