JOO-hakuohje Oulun yliopiston opiskelijalle

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Teknillinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen neljä viikkoa.

Puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tarkoitukseen käytettävät määrärahat ovat vähäiset. Kukin osasto maksaa puolletuista opinnoista aiheutuvat kustannukset. Osastot käsittelevät hakemukset tapauskohtaiseen harkintaan perustuen.

 • Aiottujen opintojen tulee tuottaa lisäarvoa suoritettavaan tutkintoon.
 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee sisältyä tutkinnon minimilaajuuteen.

Osastokohtaiset lisäohjeet

Sähkö- ja tietotekniikan osasto

Osasto puoltaa JOO-hakemuksessa sellaista opiskelijaa, joka on jo valinnut opintosuuntansa.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Teknillinen tiedekunta
PL 4000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puollettu paperilla oleva hakemus lähetetään opiskelijalle, joka lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämän hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien yhteystiedot

Konetekniikan koulutusohjelma

Lehtori Reijo Saari
Puhelin: 0294 48 2087
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Suunnittelija Saara Luhtaanmäki
Puhelin: 0294 48 2371
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Sähkötekniikan, tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmat

Suunnittelija Maritta Juvani
Puhelin: 0294 48 2767
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ee.oulu.fi

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Suunnittelija Eija Vieri
Puhelin: 0294 48 2773
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tiedekunnan kaikki koulutusohjelmat

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Tiedekunnan kaikki koulutusohjelmat

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Luonnontieteellinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. Kaikki puollot – myös jatkuvassa haussa haettavat - käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Kaikki puollot – myös jatkuvassa haussa haettavat - käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia oman pääaineen tai pääaineeseen soveltuvia sivuaineen opintoja, joita tai vastaavanlaisia hakija ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
 • Haettavien opintojen tarkoituksenmukaisuus selvitetään, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa.
 • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen joko luonnontieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) tai filosofian maisteritutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot ja mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan opinto-oikeus myöntää resurssien sallimissa rajoissa.
 • Hakijalla tulee olla vähintään 90 op:a opintoja suoritettuna, joista vähintään puolet pääaineesta.
 • Hakijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta vähintään 30 opintopistettä suorituksia.
 • Haettavat opinnot mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä opintojaksoja.
 • Tiedekunta voi puoltaa kerrallaan vain yhtä kokonaisuutta, vaikka opiskelija olisi anonut useita kokonaisuuksia. Yksittäisten opintojaksojen osalta tarkoituksenmukaisuus selvitetään erikseen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija esittää laatimansa hyväksytyn opintosuunnitelman (HOPS) tai vastaavan runkorakenteen.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta, ilmoittautuminen läsnä olevaksi vuosittain.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Koulutuspalvelut
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Puhelin: 0294 48 1711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee lähettää oman tiedekunnan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Lääketieteellinen tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puoltokäsittelyssä arvioidaan JOO-opintojen merkitystä tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä opiskelijan opinnoissa etenemistä. Tiedekunta puoltaa JOO-opinto-oikeushakemuksia resurssiensa puitteissa.

 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa, mutta jotka täydentävät sivuaineena tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tutkintoa.
 • Puollettavien opintojen tulee sisältyä tutkinnon kokonaislaajuuteen. Tutkinnon kokonaislaajuuden ylimeneviä opintoja ei puolleta.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opinto-oikeuden puoltokäsittelyä varten opiskelijan tulee laatia JOO-opinto-oikeushakemuksensa liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää suunnitelman tutkintoon sisältyvistä opinnoista, perustelut JOO-opintojen tarpeellisuudelle sekä suunnitelman opintojen suoritusaikataulusta. Opintosuunnitelman lisäksi puoltohakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoitteet

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Koulutuksen lähipalvelut
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämään hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee lähettää oman tiedekunnan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puoltokäsittelyssä arvioidaan JOO-opintojen merkitystä tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä opiskelijan opinnoissa etenemistä. Tiedekunta puoltaa JOO-opinto-oikeushakemuksia resurssiensa puitteissa.

 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa, mutta jotka täydentävät sivuaineena tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tutkintoa.
 • Puollettavien opintojen tulee sisältyä tutkinnon kokonaislaajuuteen. Tutkinnon kokonaislaajuuden ylimeneviä opintoja ei puolleta.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opinto-oikeuden puoltokäsittelyä varten opiskelijan tulee laatia JOO-opinto-oikeushakemuksensa liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää suunnitelman tutkintoon sisältyvistä opinnoista, perustelut JOO-opintojen tarpeellisuudelle sekä suunnitelman opintojen suoritusaikataulusta. Opintosuunnitelman lisäksi puoltohakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoitteet

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Koulutuksen lähipalvelut
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämään hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Kasvatustieteiden tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Ennen JOO-hakulomakkeen jättämistä kohdeyliopistoon opiskelijan tulee hakea puolto hakemilleen JOO-opinnoille. Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa. JOO-opinto-oikeuden hakemisesta on hyvä neuvotella etukäteen omaopettajan tai opintoneuvojan kanssa. Hakemukset Lapin yliopistoon voidaan käsitellä joustavasti myös hakuaikojen ulkopuolella.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Ks. yleisohjeet ja alla olevat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kriteerit:

 • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan.
 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia HOPSiin kirjattujen aineiden opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee mahtua ja soveltua minimitutkinnon laajuuteen.
 • Opiskelijalla tulee olla vähintään 80 opintopistettä opintoja, joista vähintään puolet pääaineesta.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija esittää hakemusta varten päivittämänsä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin).

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun. Opiskelija huolehtii itse ilmoittautumisestaan.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Anne Tuomi
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Anne Tuomi (puh. 0294 487404)
Postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen posti: Kompassi 1
Käyntiosoite: Koulutuksen palvelupiste Kompassi, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen neljä viikkoa.

Puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tarkoitukseen käytettävät määrärahat ovat vähäiset. Kukin tutkinto-ohjelma maksaa puolletuista opinnoista aiheutuvat kustannukset. Osastot käsittelevät hakemukset tapauskohtaiseen harkintaan perustuen.

 • Aiottujen opintojen tulee tuottaa lisäarvoa suoritettavaan tutkintoon.
 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee sisältyä tutkinnon minimilaajuuteen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten JOO-opintoina suoritettavat opinnot tulisivat sisältymään opiskelijan tutkintoon.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Koulutuksen lähipalvelupiste
PL 4500, 90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puollettu paperilla oleva hakemus lähetetään opiskelijalle, joka lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämän hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opintojen hyväksilukua opiskelija hakee sähköisen järjestelmän (OSAT) kautta: https://osat.oulu.fi/.

Ohjaajien yhteystiedot

Opiskelijan HOPS:n tarkistaa ja hyväksyy yleensä omaopettaja. Jos et tiedä, kuka omaopettajasi on, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan (yhteystiedot alla).

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Suvi Jutila

Puhelin: 0294 48 4179

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Suvi Jutila
Puhelin: 0294 48 4179

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Heli Alatalo
Puhelin: 0294 48 1918
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Arja Poranen
Puhelin: 0294 48 4858
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Koulutuksen lähipalvelupiste/TST
PL 4500, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 0294 48 7780

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hakemuksen puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Hakemuksia puolletaan tiedekunnan resurssien puitteissa.
 • Hakijan tulee olla vähintään toisen vuoden opiskelija ja hänen opintojensa tulee olla edennyt hyvin (kriteereinä suoritettujen opintojen määrä ja arvosanat).
 • Haettavien opintojen tulee sisältyä suoritettavan tutkinnon minimilaajuuteen.
 • Yhdelle hakijalle voidaan myöntää puolto enintään 25 opintopisteen laajuisiin opintoihin.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusrekisteriote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen study.business@oulu.fi otsikolla JOO-hakemus, jolloin paperiversiota ei tarvitse lähettää.

Mahdolliset paperiversiot lähetetään alla olevaan osoitteeseen sekä huomautus lähetyksestä osoitteeseen study.business@oulu.fi.

Koulutussuunnittelija Tiia Autio
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Koulutussuunnittelija Tiia Autio
Puhelin: 0294 48 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

Humanistinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Humanistinen tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • oppiaineen resurssit
 • opintosuunnitelman mukaiset opinnot
 • pääaineesta vähintään perus- ja aineopinnot
 • JOO-opintojen tulee mahtua minimitutkinnon laajuuteen

Opintosuunnitelman laatiminen

Laadittu opintosuunnitelma on perusedellytys JOO-opinto-oikeuden hakemiselle.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen hakemus lähetetään kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija toimittaa itse.

Ohjaajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja:

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki tiedekunnan opiskelijoiden puoltohakemukset.

Viimeksi päivitetty: 20.10.2020