University of Oulu, 2019

Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on  opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on koulutusohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.

HOPSin laadinnan yhteydessä on myös hyvä kirjata näkyviin opiskelijan omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. HOPS:in avulla opiskelija voi rakentaa itselleen henkilökohtaisen tutkinnon valikoimalla mieleisiään sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja pakollisten opintojen rinnalle.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa tutustua opinto-oppaaseen ja miettiä omia opintoja ja niiden suoritusaikatauluja pidemmällä tähtäimellä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma hahmottaa näin opiskeluun kuluvaa aikaa ja selkeyttää päämääriä.

Suunnittelussa on otettava huomioon, mitä suorituksia – kuten luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä tai tenttejä - kunkin opintojakson läpäiseminen edellyttää, sekä mitä edeltäviä opintoja vaaditaan. Opintojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös muut seikat, kuten perhe, harrastukset tai työt, jotka voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen.

HOPS-ohjaus

HOPSin laatimiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa neuvoo omaopettaja tai yksikön nimeämä ohjaaja. Apua saa tarvittaessa myös koulutussuunittelijalta.

Oodin HOPS-toiminto

OodiHOPS-työkalun avulla opiskelija voi laatia sisällöllisen ja ajallisen kokonaiskuvan omasta HOPSistaan Oodin tutkintorakenteen pohjalta. OodiHOPSissa opiskelija näkee suunnitellut opintojaksot ja suoritetut opintojaksot, joka helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan jokaiselle tutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja, joka on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja. Omaopettajan kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi opintojensa kulkua ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.

 

Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit olla aina yhteyksissä myös koulutuksen lähipalveluihin.

Koulutuksen lähipalveluja voit lähestyä kaikissa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, yhteydenotot: study.humanities@oulu.fi

HUOM: laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, tutkinto-ohjelma tms. perustiedot, se nopeuttaa asian hoitamista.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Jokaisella kauppakorkeakoulun opiskelijalla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin laatimiseen opiskelija saa apua ja tukea tutkinto-ohjelman omaopettajalta.

Paperiset HOPS-lomakkeet (ns. vanhan rakenteen mukaan suorittaville, 2013 tai aiemmin aloittaneet)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Jokaisella opiskelijalla tulisi olla voimassa oleva eHOPS WebOodissa (tai poikkeustapauksessa paperinen hyväksytty HOPS esim. 2010 ja vanhemman OPSin mukaan opiskelevat). Ilman hyväksyttyä HOPSia opiskelija ei voi valmistua. Tutkinto koostetaan HOPSin mukaisin opinnoin, joten on tärkeää, että se on ajantasainen. HOPS helpottaa ja nopeuttaa sekä opiskelua että valmistumista.

Aina kun alkuperäiseen HOPSiin sisällytettyihin kursseihin tulee muutos, HOPS täytyy hyväksyttää uudelleen. Aikataulumuutoksia ei tarvitse hyväksyttää, jos kurssit eivät muutu.

Opiskelijalla on oikeus opiskella sen opetussuunnitelman mukaan, jolloin on aloittanut opintonsa (esim. OPS 2014 kandi + DI). Opiskelija voi kuitenkin siirtyä opiskelemaan uudemman OPSin mukaan (esim. OPS 2018) opintoja. Tällöin opiskelijan täytyy hyväksyttää HOPS uudestaan. Huomioithan sen kandidaatin HOPSia laatiessa, että kandidaatinvaiheessa vapaavalintaisiksi kursseiksi ei hyväksytä syventäviä S-kursseja.

Jos HOPSeista tulee kysyttävää, lähetä viestiä omaopettajallesi tai kysy neuvoa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

Korjatut eHOPSit lähetetään WebOodin kautta tarkistettavaksi seuraavasti

 • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka: eHOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Suvi Jutilalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (WCE) opiskelevat lähettävät eHOPSin Kari Kärkkäiselle.
 • Lääketieteen tekniikka (BME): eHOPS lähetetään Tapio Seppäselle.
 • Tietojenkäsittelytiede: eHOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Heli Alatalolle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (GS3D) opiskelevat lähettävät eHOPSin Karin Väyryselle (2020 aloittaneet), Nataliya Schevchukille (2019 aloittaneet), Michael Oduorille (2018 aloittaneet), Shao Xiuyanille (2017 aloittaneet) ja Marianne Kinnulalle (2015 aloittaneet). ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää eHOPS:n tarkastettavaksi myös Heli Alatalolle.
 • Tietotekniikka: eHOPS lähetetään joko omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Suvi Jutilalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (CSE) opiskelevat lähettävät eHOPSin Anja Keskinarkaukselle. Jos olet aloittanut 2010 tai aiemmin, HOPS lähetetään sähköpostitse study.itee@oulu.fi Varpu Pitkäselle. ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää eHOPS:n tarkastettavaksi myös Suvi Jutilalle.

Terveystieteet

Terveystieteissä eHOPS lähetetään omaopettajalle.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (kandidaatti + maisteri, OPS 2018 tai aikaisempi) hoitotieteen hakukohteen kautta opiskeluoikeuden saanut opiskelija: mikäli maisterivaiheen opiskeluoikeuttasi ei vielä ole täsmennetty hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan maisteriopintoihin, ota yhteyttä omaopettajaasi. 

 

Hammaslääketiede

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutussuunnittelijan ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa esimerkiksi silloin, jos kliiniseen vaiheeseen haettaessa huomataan, etteivät opinnot ole edenneet odotetun mukaisesti. Kirjallisen suunnitelman avulla pyritään laatimaan realistinen aikataulu, jonka perusteella opinnot voi suorittaa sujuvasti. HOPS laaditaan myös silloin, kun opinnot eivät etene kurssin mukana mukaan lukien Erasmus-vaihdot tai muut pitempiaikaiset poissaolot opinnoista.

Lääketiede

Koulutussuunittelijat laativat yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jos opinnot eivät etene tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman aikataulun mukaisesti. HOPS laaditaan, jos esimerkiksi kliiniseen vaiheeseen haettaessa opintosuorituksissa havaitaan merkittäviä puutteita. Myös välivuodet ja muut henkilökohtaiset syyt voivat olla peruste tutkintorakenneaikataulusta poikkeavan HOPS:n laatimisille.

Kauppatieteet KTK

Kauppatieteet KTM

Logopedia

Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijan ohjaus ja tuki koostuvat opintoneuvonnasta, omaopettajatoiminnasta ja pienryhmäohjauksesta. Lisäksi erittäin merkittävä ohjaus- ja tukimuoto on läpi opintojen jatkuva yksilöllinen opinnäytetöiden ja kliinisten opintojen ohjaus.

Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri ja saamen kielet

Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

POP (HOPS)

Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

PUV (HOPS)

Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

 

Säämas (koltansaameksi)

PMP (HOPS)  

Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr. 

PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt. 
Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm. 
 

 

Saamen kieli

Saamen kielet ja saamelainen kulttuuri

Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

POP (HOPS)

Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

PUV (HOPS)

Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

 

Säämas (koltansaameksi)

PMP (HOPS)  

Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr. 

PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt. 
Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm. 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opintosuuntainfon 31.8.2020 esittelymateriaali

Ohjeet vapaavalintaisten kurssien valintaan elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkinnossa

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia kursseja vähintään sellainen opintopistemäärä, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 opintopistettä täyttyy. Määrä vaihtelee aloitusvuosittain, kts opinto-oppaat.Koulutusohjelmaan liittyvä alan harjoittelu (vähintään 2 kk) voidaan myös lukea valinnaisiksi opinnoiksi 3-5 op:n laajuisesti.

Vapaavalintaisiksi kursseiksi hyväksytään

1. Hyväksi luetut kurssit, jotka eivät korvaa pakollisia opintoja

 • vaihto-opiskelussa suoritetut kurssit
 • aikaisemmat opinnot muissa korkeakouluissa
 • armeijan johtamisopinnot
  • Sähkötekniikan / elektroniikan ja tietoliikenntekniikan tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea kolme opintopistettä varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja sähkötekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin.  Hyväksiluku tapahtuu AHOT-menettelyllä OSAT -järjestelmässä. Hakemuksen liitteeksi  tarvitaan kopio johtajan palvelustodistuksesta / henkilöarvioinnista.
 • sekä muut vastaavat kurssit

2. Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit huomioiden päällekkäisyydet muiden kurssien asiasisältöjen kanssa

 • esimerkiksi matematiikan kurssien päällekkäisyydet

Eräitä suositeltavia kursseja vapaavalintaisiksi kursseiksi:

 • 521015A Harjoittelu

 • 780122P Kemian perustyöt

 • 555280P Projektitoiminnan peruskurssi

 • 555282A Projektinhallinta

 • 761112P Fysiikan maailmankuva

 • 410015Y Tieteenfilosofia

Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä koulutussuunnittelijaan: study.itee@oulu.fi

Englannin kieli

PSP in English

All the students majoring in English produce their personal study plans at the beginning of their studies. The plans are updated and discussed with teacher tutors in the course of the studies.

Checkpoints for Personal Study Plans (PSP=HOPS, Henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 1. At the beginning of the studies
 2. At the beginning of the Bachelor's Seminar and Thesis course
 3. At the beginning of the Master's studies

Viimeksi päivitetty: 2.12.2020