Kandidaatin tutkielma

Kandidaatin tutkielma on opinnäytetyö, jossa sovelletaan oman alan tutkimustietoa ja –menetelmiä. Seminaarin ja tutkielman laajuus on noin 8-10 op. Tyypillisesti tutkielman pituus on noin 20-40 –sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet opinnäytetyöhön annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa. Valmis kandidaatin tutkielma tarkistetaan plagiaatintunnistamisjärjestelmä Urkundissa, ja julkaistaan hyväksynnän jälkeen Laturi-järjestelmässä. Kirjaston e-gradupisteillä on mahdollista lukea aiemmin valmistuneita kandidaatintutkielmia. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Kandidaattiseminaari on kandiohjaajan järjestämä kurssi, jossa annetaan ohjausta ja opiskelijat esittävät omia tutkimussuunnitelmiaan ja valmiita tutkielmiaan. Kandiohjaukseen voi kuulua myös kahdenkeskisiä ohjaustapaamisia.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019.

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö

Kandidaatintutkintoa varten opiskelija laatii kandidaatintutkielman, joka on kandidaattiseminaarissa laadittu, mahdollisesti täydennetty, kieliasultaan korjattu työ, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen käsitellyt sitä. Työn hyväksyy seminaarin pitäjä. Oppiaineiden opetussuunnitelmissa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ja osaamistavoitteet.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja). Kandidaatintutkielman hyväksyy opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Terveystieteet:

Terveystieteiden kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita:

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä (Jultika) tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä (Saltika):

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä Jultika-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä (Saltika) siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus- ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta (http://laturi.oulu.fi/).

Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi (Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille: http://laturi.oulu.fi)

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Lomakkeella ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyön Laturi‐järjestelmään. Ohjaaja sopii opiskelijan kanssa opinnäytetyön julkaisutavan: julkinen julkaiseminen (Jultika) tai rajattu julkaisu (Saltika: luettavissa kirjaston päätteillä).
 2. Opiskelija toimittaa lomakkeen opintohallinnon palvelupisteeseen. Palvelupisteessä tiedot kirjataan Oodiin.  
 3. Laturi‐järjestelmä hakee ilmoitetut pohjatiedot Oodista (viive yön yli tietojen syöttämisestä oodiin).
 4. Opiskelija syöttää valmiin opinnäytteensä Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF /A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi)
 5. Tarkastajat saavat tiedon tarkastusta odottavasta työstä sähköpostiin. Kunkin tarkastajan tulee noutaa opinnäytetyö Laturista arviointia varten. Yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle työ toimitetaan sähköpostitse opintohallinnon palvelupisteestä.
 6. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna opintohallinnon palvelupisteeseen.
 7. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostiin. Hänen tulee noutaa opinnäytetyö Laturista ennen hyväksymistä. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän opinäytetyön arviointilomakkeelle.
 8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä WebOodista hyväksymisen jälkeen. 

Arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö. Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon. Rajatulla julkaisemisella (Saltika) työ on luettavissa kirjaston tiloissa määrätyiltä työasemilta.

Sähköisen opinnäytetyön palautuksen tuki: laturi@oulu.fi

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma: ks. opintojaksokoodi ja opintojaksokuvaus oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta. Mikäli sinun tulee opetussuunnitelmasi mukaisesti suorittaa kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte, se suoritetaan ohjaajan kanssa sovitusti sähköisenä tenttinä (ks. kypsyysnäyte).  

Ohjeet kandidaatin tutkielmaa varten 

Kandidaatin tutkielman arviointikriteerit

Kirjallisten töiden ohje

Opinnäytetöiden tarkastajien nimeämislomake

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Eva Pongracz / Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Johanna Panula-Perälä / Lisätietoja aiheista
Kemiallinen prosessitekniikka Jani Kangas / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista         
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                
Systeemitekniikka N.N./ Lisätietoja aiheista           
Säätötekniikka Aki Sorsa                  
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päättyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Kandidaatintyö on henkilökohtainen ja julkinen opinnäyte, joka on osa tekniikan kandidaatin tutkintoa. Työ on luonteeltaan selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa, valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja edellytyksiä soveltaa hankittuja tietoja työelämässä. Työssä perehdytään myös tiedon jäsentämiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin.

Kandidaatintyön osat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista tapaa kandidaatintyön tekemiseksi: 1. Itsenäinen tutkielma tai 2. Sulautettujen ohjelmistojen projekti (521275A) opintojakso.

Molempien suoritustapojen laajuus on 8 op. Varsinaisen työn ja opinnäytteen lisäksi kandidaatintyöhön kuuluu myös 2 op:n laajuinen Tekniikan viestintä (900060A) opintojakso. Lisäksi opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte hyväksytysti.

Tutkielmamuotoinen kandidaatintyö tehdään itsenäisenä tutkielmana, josta laaditaan erillisen ohjeen mukainen dokumentaatio. Tutkielmatyyppinen kandidaatintyö arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Itsenäisen tutkielman aihe voi olla opiskelijan oma työn ohjaajan kanssa sovittu aihe tai jokin tietotekniikan tutkimusryhmän tarjoama aihe:

Sulautettujen ohjelmistojen projekti tehdään yleensä ryhmissä ja siksi siitä tehtävästä kandidaatintyössä on oltava oma henkilökohtainen osuus selvästi dokumentoituna. Opintojaksomuotoisessa kandidaatintyössä arvostelu tehdään tavalliseen tapaan asteikolla 1-5.

Kandidaatintyön aloittaminen

Kandidaatintyö voidaan aloittaa kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, jolloin tyypillinen aloittamisajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Kandidaatintyön ohjaajana ja arvostelijana toimii nimetty opetus- tai tutkimushenkilöstön edustaja. Kurssimuotoisessa suorituksessa hyväksynnän antaa kurssin opettaja.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaatintöiden ohjaaminen

Kuka voi ohjata kandidaatintöitä ja diplomitöitä?

 1. Kandidaatintyön sekä diplomityön valvojana voi toimia tietotekniikan, sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan tutkimusryhmien professorit sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevät, tohtorintutkinnon suorittaneet tutkijat.
 2. Diplomityön toisena tarkastajana voi toimia tietotekniikan ja muiden alojen professori sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevä, tohtorintutkinnon suorittanut tutkija.
 3. Jokaisessa diplomityössä joko valvojan tai toisen tarkastajan on oltava tietotekniikan tutkimusryhmän professori (tai aiemmin osastolla professorina työskennellyt henkilö), dosentti, yliopistotutkija tai kokenut tutkijatohtori.
 4. Valvojana toimivalla tutkijalla on oltava aiempaa kokemusta toisena tarkastajana toimimisesta.
 5. Teknisellä ohjaajalla on oltava vähintään diplomi-insinöörin tutkinto suoritettuna.

Valvojat ja toiset tarkastajat tietotekniikassa

Tietotekniikan tutkimusryhmien henkilökunnasta seuraavat henkilöt voivat toimia valvojana kandidaatintöissä ja diplomitöissä tai toisena tarkastajana diplomitöille. Voit ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jonka asiantuntemus sopii parhaiten työhösi. 

Supervision of thesis CSE.docx

 

Kandidaatintyön teko-ohjeet

Kandidaatintyö dokumentoidaan samaan tapaan kuin diplomityö, mutta se on yleensä lyhyempi 20-40 sivua pitkä kokonaisuus.

Kandidaatintyö voidaan tehdä ryhmätyönä, mikä tulee huomioida laajuudessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä työn laajuus täytyy vastata kaikille työn tekijöille 8 op:n edestä työtä. Tämän johdosta työstä edellytetään pidempää, lähempänä diplomityötä olevaa kokonaisuutta. Kolmen hengen töissä tulee tähdätä 40-50 sivun mittaan. Tämä merkitsee laajempaa perehtyneisyyttä työn aiheeseen, esimerkiksi laajempaa kirjallisuuskatsausta, toteutusta tai työn tulosten arviointia.

Kandidaatintyön teossa voi käyttää diplomityön teko-ohjetta:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan kanditöille löydät Overleafista.

Näiden dokumenttien mukaisia malleja on käytettävä Laturiin ladattavissa töissä 1.1.2015 lähtien. Vanhat versiot eivät kelpaa!

Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen jälkeen kaikki valmiit kandidaatintyöt syötetään Laturi järjestelmään sähköisessä muodossa (http://laturi.oulu.fi/). Nimeä tiedosto esim. <vuosi><kuukausi><sukunimi>kandidaatintutkielma.pdf.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

LuK-tutkielma 7 op (811383A)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Sisältö voi koostua kokeellisesta osasta ja kirjallisesta tutkimustyöstä tai pelkästään kirjallisuuteen perustuvasta tutkielmasta. Tutkielma arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Opinnäytetyön ohjaajia ja aiheita

Formal Instructions for Theses IPS.pdf

Word-pohja tutkielmalle (ZIPped DOT).docx

 

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekoe järjestetään yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai ohjaajan kanssa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Opiskelijan pitää sopia kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa. Ota yhteyttä ohjaajaasi, jotta voitte sopia käytännön järjestelyistä.

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito. Jos opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen luonnontieteiden kandidaatin tai jonkin muun korkeakoulututkinnon yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan uudestaan. Tällöin kypsyysnäytteen korvaa lopputyön tiivistelmä. Jos opiskelija on saanut erikoisluvan käyttää opinnoissaan jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, dekaani voi antaa opiskelijalle luvan tehdä kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla hän kirjoitti opinnäytteensä. Kandidaatin tutkielman ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit

 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus

 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin

 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa

 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt

 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä

 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja

 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista

 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päätyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Tekniikan kandidaatintyö on suppeahko selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa.

Kandidaatintyön seminaari

Kandidaatintyön seminaari on pakollinen osa kandidaatintyötä. Seminaarissa kandidaatintyön tehneet opiskelijat esittelevät oman työnsä kanssaopiskelijoille. Tarkemmat ohjeet esityksistä kandidaatintyön kirjoitusohjeessa.

Ilmoittautuminen syksyn 2019 kandiseminaariin tehdään tänne: Ilmoitetaan myöhemmin

Yleisön ei tarvitse ilmottautua seminaariin. Jos opiskelijan täytyy valmistua aikaisemmin ja seminaariaika on liian myöhään, opiskelijan täytyy sopia erillinen seminaariaika.

Syksyn 2019 seminaarit: Ilmoitetaan myöhemmin

Kandintyön osat

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  tutkinto-ohjelmassa on erilaisia tapoja kandidaatintyön tekemiseksi. Vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaneilla on käytössä itsenäiset kandidaatintyöt.  Ennen vuotta 2011 aloittaneiden on mahdollista tehdä ns. nippukandi, jossa dokumentoidaan kahden isohkon harjoitustyön*  tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi mutta he voivat tehdä kandidaatintyönsä vaihtoehtoisesti tutkielmamuotoisena. Heidän opetussuunnitelmassaan kandidaatintyöhön kuuluneet opintojaksot* on kuitenkin suoritettava esim. valinnaisina opintoina.

* Tietoliikennetekniikka: 521365A Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut 3,5 op + 521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 4,5 op

* Muut: 521024A Ohjelmoitava elektroniikka 5 op + 521433A Analogiatekniikan työt 3 op

Itsenäisen tutkielmamuotoisen kandidaatintyön aiheita on tutkimusaloittain tarjolla Optiman työtilassa Sähkötekniikan Kandintyöt.

Sähköinen kandidaatintyö

Oulun yliopiston opinnäytetyöt käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti, opiskelija painattaa vain itselleen tarvitsemansa kirjat. Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen jälkeen valmis kandidaatintyö syötetään Laturi-järjestelmäänsähköisessä muodossa.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin:

 1. Työn ohjaaja arvioi valmiin työn ja antaa (sanallisen) luvan kandidaatintyön syöttämiseen laturiin
 2. Opiskelija lähettää sähköpostin koulutuksen lähipalvelupisteeseen (study.itee@oulu.fi) aiheella "Sähkötekniikan kandidaatintyön laturointi" ja pyytää lupaa opinnäytetyön syöttämiseen
 3. Opiskelija syöttää työn Laturiin
  • Urkund-tarkastuksen valinta sekä opinnäytteen julkisuusvalinta
 4. Urkund-tarkastus
 5. Laturista tulee viesti työn ohjaajalle
 6. Työn ohjaaja noutaa kandidaatintyön ja urkund-raportin Laturista
  • Jos tarvitaan urkund-tarkastuksen jälkeen muutoksia, opiskelija korjaa työn ja ottaa yhteyttä laturiin uudelleen syöttämistä varten
 7. Työn ohjaaja ilmoittaa tutkinto-ohjelman suunnittelijalle, että työ on hyväksytty (työ liitteenä suunnittelijalle)
 8. Opintoasiansihteeri syöttää hyväksymistiedon Oodiin
 9. Oodista menee tieto Laturiin ja Laturi julkaisee työn

10.9.2018 pidetyn kandidaatintyöinfon materiaali:

Kandidaatintyö180910.pdf

Kandiaiheanomus

Kandityön ohje

KandiTyoOhje2019.docx

Kandidaatintyon hyvaksymisilmoitus.doc

Kypsyysnaytteen hyvaksymisilmoitus.doc

Valmistava_moduuli_ja_valinnaiset_kurssit.doc

 

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa eikä kandidaatin tutkielmaa tehdä.

 

Arkeologian kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma

Yliopistonlehtorit Janne Ikäheimo ja Heli Maijanen

Arkeologian pääaineopiskelijoiden suositellaan aloittavan kandidaattiseminaarin ja tutkielman teon kolmannen vuoden syksyllä. Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80% istunnoista.

Arkeologian kandidaatintutkielmaa ja kandidaattiseminaaria koskeva tuorein ohjeistus on saatavissa seminaarin yhteydessä.

Aikataulun voi tarkistaa WebOodista.

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen KTK-tutkintoon. KTK-tutkinnon opinnäyte (tulevan pääaineen alalta) on nimeltään kandidaatintutkielma. Opinnäytteen yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnalla, siitä kerrotaan Ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen -ohjeen sivulla 6 mm. seuraavaa:

”Opinnäytetyön aihe voi olla miltä tahansa oppiaineen piiriin kuuluvalta aihealueelta. Hyvän yleiskuvan oman alansa tutkimuksen keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista saa selailemalla tärkeimpien tieteellisten aikakauslehtien viimeisimpiä vuosikertoja. Harkitsemisen arvoisia ovat erityisesti ne aihealueet, joilla oppiaineen henkilökunta tekee omaa tutkimustyötään. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös yliopiston ulkopuolisen organisaation, esimerkiksi yrityksen, tilauksesta niin sanottuna toimeksiantotutkimuksena.

Viimeksi päivitetty: 16.9.2019