University of Oulu, 2016

Opintosuoritusten arvostelu

1 Opintopisteet

Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa opintojen mitoittamisessa käytetään eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmää, niin sanottua ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer and Accumulation System). ECTS-järjestelmän opintopiste vastaa laajuudeltaan suomalaista opintopistettä, joka on noin 27 tuntia tehokasta opiskelijan työtä (luokkahuoneessa tapahtuva lähiopetus ja luokan ulkopuolella opintojakson tehtäviin ja tutkimukseen käytetty aika yhteensä). Kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden työmäärä on keskimäärin 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Toisin sanoen 1 suomalainen opintopiste = 1 ECTS opintopiste

2 Opintosuoritusten arvosteluperusteet

Opintosuoritusten arvosteluperusteet on määritelty koulutuksen johtosäännössä 17 § seuraavasti:

”Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0 - 5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Ne periaatteet, joilla osasuoritusten arvosanat yhdistetään kokonaisarvosanaksi, määritellään opetussuunnitelmissa tai muissa määräyksissä. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen.”

3 Opintosuorituksen arviointimenettely

Opintosuorituksen arviointimenettely on määritelty koulutuksen johtosäännössä 15 § seuraavasti:

Opintosuorituksen arvioinnin tarkoituksena on opiskelijan opintojen etenemisen seuranta ja tiedon saaminen oppimisprosessista ja oppimistuloksista. Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja suorituksen arviointiperusteisiin. Opintosuorituksen numeerinen tai sanallinen arvostelu tehdään arviointiperusteiden pohjalta. Arvioinnin ja arvostelun suorittavan opettajan tehtävänä on antaa opiskelijoille ennalta tietoa opintosuorituksen suoritustavoista, osaamistavoitteista ja arviointiperusteista.

4 Opintokohteet ja niiden arvosteluasteikot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan opintokohteet (opintojakso, opintokokonaisuus ja opinnäytetyö), suomalaisen ja ECTS-järjestelmän arvosteluasteikkojen vastaavuudet sekä Oulun yliopistossa käytössä olevat arvosteluasteikot.

4.1 Opintojakson arvosteluasteikko

Opintojen suorittamisen perusyksikkö on opintojakso (kurssi, engl. Cource). Opintojakso voi sisältää opintojakson osia. Opintojakson arvosana voi koostua erikseen suoritettavista opintojakso-osien arvosanoista. Opintojakson tai sen osan voi suorittaa esimerkiksi tentillä, esseellä, oppimispäiväkirjalla tai seminaariesityksellä. Näiden avulla arvioidaan, kuinka hyvin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet.

Opintojaksojen arvosteluasteikko on 0 – 5 kokonaislukuina, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Alla on kuvattu suomalaisen ja ECTS-järjestelmän arvosteluasteikkojen vastaavuudet: 

Suomalainen arvosteluasteikko

ECTS arvosteluasteikko

5

A (excellent)

4

B (very good)

3

C (good)

2

D (satisfactory)

1

E (sufficient)

0 (hylätty)

FX, F (fail)

Lisäksi opintojakson arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia hyväksytty / hylätty (hyv / hyl). Toisen kotimaisen kielen arvostelussa käytetään sanallista arviointia hyvä, tyydyttävä, hylätty. Vain hyväksytyt opintojaksot merkitään opintosuoritusotteeseen. Opintojakson (XXXXXS) osien (XXXXXS-01) arvosteluasteikko voi poiketa edellä mainitusta.

4.2 Opintokokonaisuuden arvosteluasteikko

Opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus (engl. Study Module). Opintokokonaisuudet on yleensä ryhmitelty jonkin aihepiirin tai ongelma-alueen perusteella.

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on sama kuin opintojaksoilla eli 0 – 5 kokonaislukuina. Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Tutkintotodistukseen muunnetaan numeerinen arvosana sanalliseksi seuraavasti:

 

Numeerinen arvosteluasteikko

Sanallinen asteikko

5

ERINOMAINEN / excellent

4

KIITETTÄVÄ / very good

3

HYVÄ / good

2

TYYDYTTÄVÄ / satisfactory

1

VÄLTTÄVÄ / sufficient

Lisäksi opintokokonaisuuden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia hyväksytty / hylätty (hyv / hyl). Vain hyväksytyt opintokokonaisuudet merkitään opintosuoritusotteeseen.

Opintokokonaisuuden, pää- tai sivuaineen arvosanan laskemisessa on koko yliopistossa siirrytty 1.8.2008 alkaen yhtenäiseen tapaan: Arvosana lasketaan kokonaisuuteen kiinnitetyistä suorituksista tutkintoasetuksesta riippuen joko opintopisteillä tai opintoviikoilla painotettuna keskiarvona. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa. Kokonaisuuden arvosana muodostetaan lasketusta keskiarvosta seuraavasti:

Keskiarvo

Arvosana

4,50 - 5,00

5

3,50 - 4,49

4

2,50 - 3,49

3

1,50 - 2,49

2

1,00 - 1,49

1

4.3 Opinnäytetyön arvosteluasteikko

Opinnäytetyö on kirjallinen työ, jonka opiskelija laatii osoittaakseen hallitsevansa vaadittavat tiedot ja taidot. Opinnäytetyönä alempaan korkeakoulututkintoon vaaditaan kandidaatintutkielma. Opinnäytetyönä ylempään korkeakoulututkintoon vaaditaan pro gradu -tutkielma tai diplomityö, joka on pääaineopintojen loppuvaiheessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö. Opinnäytetyönä jatko-opintoihin vaaditaan joko lisensiaatintutkimus tai väitöskirja.

Opinnäytetöiden (kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma ja diplomityö) arvosteluasteikko on sama kuin opintojaksoilla; numeerinen asteikko 0 - 5 kokonaislukuina, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Opinnäytetöiden arvostelussa voidaan käyttää myös sanallista arviota hyväksytty (hyv) tai hylätty (hyl).

Lisensiaatintutkimusten arvostelussa on käytössä arvosteluasteikot 0 - 5 ja kiittäen hyväksytty (khy), hyväksytty (hyv), hylätty (hyl).

Väitöskirjojen arvostelussa on käytössä arvosteluasteikko: kiittäen hyväksytty (khy), hyväksytty (hyv), hylätty (hyl).

5 Opintosuoritusote

Oulun yliopiston opiskelija voi tarkastella omia opintosuorituksiaan kirjautumalla WebOodiin. WebOodin opintosuoritusotteessa näkyvät opiskelijan suorittamat opintojaksot ja opintokokonaisuudet sekä niiden arvosanat ja laajuudet opintopisteinä. Huom. Opiskelijat näkevät WebOodista myös hylätyt, korotetut jne. opinnot, mutta vain hyväksytyt opintojaksot ja niiden lopulliset arvosanat näkyvät opintosuoritusotteella. Opiskelija voi tilata WebOodin kautta virallisen opintosuoritusotteen. Ks. lisätietoa opintosuoritusotteen tilaamisesta. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tilata virallisen opintosuoritusotteen osoitteesta avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

6 Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opintojaksotja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Seuraavassa on esimerkki Diploma Supplementeista:

Lisätietoja Diploma Supplementista löytyy Euroopan komission sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 26.6.2019