Koulutusaikaa koskevat poikkeuspäätökset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 55/2020

Erikoislääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Muualla kuin yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelun lisäksi vähintään yksi vuosi.

Tämä ei kuitenkaan terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjelmia:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia

Yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään yksi vuosi lukuun ottamatta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmia.

Aluesairaalat katsotaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisiksi koulutuspaikoiksi, vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti yliopistosairaalaan.

Erikoishammaslääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Käytännön koulutusta tulee lisäksi suorittaa soveltuvin osin yliopistosairaalassa tai muussa yliopiston määrittelemässä erikoissairaanhoidon yksikössä.

Koulutusjärjestelyistä tulee huolehtia alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon erikoistumiskoulutuksen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän osaamistarpeet ja koulutusmahdollisuudet. Alueellisen neuvottelukunnan lausunto ohjaa yliopiston toimintaa erikoislääkärikoulutuksen järjestämisessä. Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa näistä koulutuksen kestoa koskevista vaatimuksista (1:1 sääntö) saatuaan lausunnon alueelliselta neuvottelukunnalta.

POIKKEUSPÄÄTÖKSET:

Psykiatria

Poikkeuspäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus voidaan suorittaa kokonaan Lapin sairaanhoitopiirissä ilman yliopistollisessa sairaalassa vaadittavaa palvelua.

Poikkeuspäätös koskee sekä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia.

Geriatria

Poikkeuspäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

Geriatrian erikoislääkäreiden koulutus voidaan suorittaa siten, että yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen vähimmäiskesto on 6 kuukautta ja toiset 6 kuukautta tulee suorittaa erikoissairaanhoidon geriatrian yksikössä tai yliopistossa geriatrian erikoistumiskoulutusta tukevissa opetus- tai tutkimustehtävissä.

Poikkeuspäätös koskee sekä geriatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta 56/2015

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa tulee koulutusajasta vähintään puolet suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa. Tämä ei kuitenkaan terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjelmia:

Erikoislääkärikoulutus:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia;
10) syöpätaudit.

Erikoishammaslääkärikoulutus:

1) hammaslääketieteellinen diagnostiikka;
2) suu- ja leukakirurgia

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuksesta (koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa), jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

POIKKEUSPÄÄTÖKSET:

Anestesiologia ja tehohoito

Poikkeuspäätös voimassa 30.6.2010 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

Ihotaudit ja allergologia

Poikkeuspäätös voimassa 9.10.2015 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

Lastenneurologia

Poikkeuspäätös voimassa 9.10.2015 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

Lastenpsykiatria

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2020 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee lastenpsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja sen lisäksi vähintään vuosi (ei tarvitse olla yhtäjaksoista) hyväksyttävää yliopistosairaalan ulkopuolista palvelua.

Lastentaudit

Poikkeuspäätös voimassa 13.1.2020 asti.

Lastentautien erikoislääkärikoulutuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • lastentauteihin erikoistuva lääkäri tekee vähintään yhden vuoden ja 6 kuukautta palvelua keskussairaalassa
  • lastentauteihin erikoistuva lääkäri tekee vähintään kaksi vuotta palvelua yliopistosairaalassa
  • reunapalvelut luetaan siihen osioon (keskussairaala/yliopistosairaala), missä ne on suoritettu. 

Koulutusohjelman vastuuhenkilö tekee jokaisen erikoistujan kanssa erillisen kirjallisen, henkilökohtaisen koulutussuunnitelman ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan. Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee lastentautien erikoislääkärikoulutukseen tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana valittavia.

Aikaisempi päätös voimassa 17.6.2016 asti seuraavin ehdoin: (1) lastentauteihin erikoistuva tekee vähintään yhden vuoden palvelua keskussairaalassa, (2) lastentauteihin erikoistuva tekee vähintään kaksi vuotta palvelua yliopistosairaalassa, (3) reunaehdot luetaan siihen osioon (keskussairaala/yliopistosairaala), missä ne on tosiasiallisesti suoritettu, (4) aikaisempi päätös voimassa 9.10.2010 asti, poikkeuspäätös ilman em. ehtoja.

Alueellisen neuvottelukunnan 30.11.2016 antama puoltava lausunto

Dekaanin päätös 13.1.2017

Naistentaudit ja synnytykset

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2019 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä synnytys- ja naistentautien erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja vähintään vuosi keskussairaalapalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Neurologia

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2019 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä neurologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Koulutusajasta tulee kuitenkin suorittaa osa yliopistosairaalan ulkopuolella seuraavin edellytyksin:

  •  neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua keskussairaalassa ja
  • neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua yliopistosairaalassa ja
  • runkokoulutuksen palvelut luetaan keskussairaalakoulutukseksi tai yliopistosairaalakoulutukseksi sen mukaan, missä palvelu on todellisuudessa suoritettu. Neurologian erikoistumiskoulutuksen runkokoulutuksessa kliininen neurofysiologia ja neurokirurgia ovat keskeisiä erikoisaloja. Kliinisen neurofysiologian koulutusta voi saada pääosin ainoastaan yliopistosairaaloissa ja neurokirurgian koulutusta yksinomaan yliopistosairaaloissa. Yliopistosairaalapalvelu näillä aloilla ei lyhennä neurologian erikoisalakohtaisen palvelun 1 vuoden vähimmäisaikaa.
  • Koulutuksen vastuuhenkilö tekee jokaisen koulutukseen hakeutuvan kanssa kirjallisen koulutussuunnitelman, ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan.

Nuorisopsykiatria

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2020

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja vähintään vuosi (ei tarvitse olla yhtäjaksoista) keskussairaalapalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Patologia

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2018 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä patologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Alueellisen neuvottelukunnan 25.5.2016 antama puoltava lausunto
Dekaanin päätös 6.6.2016

Silmätaudit

Poikkeuspäätös voimassa 30.6.2010 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.