University of Oulu, 2016

Lisäajan hakeminen

Opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen. Lisäaikaa haetaan OSAT-järjestelmässä.

Mikäli opiskelijalla on todistus lakiin perustuvasta poissaolon syystä (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen), hänen tulee toimittaa lomake 'Ilmoitus tutkinnon suorittamisajan jatkamisesta' ja todistukset em. poissaoloista koulutuksen lähipalveluihin, jossa tieto merkitään opiskelijatietojärjestelmään. Lomake löytyy yliopiston opintoasioiden lomakesivulta.

Päätöksen lisäajasta tekee koulutusdekaani. Opiskelija voi hakea lisäaikaa jo etukäteen, jos on todennäköistä, ettei hän ehdi valmistua määräajassa:

  • Jos opinto-oikeus päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava maaliskuun loppuun mennessä.
  • Jos opinto-oikeus päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä.

Opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot näkyvät WebOodissa. 

Hakemuksen liitteet

  • Opintorekisteriote
  • HOPS-ohjaajan tai pääaineen opintoneuvojan/omaopettajan hyväksymä suunnitelma suoritettavista opinnoista, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella.
  • Hakemukseen liitetään myös selvitys viivästymiseen vaikuttaneista syistä ja tarvittaessa niitä perustelevat liitteet (esim. lääkärintodistus).

Lisäajan myöntöperusteet

Lisäaika myönnetään, jos koulutusdekaani katsoo suunnitelman perusteella, että opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon opiskelijan jo suorittamien sekä jäljellä olevien opintojen määrän ja laajuuden. 

Lisäajan myöntämistä puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.

Jo päättynyttä opiskeluoikeutta voidaan hakemuksesta jatkaa ja lisäaikaa myöntää. Opiskelijalta peritään uudelleenkirjaamismaksu (35 eur), jos opiskeluoikeus on päättynyt jo hakuhetkellä tai opiskelija ei ole noudattanut tiedekunnan ohjeita hakuajasta. 

Toista tai useampaa kertaa lisäaikaa haettaessa valmistumissuunnitelman tulee sisältää selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Mikäli opinnot ovat edenneet alkuperäisen valmistumissuunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita. Mikäli opiskelijan opinnot ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, opiskelijan tulee päivittää valmistumissuunnitelmansa. Päivitettyä valmistumissuunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin ensimmäistä valmistumissuunnitelmaa. Mikäli opiskelijalta puuttuu vain opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan opiskelijan antaman selvityksen perusteella. Tämän lisäksi yliopisto voi tarvittaessa pyytää lausunnon työn etenemisestä esimerkiksi työn ohjaajalta. Uutta lisäaikaa ei ole mahdollista myöntää, mikäli opiskelijan opinnot ovat edenneet merkittävästi alkuperäisen valmistumissuunnitelman aikataulua hitaammin eikä opiskelija ole esittänyt hitaalle etenemiselle hyväksyttävää syytä.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään kerrallaan vähintään yhdeksi (n. 6 kk) ja enintään neljäksi lukukaudeksi (kaksi vuotta). Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

Opiskeluoikeuden jatkamista koskeva päätös

Päätöksen lisäajasta tekee koulutusdekaani. OSAT-järjestelmää käyttäville päätös näkyy järjestelmässä. Lue lisää kielteisen päätöksen muutoksenhausta

 

Viimeksi päivitetty: 5.3.2019