Harjoittelutuki Suomessa

Kotimaan harjoittelutuki

Harjoittelutuki on ensisijaisesti tarkoitettu mahdollistamaan harjoittelupaikka, joka ei syntyisi ilman yliopiston myöntämää tukea. Harjoittelutukia haetaan koulutuspalveluiden sekä tutkinto-ohjelmien ohjeiden ja hakuaikojen puitteissa. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut omista varoistaan ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea Oulun yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan työharjoitteluun. Koulutuspalvelut koordinoi harjoittelutuen jakoa ja seurantaa. Harjoittelutuki on vuonna 2019 Oulun yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.  Kotimaan harjoittelutukea myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille. Opiskelija selvittää yrityksen koon.

Kotimaan harjoittelutukien hakeminen vuonna 2019

Harjoittelusuunnitelman tekemistä varten opiskelijat ilmoittautuvat tutkinto-ohjelmien harjoittelu-opintojakson opettajille näiden antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan (lisätietoja omasta tutkinto-ohjelmasta). Tutkinto-ohjelma päättää opiskelijan hakukelpoisuudesta. Sovittuaan harjoittelun suorittamisesta harjoittelu-opintojakson opettajan ja työnantajan kanssa, opiskelija tekee harjoittelutukihakemuksen SoleMOVEen, ks. ohjeet SoleMOVE - guide for outgoing trainees. Vaihto-ohjelmaksi (Exchange Program) valitaan Work Placement in Finland, harjoittelun ajankohta (Duration of your mobility) kirjataan kohtaan Other, please specify. Työnantajan tiedot lisätään välilehdelle Exchange study information.

Opiskelija liittää hakemukseensa harjoittelu-opintojakson opettajan allekirjoittaman Harjoittelun vahvistaminen -lomakkeen. Harjoittelutukihakemus käsitellään koulutuspalveluissa ja opiskelija saa viestin SoleMOVEsta, kun tuki on hänelle varattu/hylätty. Samalla pyydetään etenemään harjoittelusopimuksen tekemiseen. Hakemus voidaan hyväksyä lopullisesti vasta kun siinä on mukana kopio allekirjoitetusta harjoittelusopimuksesta.

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea kotimaan harjoittelutukea silloin, kun

  1. harjoittelu hyväksytään osaksi hänen tutkintoaan (tutkinto-ohjelmakohtaiset kriteerit),

  2. harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä (esim. 1.3.-30.4. tai 15.5.-14.7.),

  3. harjoittelusta kertyvä opintopistemäärä on vähintään 5 op,

  4. työnantajan harjoittelijalle maksama palkka on vähintään Kelan määrittelemän palkansaajan työssäoloehdon suuruinen (1211 euroa/kk vuonna 2019),

  5. opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon harjoittelun ajaksi,

  6. opiskelija on työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan ja

  7. opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (joko alemmassa tai ylemmässä). Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.

 

Harjoittelutuen hakeminen

Tukea voivat hakea perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät yliopiston yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset hakukriteerit ja joilla on harjoittelupaikka tiedossa (harjoittelupaikka alustavasti sovittuna: työnantajan nimi ilmoitettuna). Hakemus tehdään SoleMOVEen ennen harjoittelun alkamista.

Hakemuksessa on oltava liitteenä kopio opintojaksosta vastaavan henkilön allekirjoittamasta harjoittelun vahvistaminen -lomakkeesta. Koulutuspalvelut vastaanottaa hakemuksen ja pyytää lisäämään kopion harjoittelusopimuksesta, jonka jälkeen hakemus voidaan lopullisesti hyväksyä.

Jos työnantaja (yl. valtionhallinto) vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, opiskelija täyttää harjoittelun vahvistamislomakkeen ja hakee tukea SoleMOVEssa ko. harjoittelupaikkaan. Tuki varataan ehdollisena vain ko. paikkaan. Hakukohde ja hakuajan päättymispäivä ilmoitetaan Exchange study information -välilehdellä.  Mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa, tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön. Mikäli opiskelija saa paikan, hän liittää tukihakemukseen kopion harjoittelusopimuksesta. HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea useampaa avoinna olevaa harjoittelupaikkaa.

Jos harjoittelu peruuntuu tai siinä tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava opintojaksosta vastaavalle henkilölle sekä SoleMOVEssa Messages-välilehdellä.

 

Vuoden 2019 harjoittelutukien haku on 3.12.2018 - 31.5.2019.

 

Ole ajoissa liikkeellä. Huomaathan, että tukia ei myönnetä jälkikäteen.

 

SoleMOVE - guide for outgoing trainees

 

Lisätietoja

Tiina Kemppainen, tiina.kemppainen(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 21.2.2019