University of Oulu, 2016

Lisäajan hakeminen

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Opiskelijan opiskeluoikeuden keston voi tarkistaa WebOodista. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen. 

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan Yliopistolain 41 §:ssä säädetyssä ajassa tai Yliopistolain 42 §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos edellä mainittu opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Tämä tapahtuu tekemällä lisäaikahakemus. Sellaisessa tapauksessa, että opiskelija on saanut aikaisemmin kielteisen päätöksen lisäajasta ja hakee nyt uudelleen lisäaikaa, täytyy perusteiden olla muuttuneet ja/tai parantuneet.

Lisäaikaa haetaan OSAT-järjestelmässä

Opiskelija voi hakea lisäaikaa jo etukäteen, jos on todennäköistä, ettei hän ehdi valmistua määräajassa:

 • Jos opinto-oikeus päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava 30.4. mennessä.
 • Jos opinto-oikeus päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava 31.10. mennessä.

Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta. 

Lisäajan hakemisen myöntöperusteet

Lisäaikaa myönnetään vain tutkinnon tavoitteellista suorittamista varten. Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus, on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa.

Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan vaikea elämäntilanne (esim. sairaus, yhteiskunnallinen aktiivisuus, perhesyyt, huippu-urheilu, tilanne, jossa kansainvälinen vaihto ei ole ollut sisällytettynä tutkintoon (vanha OPS), tai muut yliopistosta tai opiskelijasta riippumattomat syyt). Vaikean elämäntilanteen perustelut tulee todistaa luotettavilla dokumenteilla, kuten lääkärin- tai muulla todistuksella tai selvityksellä. Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen. Työssäkäynti tai toisen tutkinnon opiskelu eivät yksinään ole hyväksyttäviä syitä opintojen etenemättömyydelle. 

Jos opiskelija on saanut opiskeluoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen.

Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma tavoitteena olevan tutkinnon loppuun saattamiseksi. Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään lähtökohtaisesti vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi lukukaudeksi. Lisäaikaa voidaan myöntää kolmeksi lukukaudeksi vain siinä tapauksessa, että jäljellä olevien opintojen laajuus on yli 60 opintopistettä.

 1. kerta: huomioidaan tarve, kuitenkin enintään 3 lukukautta (1,5 v).

Lisäajan saamisen edellytyksenä on, että suunniteltujen opintojen etenemisvauhti on keskimäärin vähintään 15 op/lukukausi ja opiskelijalla on suorittamatta enintään 1/2 tavoitetutkinnon kokonaismäärästä (kandi: 90 op, maisteri: 60 op, LL: 180 op, HLL: 165 op). Myöntämisen edellytyksenä on myös se, että opinnot on suunniteltu tehtäväksi loppuun myönnettävässä lisäajassa. Hitaampi eteneminen on mahdollista, jos opiskelijalla on edellä mainittuja, hyväksyttyjä elämäntilanteeseen liittyviä perusteluja opintojen hitaaseen edistymiseen. Mikäli lisäaika myönnetään, opiskelijan omaopettajan tulee seurata opintojen etenemistä.

 1. kerta: huomioidaan 1. lisäajan käyttö ja tarve, kuitenkin enintään 2 lukukautta (1 v).

Lisäaika myönnetään, jos tavoitetutkinnosta on tehty 2/3 (kandi: 120 op, maisteri: 90 op). Hitaampi eteneminen on mahdollista, jos opiskelijalla on edellä mainittuja, hyväksyttyjä elämäntilanteeseen liittyviä perusteluja opintojen hitaaseen edistymiseen. Mikäli lisäaika myönnetään, opiskelijan omaopettajan tulee seurata opintojen etenemistä.

 1. ja sitä seuraavat kerrat: lisäaikaa myönnetään 1 lukukautta (6 kk) vain, jos
 1. opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja jäljellä olevien opintojen suunnitelma on alkuperäisen valmistumissuunnitelman mukainen JA ainoat jäljellä olevat opinnot ovat opinnäytetyö ja siihen suoraan liittyvät opinnot (esimerkiksi tutkimusopinnot, seminaariopinnot, kypsyysnäyte) TAI
 2. elämäntilanteeseen liittyvät perusteet puoltavat lisäajan myöntöä. Mikäli lisäaika myönnetään, opiskelijan omaopettajan tulee seurata opintojen etenemistä.

Jos ainoa puuttuva opinto on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan annetun selvityksen perusteella. Lisäksi voidaan pyytää työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä. Jos opiskelija on tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa. Lisäaikana poissaolevaksi ilmoittautuminen ja ilmoittautumatta jättäminen kuluttavat tutkinnon suoritusaikaa.

Hakemuksen liitteet

 • Opintorekisteriote
 • HOPS-ohjaajan tai pääaineen opintoneuvojan/omaopettajan hyväksymä suunnitelma suoritettavista opinnoista, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella.
 • Hakemukseen liitetään myös selvitys viivästymiseen vaikuttaneista syistä ja tarvittaessa niitä perustelevat liitteet (esim. lääkärintodistus).

Opiskeluoikeuden jatkamista koskeva päätös

Lisäaika myönnetään ja opiskeluoikeus jatketaan, jos opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäaikaa voidaan hakea, vaikka opiskeluoikeus on ehtinyt katketa. Jos opiskeluoikeus on hakuhetkellä jo päättynyt tai opiskelija ei ole noudattanut hakuaikoja lisäajan hakemisesta, peritään opiskelijalta uudelleenkirjaamismaksu (35 €). Päätöksen lisäajasta tekee opiskelijan opiskeluoikeuden koulutusdekaani. Päätös näkyy opiskelijalle opiskelijan sähköisessä asioinnissa OSATissa. Lue lisää kielteisen päätöksen muutoksenhausta

Lisäaikaa ei myönnetä

 • Jos opiskelija ei ole suorittanut oman tutkinto-ohjelmansa opintoja aiemmin määriteltyjä määriä (1/2 tai 2/3 tutkinnon laajuudesta).
 • Opiskelijalla ei ole hyväksyttyjä elämäntilanteeseen liittyviä perusteluja (esim. sairaus, yhteiskunnallinen aktiivisuus, perhesyyt, huippu-urheilu, tilanne, jossa kansainvälinen vaihto ei ole ollut sisällytettynä tutkintoon (vanha OPS), tai muut yliopistosta tai opiskelijasta riippumattomat syyt) opintojen hitaaseen etenemiseen.
 • Jos opintosuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen, eikä opiskelija pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan tai muuta opintosuunnitelmaansa.
 • Tutkinnon laajuuden ylittäviin opintoihin, kun opiskelija on jo suorittanut tutkintoon tai tutkintoihin vaadittavat opintojaksot ja opinnäytetyön, mutta ei ole hakenut tutkinnon vahvistamista.

Tutkinnon suorittamisajan jatkaminen lakiiin perustuvan poissaolon perusteella

Mikäli opiskelijalla on todistus lakiin perustuvasta poissaolon syystä (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen), hänen tulee toimittaa lomake 'Ilmoitus tutkinnon suorittamisajan jatkamisesta' ja todistukset em. poissaoloista koulutuksen lähipalveluihin, jossa tieto merkitään opiskelijatietojärjestelmään. Lomake löytyy yliopiston opintoasioiden lomakesivulta

Lisää tietoa poissaoloilmoittautumisesta löytyy Poissaoloilmoittautuminen -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 25.9.2020