University of Oulu, 2016

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Täten AHOT-menettely mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

Opiskelija voi itsearvioinnin, dokumenttien ja muiden näyttötapojen avulla esittää opintojaksojen osittaista tai täydellistä hyväksilukua, mikäli hänellä on osaamistavoitteiden mukaista aiempaa osaamista. Opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista tunnistetaan vertaamalla sitä opintojakson ja/tai tutkinnon tai niiden osien osaamistavoitteisiin ja arvioidaan missä määrin opiskelijan osaaminen vastaa niitä. Jos koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista löytyy, voidaan päällekkäisyyksiä poistaa, jolloin opinnot edistyvät nopeammin.

Mikäli opiskelija ei saa läpi hyväksilukuja, hän saa perustellun päätöksen hylätyksi tulleista AHOT-päätöksistä.

AHOT–prosessi on osa opintojen suunnittelua ja HOPSin laadintaa. HOPS-prosessia ohjaavat Oulun yliopistossa omaopettajat, opintoneuvojat tai muut HOPS-ohjaajat. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Mitä hyötyä AHOT-käytännöstä on opiskelijalle?

  • opiskeluaika lyhenee
  • näkemys omasta osaamisesta selkiytyy
  • päällekkäisten opintojen suorittaminen vähenee tai poistuu
  • opiskeluprosessista tulee yksilöllisempi

Katso myös:

Mihin AHOT-hakemus tehdään?

Viimeksi päivitetty: 19.3.2019