Kandidaatin tutkielma

Kandidaatin tutkielma on opinnäytetyö, jossa sovelletaan oman alan tutkimustietoa ja –menetelmiä. Seminaarin ja tutkielman laajuus on noin 8-10 op. Tyypillisesti tutkielman pituus on noin 20-40 –sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet opinnäytetyöhön annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa. Valmis kandidaatin tutkielma tarkistetaan plagiaatintunnistamisjärjestelmä Urkundissa, ja julkaistaan hyväksynnän jälkeen Laturi-järjestelmässä. Kirjaston e-gradupisteillä on mahdollista lukea aiemmin valmistuneita kandidaatintutkielmia. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Kandidaattiseminaari on kandiohjaajan järjestämä kurssi, jossa annetaan ohjausta ja opiskelijat esittävät omia tutkimussuunnitelmiaan ja valmiita tutkielmiaan. Kandiohjaukseen voi kuulua myös kahdenkeskisiä ohjaustapaamisia.

 

 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandidaatintutkielma on  osa   pääaineen aineopintokokonaisuutta. Tutkielman  voi  tehdä itsenäisesti tai parityönä. Pari- ja ryhmätöissä kunkin opiskelijan itsenäinen osa tutkielmasta on oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Kandidaatintutkielma on useimmiten teoreettinen työ, jossa perehdyt valitsemaasi aihealuetta käsittelevään aiempaan  tutkimukseen  ja  kirjallisuuteen.  Joissakin  tapauksissa  aihe  voi  kuitenkin  olla  sellainen, jossa  empiirisen  aineiston  käyttö  jo  kandidaattivaiheessa  on  mahdollista. 

Merkittävä  osa kandidaatintutkielmaa  on  tiedonhaku  eri  lähteistä. Tämän  vuoksi  on suositeltavaa osallistua heti kandidaatintyön alkuvaiheessa kirjaston järjestämälle tiedonhankinnan kurssille. Lisätietoa tiedonhankinnan kurssin sisällöstä, aikatauluista ja ilmoittautumisesta löydät Oulun yliopiston kirjaston sivuilta.


Kandidaatintyötä tukee ohjaaja.  Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjaajat ja ryhmät löytyvät tästä linkistä. Ole oma-aloitteinen, ja ota yhteyttä suoraan ryhmän ohjaajaan sopiaksesi  kandidaatintutkielmasi  ohjaamisesta.  Yhteyttä ohjaajaan kannattaa ottaa, vaika tutkimusaihe olisi vielä alustava.

Kandidaatintutkielman tekoa tukee seminaarityöskentely.  Sinun   tulee lukuvuoden  aikana  osallistua  seminaarityöskentelyyn,  jossa  esittelet  oman  tutkimussuunnitelmasi sekä   lopulta   valmiin   kandidaatintutkielmasi.  Sinun   tulee myös  opponoida   jonkun kandiryhmäläisen tutkimussuunnitelmaa ja lähes valmista kandidaatintutkielmaa. Kandiryhmä  kokoontuu säännöllisesti  lukuvuoden  aikana.  Seminaarityöskentelyn   tarkoituksena   on   tukea opiskelijoiden   kandidaatintutkielman   valmistumista   ja   harjaannuttaa   opiskelijoita   tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin.

Kandi-infon diat, syksy 2020
Linkki kandi-infon tallenteeseen (youtube).

Kandidaatintutkielman tekijälle

Tutkimussuunnitelman tekeminen-Tutkimussuunnitelmatyökalu

Lähdeviittaukset: APA-manuaalin (6 th edition) saatavuus yliopiston kirjastosta

Ohje tieteellisen tekstin laatimiseen:  Opintokirjoitelman laatimisesta -opas

Opinnäytetyön tiivistelmälomakkeen täyttöohje

Opinnäytetyön asiakirjamalli ja sen käyttöohjeita.

Ohje opponentille

Kypsyysnäytteen ja tutkielman hyväksyminen

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Tästä pääset pro gradu -tutkielman verkkosivulle.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

Kandidaatintutkintoa varten opiskelija laatii kandidaatintutkielman, joka on kandidaattiseminaarissa laadittu, mahdollisesti täydennetty, kieliasultaan korjattu työ, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen käsitellyt sitä. Työn hyväksyy seminaarin pitäjä. Oppiaineiden opetussuunnitelmissa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ja osaamistavoitteet.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja). Kandidaatintutkielman hyväksyy opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen sekä KTK-tutkintoon että KTM-tutkintoon. KTK-tutkinnon opinnäyte (tulevan pääaineen alalta) on nimeltään kandidaatintutkielma ja KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Molempien opinnäytteiden yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnalla, siitä kerrotaan Ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen -ohjeen sivulla 6 mm. seuraavaa:

”Opinnäytetyön aihe voi olla miltä tahansa oppiaineen piiriin kuuluvalta aihealueelta. Hyvän yleiskuvan oman alansa tutkimuksen keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista saa selailemalla tärkeimpien tieteellisten aikakauslehtien viimeisimpiä vuosikertoja. Harkitsemisen arvoisia ovat erityisesti ne aihealueet, joilla oppiaineen henkilökunta tekee omaa tutkimustyötään. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös yliopiston ulkopuolisen organisaation, esimerkiksi yrityksen, tilauksesta niin sanottuna toimeksiantotutkimuksena.

 

Terveystieteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita.

Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma: Tarkista kandidaatin tutkielman kypsyysnäytteen opintojaksokuvaus opinto-oppaastasi. Mikäli sinun tulee suorittaa kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte, sovi sen suorittamisesta tutkielmasi ohjaajan kanssa (ks. kypsyysnäyte).  

Kandidaatin tutkielman arviointikriteerit

Kirjallisten töiden ohje

Opinnäytetöiden tarkastajien nimeämislomake (LTK)

Lisätietoa Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tutkimusohjelmista löydät yksikön Tutkimus-verkkosivulta.

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa eikä kandidaatin tutkielmaa tehdä.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Jenni Ylä-Mella/ Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Juha Ahola / Lisätietoja aiheista
Kemiallinen prosessitekniikka Juha Ahola / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista         
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                        
Automaatiotekniikka Aki Sorsa                  
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Tietotekniikka

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päättyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Kandidaatintyö on henkilökohtainen ja julkinen opinnäyte, joka on osa tekniikan kandidaatin tutkintoa. Työ on luonteeltaan selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa, valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja edellytyksiä soveltaa hankittuja tietoja työelämässä. Työssä perehdytään myös tiedon jäsentämiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin.

Kandidaatintyön osat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kolme vaihtoehtoista tapaa kandidaatintyön tekemiseksi:

 1. Soveltavan tietotekniikan projekti I (521041A) opintojakso
 2. Sulautettujen ohjelmistojen projekti (521275A) opintojakso
 3. Itsenäinen tutkielma (Aiheita voi kysyä ohjaajalta, tutkimusyksiköistä (esim. CMVSUBICOMP)  tai yrityksistä)

Soveltavan tietotekniikka projekti I ja Sulautettujen ohjelmistojen projektissa kandidaatintyö tehdään ryhmissä, ja siksi työssä on selkeästi mainittava kunkin tekijän oma henkilökohtainen osuus. Itsenäinen tutkielma tehdään yksilötyönä samalla tavalla kuin diplomityö.

Kaikkien suoritustapojen laajuus on 8 op. Kandidaatintyö arvostellaan aina asteikolla hyväksytty/hylätty riippumatta suoritustavasta. Opintojaksomuotoisessa kandidaatintyössä arvostelun suorittaa opintojakson vastuuhenkilö ja itsenäisessä tutkielmassa työn ohjaaja.

Soveltavan tietotekniikan projekti I ja sulautettujen ohjelmistojen projekti voidaan myös suorittaa normaalina opintojaksona ilman kandidaatintyötä. Tällöin käytetään arvosteluasteikkoa 1-5. Huom. Soveltavan tietotekniikan projekti I on pakollinen opintojakso soveltavan tietotekniikan opintosuunnan valmistavassa moduulissa, minkä vuoksi se täytyy suorittaa joko kandidaatintyönä tai normaalina opintojaksona, jos valitsee kyseisen opintosuunnan.

Varsinaisen työn ja opinnäytteen lisäksi kandidaatintyöhön kuuluu myös 2 op:n laajuinen Tekniikan viestintä (900060A) opintojakso. Lisäksi opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte (521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto) hyväksytysti.

Kandidaatintyön vaiheet

Kandidaatintyö voidaan aloittaa kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, jolloin tyypillinen aloittamisajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Kandidaatintyön vaiheet ja ajoitus ovat koottu prosessikaavioon.

Seuraavaksi käydään vaiheet lyhyesti läpi opiskelijan näkökulmasta:

 1. Valitaan kandidaatintyön toteutustapa: Itsenäinen tutkielma tai opintojakso (521041A Soveltavan tietotekniikan projekti I (8 op) tai 521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti (8 op)).
 2. Jos kandidaatintyö suoritetaan itsenäisenä tutkielmana, opiskelijan tulee hankkia työlle ohjaaja. Lista mahdollisista ohjaajista löytyy tältä sivulta. Jos työ suoritetaan opintojaksomuotoisesti, opiskelijan tulee ilmoittautua kurssille WebOodissa.
 3. Sovitaan ohjaajan kanssa työn aihe, aikataulu ja ohjausetapit. Opintojaksoilla tehdyt kandidaatintyöt aikataulutetaan, suunnitellaan ja toteutetaan opintojakson aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.
 4. Toteutetaan ja kirjoitetaan kandidaatintyö alla olevia ohjeita noudattaen.
 5. Kun työ on lähes valmis suoritetaan kypsyysnäyte sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Sovitaan kypsyysnäytteen ajankohta ohjaajan kanssa.
 6. Siirretään työ Laturiin, kun ohjaaja on antanut siihen luvan. Työn tulisi olla Laturissa vähintään 1 viikko ennen valmistumista edeltävää tutkinto-ohjelmatoimikunnan (TUTO) kokousta. Ks. alla oleva valmistumisaikataulu.
 7. Laturiin siirretty työ toimitetaan myös osoitteeseen study.itee@oulu.fi viimeistään viikkoa ennen TUTO kokousta otsikolla ”Tietotekniikan kandidaatin työ”. Jos työssä on useampi tekijä, tarvitsee vain yhden ryhmän jäsenistä lähettää työ.
 8. Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot näkyvät WebOodissa. Hakemuksen liitteeksi laitetaan tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Jos tutkinto on jo koostettu, liitteeksi laitetaan Oodista koulutussuunnittelijan kuittaama opintosuoritusrekisteriote (pdf), jossa koostettu tutkinto näkyy. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.
 9. Tutkintotodistus annetaan publiikissa tai on haettavissa opintotoimistosta publiikkipäivänä, jos ei osallistu publiikkiin. Huom. kandidaatin tutkintotodistuksia jaetaan ainoastaan syksyn ja kevään viimeisissä publiikeissa.

Valmistumisaikataulu 2020-2021

Diplomityö laturissa viimeistään Diplomityö tai kandidaatin työ TUTO kokouksessa Tutkintotodistusta anottava viimeistään Valmistumispäivä Publiikki, todistus noudettavissa
13.8.2020 20.8.2020 ma 24.8.2020 ma 31.8.2020 to 17.9.2020
10.9.2020 17.9.2020 ke 23.9.2020 ke 30.9.2020 to 15.10.2020
8.10.2020 15.10.2020 la 24.10.2020 la 31.10.2020 to 19.11.2020
12.11.2020 19.11.2020 ma 23.11.2020 ma 30.11.2020 to 17.12.2020
10.12.2020 17.12.2020 to 24.12.2020 to 31.12.2020 to 14.1.2021
14.1.2021 21.1.2021 su 24.1.2021 su 31.1.2021 to 18.2.2021
11.2.2021 18.2.2021 su 21.2.2021 su 28.2.2021 to 18.3.2021
11.3.2021 18.3.2021 ke 24.3.2021 ke 31.3.2021 to 15.4.2021
8.4.2021 15.4.2021 pe 23.4.2021 pe 30.4.2021 to 20.5.2021
13.5.2021 20.5.2021 ma 24.5.2021 ma 31.5.2021 to 17.6.2021
10.6.2020 17.6.2021 ke 23.6.2021 ke 30.6.2021 to 15.7.2021 (ei publiikkia)
10.6.2020 17.6.2021 la 24.7.2021 la 31.7.2021 to 19.8.2021

Kandidaatintyön teko-ohjeet

Kandidaatintyö dokumentoidaan samaan tapaan kuin diplomityö, mutta se on yleensä lyhyempi 20-40 sivua pitkä kokonaisuus.

Kandidaatintyö voidaan tehdä ryhmätyönä, mikä tulee huomioida laajuudessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä työn laajuus täytyy vastata kaikille työn tekijöille 8 op:n edestä työtä. Tämän johdosta kirjallisesta osuudesta edellytetään pidempää, lähempänä diplomityötä olevaa kokonaisuutta. Kolmen hengen töissä tulee tähdätä 40-50 sivun mittaan. Tämä merkitsee laajempaa perehtyneisyyttä työn aiheeseen, esimerkiksi laajempaa kirjallisuuskatsausta, toteutusta tai työn tulosten arviointia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua työn toteuttamiseen ja kirjoittamiseen yhteisvastuullisesti. Sen vuoksi ryhmätyönä laaditusta kandidaatintyöstä on käytävä ilmi kunkin opiskelijan oman työn osuus joko sanallisesti kerrottuna tai taulukoituna.

Kandidaatintyön teossa voi käyttää diplomityön teko-ohjetta:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan kandidaatintöille löydät Overleafista.

Näiden dokumenttien mukaisia malleja on käytettävä Laturiin ladattavissa töissä 1.1.2015 lähtien. Vanhat versiot eivät kelpaa!

Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen kaikki valmiit kandidaatintyöt syötetään Laturi järjestelmään sähköisessä muodossa (http://laturi.oulu.fi/). Nimeä tiedosto esim. <vuosi><kuukausi><sukunimi>kandidaatintutkielma.pdf.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Muuta huomioitavaa

 • Opinnot koostetaan HOPS:n mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ei ole tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, ei sitä tarvitse enää hyväksyttää erikseen. Tutkintotodistusta ei voida laatia mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä HOPS:a. Päivitä siis HOPS omaopettajasi kanssa vuosittain, jotta valmistuminen sujuisi joustavasti ja ajallaan. Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteys koulutussuunnittelijaan study.itee@oulu.fi.
 • Opinnäytetyöt ovat julkisia. Latausvaiheessa määritellään julkisuusaste. Voit valita ovatko ne luettavissa vain kirjaston päätteiltä tai onko työ julkinen netissä.
 • Opinnäytetyössä ei saa julkaista tekijänoikeuksien alaista aineistoa ilman asianmukaista lupaa. Esimerkiksi artikkeleista kopioiduille kuville täytyy pyytää julkaisulupa kustantajalta.
 • Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn. Varmista ohjaajalta arviointiin tarvittava aika valmistumisaikataulun puitteissa.
 • kandidaatintutkinnossa on maininta ’erinomaisesti’, jos opintopisteillä painotettu opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 4.00 ja opinnäytetyö on hyväksytty.
 • Publiikkiin ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmässä. Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen. Tilaisuudesta saa lisäinfoa opintohallinnon palvelupisteestä. Publiikkiohjeesta löydät publiikkitilaisuuden pukeutumisohjeet.

Ohjeita kandidaatintyön ohjaajalle

 • Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu.  Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalleohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteen koodi on: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree.
 • Kun kandidaatintyö on valmis, ohjaaja antaa luvan ladata työn Laturiin lähettämällä viestin study.itee@oulu.fi . Viestiin tulevat tiedot: Ohjaajan nimi ja tutkimusyksikkö, Opiskelijan nimi, Opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi, työn kieli (suomi) ja että kyseessä on kandidaatintyö. Lisäksi viestissä täytyy ilmoittaa, onko työ tehty itsenäisenä työnä / 521041A Soveltavan tietotekniikan projekti I kurssilla / 521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti kurssilla. 10 kalenteripäivää ennen TUTO kokousta.
 • Ohjaaja käy tarkistamassa ja poimimassa opiskelijan työn Laturista. Ohjaaja ilmoittaa arvosanan (Hyl/Hyv) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.itee@oulu.fi viimeistään 3 arkipäivää ennen TUTO kokousta.

Tietojenkäsittelytiede

LuK-tutkielma 7 op (811383A)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Sisältö voi koostua kokeellisesta osasta ja kirjallisesta tutkimustyöstä tai pelkästään kirjallisuuteen perustuvasta tutkielmasta. Tutkielma arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Tutkielman ohjaajia ja aiheita

Formal Instructions for Theses IPS.pdf

Word-pohja tutkielmalle (ZIPped DOT).docx

 

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekoe järjestetään yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai ohjaajan kanssa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Opiskelijan pitää sopia kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa. Ota yhteyttä ohjaajaasi, jotta voitte sopia käytännön järjestelyistä.

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito. Jos opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen luonnontieteiden kandidaatin tai jonkin muun korkeakoulututkinnon yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan uudestaan. Tällöin kypsyysnäytteen korvaa lopputyön tiivistelmä. Jos opiskelija on saanut erikoisluvan käyttää opinnoissaan jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, dekaani voi antaa opiskelijalle luvan tehdä kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla hän kirjoitti opinnäytteensä. Kandidaatin tutkielman ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit

 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus

 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin

 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa

 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt

 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä

 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja

 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista

 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Kandidaatintyön tekemisestä ja kandiseminaariin ilmoittautumisesta ja niiden ajankohdista löytyy ohjeita Moodle työtilasta.

Aikataulutiedote syyslukukaudella 2020 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

KANDIDAATINTYÖN PROSESSI 

523990A Kandidaatintyö/Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, 8 op

1. Kandidaatintyön aiheen valitseminen

Kandidaatintöiden aiheita tarjoavat eri tutkimusyksiköt ja töiden ohjaajana toimii tutkija/opettaja tutkimusyksiköstä. Aihe voi olla myös itse kehitetty tai yrityksestä tullut, mutta näissä tapauksissa ohjaajaksi pitää valita sopiva tutkinto-ohjelman edustaja. Lisätietoja kurssin Kandidaatintyö -työtilassa, Moodle.

2.Kandidaatintyön aiheanomuksen tekeminen

Täytä aiheanomuslomake ja palauta se Jari Hannulle (TS2129). Lomake Moodlessa.

3.Kandidaatintyön tekemisen vaiheet

•    Tutkimussuunnitelman palautus työn ohjaajalle
•    Kandintyön kokeellisen / soveltavan osuuden suorittaminen
•    Kandintyön kirjoittaminen
•    Kandintyön 1. version palauttaminen ohjaajalle
•    Ohjaajan palaute
•    Kandintyön lopullisen version palauttaminen ohjaajalle
 

4.Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen kandintyön rinnalla

Aloitustapaaminen ja työpajat (4).  
Ilmoittautuminen kurssille WebOodissa: 900060A Tekniikan viestintä
 

5.Kandidaatintyön seminaari

521036A Seminaari, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto, 0 op

Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä kanssaopiskelijoilleen. Kandidaatintyön seminaari on pakollinen osa kandidaatintyötä.

6.Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

521010A Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto, 0 op
Opiskelija sopii kypsyysnäytteen kirjoittamisesta kandidaatintyön ohjaajansa kanssa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti Examinariumissa sähköisenä tenttinä.
Yliopistotasoiset ohjeet kypsyysnäytteestä
 

7.Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin ja työn hyväksyminen

•    Työn ohjaaja arvioi valmiin työn ja antaa luvan kandidaatintyön syöttämiseen laturiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.itee@oulu.fi 
•    Opiskelija syöttää työn Laturiin
•    Urkund-tarkastuksen valinta sekä opinnäytteen julkisuusvalinta
•    Urkund-tarkastus
•    Laturista tulee viesti työn ohjaajalle
•    Työn ohjaaja noutaa kandidaatintyön ja urkund-raportin Laturista
•    Jos tarvitaan urkund-tarkastuksen jälkeen muutoksia, opiskelija korjaa työn ja ottaa yhteyttä laturiin uudelleen syöttämistä varten
•    Työn ohjaaja ilmoittaa työn hyväksymisestä tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalle ja opintoasiainsihteerille lähettämällä hyväksymisilmoituksen sähköpostitse study.itee@oulu.fi
•    Opintoasiansihteeri syöttää hyväksymistiedon Oodiin
•    Oodista menee tieto Laturiin ja Laturi julkaisee työn

8. Hae tutkintoa OSAT-järjestelmässä

Katso ohjeet sivulta Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

OHJEITA KANDIDAATINTYÖN OHJAAJALLE

•    Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu.  Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalle, ohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteen koodi on: 521010A Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatin tutkinto / Maturity Test for Bachelor’s Degree, Electronics and Communications Engineering.
•    Kun kandidaatintyö on valmis, ohjaaja antaa luvan ladata työn Laturiin lähettämällä viestin osoitteeseen study.itee@oulu.fi . Viestiin tulevat tiedot: Ohjaajan nimi ja tutkimusyksikkö, Opiskelijan nimi, Opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi, työn kieli (suomi). 
•    Ohjaaja käy tarkistamassa ja poimimassa opiskelijan työn Laturista. Ohjaaja ilmoittaa kandidaatintyön arvosanan (Hyväksytty/Hylätty) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.itee@oulu.fi edellä annetun aikataulun mukaisesti.
 

HUOM! Opintonsa ennen vuotta 2011 aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista tehdä ns. nippukandi, jossa dokumentoidaan kahden isohkon harjoitustyön*  tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi mutta he voivat tehdä kandidaatintyönsä vaihtoehtoisesti tutkielmamuotoisena. Heidän opetussuunnitelmassaan kandidaatintyöhön kuuluneet opintojaksot* on kuitenkin suoritettava esim. valinnaisina opintoina.

* Tietoliikennetekniikka: 521365A Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut 3,5 op + 521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 4,5 op

* Muut: 521024A Ohjelmoitava elektroniikka 5 op + 521433A Analogiatekniikan työt 3 op

10.9.2018 pidetyn kandidaatintyöinfon materiaali:

Kandidaatintyö180910.pdf

Kandiaiheanomus

Kandityön ohje

KandiTyoOhje2019.docx

Valmistava_moduuli_ja_valinnaiset_kurssit.doc

 

Hammaslääketiede

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa eikä kandidaatin tutkielmaa tehdä.

 

Kauppatieteet KTK

Biokemia LuK

Kandidaatintutkielma

740376A (10 op)

Opinnäytetyön kuvaus, vaatimukset ja arvostelu

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Glumoff

Opinnäytteen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat biokemistin/tutkijan työssä tarvittaviin kirjallisiin ja suullisiin esitystapoihin, perehtyä syvällisesti biokemialliseen aiheeseen laatimalla kirjallisuustutkielma, sekä laatia tutkielman aiheesta tiedettä popularisoiva esitys.

Opintojakso jakaantuu kolmeen osaan: kurssiosa, kirjallisuustutkielma sekä popularisoitu esitys. LuK-tutkielma tehdään kandidaattitutkinnon kolmantena vuonna. Aikataulutus on syyskuusta tammikuulle.

Kurssiosassa opiskelijat perehdytetään luentojen, keskustelujen, työpajojen, kotitehtävien ja tietokoneharjoitusten (yhteensä 32 h) avulla kirjallisuustutkielmaan ja tieteen popularisointiin sekä muihin esittämisen muotoihin, joita opiskelijat tulevat tarvitsemaan työssään maisteriohjelmassa, tutkijoina tai muissa toimissa: tutkimussuunnitelma, kirjallisuustutkielma, katsausartikkeli, kirjallisuustiedon haku ja kriittinen tarkastelu, tieteen populaari esittäminen, lehdistötiedote, uutinen, yleistajuinen lehtiartikkeli, posteri, esitelmä ja seminaari.

Toteutus ja arvostelu:

Kurssiosan pitää kurssista vastaava opettaja. Populaaria kirjoittamista opettaa siihen maisterikoulutuksen saanut biokemisti. Tiedonhankinnan opetuksen antaa kirjasto ja siitä saa erikseen merkinnän. Kurssiosa on tiivis, n. 3 viikkoa, alkaen syyskuun alussa. Kurssiosasta ei ole tenttiä, mutta suoritukseksi vaaditaan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen n. 80 %:iin kontaktiopetuksesta. Kurssi on integroitu pakollisiin ruotsin kielen opintoihin siten, että kurssimateriaalia käytetään virikemateriaalina ruotsin kurssilla.

Kirjallisuustutkielman tekeminen voidaan aloittaa jo kurssiosan aikana tai heti sen jälkeen. Opiskelija valitsee kurssilla esille tulleiden aiheiden pohjalta tai oman kiinnostuksensa perusteella aiheen. Ohjaava opettaja hyväksyy aiheen ja keskustelee opiskelijan kanssa toteutuksesta. Kirjallisuuteen perehtyen opiskelija laatii aiheesta kirjallisuustutkielman, jota opettaja ohjaa kahdenkeskisissä palavereissa (yleensä vähintään 1-3 palaveria). Tutkielman ohjeellinen pituus on vähintään 18 sivua ja kirjallisuusviitteitä olisi aiheesta riippuen oltava vähintään 10–20. Opettaja ohjaa työtä niin, että siinä saavutetaan riittävän syvällinen perehtyminen aiheeseen, sekä toteutuu se, että opiskelija osaa hakea tietoa, tarkastella sitä kriittisesti, esittää sitä loogisesti ja sujuvasti kirjallisessa muodossa, ja hallitsee biokemialle tyypillisen tieteellisen esittämisen tekniset ja substanssiin liittyvät käytännöt. Näiden kriteerien täytyttyä tutkielma voidaan hyväksyä.

Toteutus ja arvostelu:

Aloituspalaveri, opiskelijan työtä oman aikataulun mukaan, ja 1-2 seurantapalaveria. Arvostelu on asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielman on oltava valmis viimeistään joulukuun lopussa, eli sen tekemiseen on aikaa kurssiosa mukaan lukien opiskelijan muiden kurssien lomassa n. 4 kuukautta. Tutkielmia ohjaava kurssista vastaava opettaja hyväksyy tutkielmat opinnäytekurssin osasuorituksina.

Populaari esitys kirjallisuustutkielman aiheesta voidaan tehdä joko kirjallisuustutkielman jälkeen tai osittain samaan aikaan. Määräaika sen valmistumiselle on tammikuun lopussa. Opiskelija voi itse vapaasti valita popularisoinnin muodon kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan: posteri, aikakaus- tai sanomalehtiartikkeli, esitelmä lukiossa, nettisivusto, radio-ohjelma jne. Ohjaava opettaja hyväksyy esitykset opinnäytekurssin osasuorituksina, mutta populaareja esityksiä ei varsinaisesti ohjata tai arvostella, vaan opiskelijan annetaan toteuttaa popularisointi kurssilla oppimansa ja oman käsityksensä perusteella. Kaikki populaarit työt esitellään yleisölle yliopistolla tieteellisen kokouksen posterisession tapaan n. helmikuussa. Artikkelikäsikirjoituksia voidaan tarjota oikeasti julkaistavaksi sopiviin lehtiin. Lukioesitelmät valvoo paikalla oleva koulun opettaja, joka täyttää kaavakkeen opintosuorituksen todentamiseksi.

Opinnäytekurssin opintopisteet saa, kun on suorittanut edellä kuvatut kolme osiota.

Halukkaat voivat ilmoittautua tekemään kirjallisuustutkielmaa jo kolmatta opiskeluvuotta edeltävänä kesänä; siis ennen kurssiosuutta. Näissä tapauksissa järjestetään kesäkuun alussa kirjallisuuden haun pikakurssi ja samalla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työn aloittamiseen. Ohjaava opettaja on käytettävissä ohjauspalavereihin ja sähköpostin välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen kesälomansa ulkopuolella tai sopimuksen mukaan.

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkielmaan liittyvät ohjeet

LuK-tutkintoa varten tehdään kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman ohjeellinen laajuus on 20 sivua, ja sen tulee sisältää n. 20 kirjallisuusviitettä. Tutkielma perustuu olemassa olevaan tutkimustietoon. Tutkielma kirjoitetaan kurssin 781321A Kandidaatintutkielma yhteydessä.

Tutkielmien kirjoitus- ja arviointiohjeet

Konetekniikka

Teknillisen tiedekunnan ohje

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö tehdään tutkinto-ohjelman nimeämän opettajan johdolla normaalisti kandidaatin opintojen 3. lukuvuoden lukukauden aikana. Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa.

Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyötä aloitettaessa ja ohjaajan kanssa asiasta sovittaessa täytetään ohjaus- ja aihesopimus.

Ennen opinnäytetyön hyväksymistä opiskelija kirjoittaa kirjallisen kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sovitaan kandidaatintyön ohjaajan kanssa. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen kielestä määrää yliopisto erikseen.

 

Maantiede

Maantieteen opinnäyte (LuK-tutkielma)

 790351A LuK-seminaari ja -tutkielma, 10 op.

Kaikki maantieteen opiskelijat laativat LuK-tutkintoon opinnäytteen, LuK-tutkielman. LuK-tutkielman pohjalta kirjoitetaan myös kypsyysnäyte. LuK-tutkielman tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, yleensä kolmantena opiskeluvuotena.

LuK-tutkielman tekeminen aloitetaan osallistumalla opintojaksolle: 790351A LuK-seminaari ja -tutkielma, 10 op. Opintojakso aloitetaan lukukauden alussa infotilaisuudella, jossa kerrotaan tarkemmin opintojakson sisällöstä ja tutkielman teosta. Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Tutkielman tekoa tukee seminaarityöskentely, ja seminaariin osallistuminen on pakollinen osa LuK-tutkielmaa. Opintojaksolla on kolme seminaariryhmää painotuksena seuraavat erikoistumisalat:

 • Luonnonmaantiede
 • Aluekehitys ja politiikka
 • Kulttuurimaantiede.

Matkailusta tai GIS:stä kiinnostuneiden kannattaa valita ryhmä oman kiinnostuksen ja tutkielman aiheen mukaan. Aihetta miettiessä kannattaa tutustua aikaisempina vuosina tehtyihin tutkielmiin esim. selailemalla Oulun yliopiston julkaisuarkistoa, Jultikaa. Mikäli et ole varma mihin ryhmään osallistua, asiaa voi tiedostella kurssin opettajilta, omaopettajasi tai koulutussuunnittelijalta.

Valmis LuK-tutkielma (20–30 sivua) esitetään kirjallisesti ja suullisesti lukukauden loppupuolella (yleensä marras- ja huhtikuun lopulla) seminaarissa. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu kanssaopiskelijan työn opponointi seminaarin yhteydessä. Lopuksi LuK-tutkielman pohjalta tehdään kypsyysnäyte, kun tutkielma on hyväksytty.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. Lue lisää muuntaja -palvelusta.

LuK-tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

Kandidaatintyötä tukevien kurssien suositeltu suoritusjärjestys

 1. Tiedonhankintakurssi: 1. vuoden syksyllä tai keväällä
 2. Harjoittelu ja Tuotantotalouden tieteellinen viestintä; 2. vuoden syksyllä tai viimeistään 3. vuoden syksyllä
 3. Kandidaattiseminaari ja Kandidaatintyö: 3. vuoden keväällä

Harjoitteluraportti laaditaan opinnäytetyöpohjaan, jota käytetään sekä kandidaatin- että diplomitöissä.

Kandidaattiseminaari tukee kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarista on kaksi erillistä toteutusta lukuvuoden aikana, joten se voidaan suorittaa joko syys- tai kevätlukukautena.

Kandidaatintyön aihe ja arviointi

Keskustele aiheesta omaopettajan  tai kandidaattiseminaarin opettajan kanssa. Kandidaatintyö voidaan tehdä myös itsenäisenä suorituksena esimerkiksi kesällä tai vaihdon opintojen aikana.  Kandidaatintyö arvioidaan kandidaatintyön arviointilomakkeella asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman ohje

Kandidaatintyö on arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa osa kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukauden opinto-ohjelmaa. Opiskelija nimeää kandidaatintyökseen yhden seuraavien opintojaksojen sisältämistä harjoitustöistä:

·         asemakaavasuunnittelun kurssi

·         asuntosuunnittelun kurssi

·         nykyaikainen arkkitehtuuri III

·         kerrostalosuunnittelun kurssi

·         arkkitehtuurin historia III (valinnainen opintojakso)

Kandidaatintyön ohjaajana toimii sen aineryhmän professori tai opettaja, jonka oppiaineeseen kyseinen työ sisältyy.

Kandidaatintyö arvioidaan hyväksytty/hylätty. Edellä mainittujen kurssien kokonaisuudet, joiden pohjalta kandidaatintyö nimetään, arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0–5.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kandidaatin työn ohje on päivitetty helmikuussa 2020:

Kandidaatin työn ohje_arkkitehtuuri_2020 

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita.

Lisätietoa ja mahdollista -ohjeistusta saat Anna Maijalalta anna.maijala(at)oulu.fi. 

Lääketieteen tekniikka TtM

In the field of biomedical engineering there isn´t any bachelor´s programme, only master´s programme in which the student must complete master´s thesis

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

 

Viimeksi päivitetty: 9.2.2021