JOO-hakuohje toisen yliopiston opiskelijalle

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Periaatteessa kaikki opetusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ovat opetustarjonnassa. Poikkeuksena voivat olla mm. vain kansainväliseen vaihtoon tarjottavat opintojaksot, tuntiopetusmäärärahoin tuotetut opintojaksot, opintojaksot, joiden toteutuksesta vastaa toinen laitos tai osasto, erityisen paljon voimavaroja vaativat opintojaksot jne. Opinto-oikeuksia puolletaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Osastot ilmoittavat myöhemmin opintojaksoista, jotka eivät missään olosuhteissa kuulu opetustarjontaan.

Osastokohtaiset lisäohjeet

Sähkö- ja tietotekniikan osaston opetustarjontaan kuuluvat perus- ja aineopintojen jälkeiset opintojaksot.
Katso tarkemmat tiedot opinnoista, ks teknillisen tiedekunnan opinto-oppaista.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Käsittelyaika hakuajan päättymisen jälkeen on noin kuukausi. Paperinen hakemus toimitetaan teknilliseen tiedekuntaan.

Opinto-oppaat

Teknisen tiedekunnan koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Käytettävissä olevat resurssit, hakijan riittävät esitiedot, tapauskohtainen harkinta.
Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusote.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Kotiyliopiston puoltamat paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella:
Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Teknillinen tiedekunta
PL 4000
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijalle annetaan opintosuoritusrekisterin ote. Muutoin tiedon siirtyminen kotiyliopistoon jää opiskelijan vastuulle.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Tiedekunnan kaikki hakemukset

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lausuntojen antajien yhteystiedot

Konetekniikan koulutusohjelma

Lehtori Reijo Saari
Puhelin: 0294 48 2087
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Suunnittelija Saara Luhtaanmäki
Puhelin: 0294 48 2371
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Sähkötekniikan, tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmat

Suunnittelija Maritta Juvani
Puhelin: 0294 48 2767
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ee.oulu.fi

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Suunnittelija Eija Vieri
Puhelin: 0294 48 2773
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan hyväksyttyjen koulutusohjelmakohtaisten opetussuunnitelmien mukaiset opinnot resurssien sallimissa rajoissa ja huomioiden anottavan opintojakson tai kokonaisuuden mahdollisesti vaatimat edeltävät opinnot.

Katso tarkemmin koulutustarjonnasta luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa (30.4. syksyn opintoja varten ja 31.10. kevään opintoja varten). Käsittelyaika on noin 1,5 kk.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia oman oppiaineen tai pääaineeseen soveltuvia sivuaineen opintoja, joita tai vastaavanlaisia ei voi opiskella hakijan kotiyliopistossa.
 • Haettavien opintojen tarkoituksenmukaisuus selvitetään, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa.
 • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen joko luonnontieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) tai filosofian maisteritutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot ja mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan opinto-oikeus myöntää resurssien sallimissa rajoissa.
 • Hakijalla tulee olla vähintään 90 op:a opintoja suoritettuna, joista vähintään puolet pääaineesta.
 • Hakijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta vähintään 30 opintopistettä suorituksia.
 • Haettavat opinnot mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä opintojaksoja.
 • Tiedekunta myöntää opinto-oikeuden vain yhtä kokonaisuutta varten vaikka hakija olisi anonut useita kokonaisuuksia.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta, ilmoittautuminen läsnä olevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Luonnontieteellinen tiedekunta
käyntiosoite: Opintokatu, KE1020
postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löydät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon neuvontaan.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritustensa kirjaamisesta kotiyliopistonsa rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta 
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Puhelin: 0294 48 1711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja

Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan koulutusdekaani yksikön johtajalta pyydetyn lausunnon perusteella. Kaikki hakemukset ja päätökset esittelee koulutusdekaanille johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa.

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat

JOO-opintoina on mahdollista suorittaa ainoastaan teoreettisluonteisia opintojaksoja, mutta ei kliinisiä opintojaksoja lukuunottamatta lastenpsykiatriaa. Katso koulutustarjonta lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelman opinnot:

 • 580103A Biomekaniikan perusteet, 2 op
 • 080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan, 6 op
 • 080912S Sovellettu biomekaniikka, 4 op
 • 080910A Sovellettu diagnostinen radiologia, 4 op

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmien opinnot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen perus- ja aineopinnot.

Jatkokoulutus

Katso tarkemmin Oulun yliopiston tutkijakoulu.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite ja hakemusten käsittelijät

Peruskoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Jatkokoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 3 A

 

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Peruskoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Jatkokoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Puhelin: 0294 48 3523
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat

JOO-opintoina on mahdollista suorittaa ainoastaan teoreettisluonteisia opintojaksoja, mutta ei kliinisiä opintojaksoja lukuunottamatta lastenpsykiatriaa. Katso koulutustarjonta lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelman opinnot:

 • 580103A Biomekaniikan perusteet, 2 op
 • 080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan, 6 op
 • 080912S Sovellettu biomekaniikka, 4 op
 • 080910A Sovellettu diagnostinen radiologia, 4 op

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmien opinnot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen perus- ja aineopinnot.

Jatkokoulutus

Katso tarkemmin Oulun yliopiston tutkijakoulu.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite ja hakemusten käsittelijät

Peruskoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Jatkokoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 3 A

 

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Peruskoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Jatkokoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Puhelin: 0294 48 3523
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot lukuun ottamatta opettajan pedagogisia opintoja, peruskoulussa opetettavien aineiden opintoja sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi valtakunnallista hakuaikaa (30.4. mennessä syksyn opintoja varten ja 31.10. mennessä kevään opintoja varten). Käsittelyaika on noin yksi kuukausi, minkä jälkeen päätös toimitetaan opiskelijalle. Lapin yliopiston opiskelijoiden hakemukset voidaan käsitellä joustavasti myös hakuaikojen ulkopuolella.

Opinto-oppaat

Opinnot löydät WebOodista.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Tiedekunnan omat opiskelijat ovat etusijalla valittaessa opiskelijoita tiedekunnassa annettaviin opintokokonaisuuksiin.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdollisesti opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suorittamisajan loppuun. Opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Helena Seppälä
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritusten kirjautumisesta kotiyliopiston rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Helena Seppälä (puh. 0294 48 3724)
Postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen posti: Kompassi 1
Käyntiosoite: Koulutuksen palvelupiste Kompassi, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lausuntojen antajien yhteystiedot

Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan koulutusdekaani vastuuhenkilön lausunnon perusteella. Kaikki tulosyksikköön osoitetut hakemukset ja päätökset esittelee koulutusdekaanille johtava koulutusasiantuntija Helena Seppälä.

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Periaatteessa kaikki opetusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ovat opetustarjonnassa. Poikkeuksena voivat olla mm. vain kansainväliseen vaihtoon tarjottavat opintojaksot, tuntiopetusmäärärahoin tuotetut opintojaksot, opintojaksot, joiden toteutuksesta vastaa toinen yksikkö tai tiedekunta, erityisen paljon voimavaroja vaativat opintojaksot, erityisen suositut opintojaksot (osallistujamäärää rajoitettava) jne. Opinto-oikeuksia puolletaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Käsittelyaika hakuajan päättymisen jälkeen on noin kuukausi. Paperinen, kotiyliopiston puoltama hakemus tulee toimittaa tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan.

Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löydät WebOodi-järjestelmästä, ks. kohta Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Käytettävissä olevat resurssit, hakijan riittävät esitiedot, tapauskohtainen harkinta.
Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusote.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi ja enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Kotiyliopiston puoltamat paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella:

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Koulutuksen lähipalvelupiste
PL 4500, 90014 Oulun yliopisto

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen opintosuoritusote, jonka opiskelija voi tilata WebOodista. Opiskelijan tulee hakea suorittamilleen opinnoille hyväksilukua kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesta.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Koulutuksen lähipalvelupiste
PL 4500, 90014 Oulun yliopisto

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi  

 

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot resurssien sallimissa rajoissa. Katso kauppatieteellinen koulutustarjonta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Katso kauppatieteellinen koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opinto-oikeutta voi hakea kerralla yhteen opintokokonaisuuteen (esim. perusopinnot 25 op).
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusrekisteriote.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, ja enintään tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Koulutussuunnittelija Helena Kurkela
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

JOO-opiskelun aloittaminen

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa JOO-opintoja suorittaessaan. Saadessasi hyväksytyn päätöksen JOO-oikeudesta sähköpostiisi, sinulle lähetetään lisätietoa kursseille ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Koulutussuunnittelija Helena Kurkela
Puhelin: 0294 48 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tarjottavat JOO-opinnot: tieteiden ja aatteiden historia (ent. aate- ja oppihistoria), antiikin kielet ja kulttuuri, arkeologia, elokuvatutkimus, filosofia, germaaninen filologia, historia, humanistiset ympäristöopinnot, informaatiotutkimus, kirjallisuus, museologia, ruotsin kieli, ranskan kieli, saamen kieli, saamelainen kulttuuri, suomi toisena ja vieraana kielenä ja taidehistoria.

Lisätietoa oppiaineista: Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ja oppiaineet.

Hakuajat JOO-opintoihin

Opintoihin on vain yksi hakuaika vuodessa: 30.4. koska opinto-oikeuksia myönnetään ensisijaisesti opinto-kokonaisuuksiin, jotka aloitetaan syyslukukaudella. Hakemuksen käsittelyaika n.1 kk hakuajan päättymisestä. 

Opinto-oppaat

Humanistisen tiedekunnan opinto-oppaat.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Opintosuunnitelman mukaiset opinnot
 • Riittävä kielitaito kieliaineissa, saattaa edellyttää kokeeseen osallistumista
 • Opintojen vaihe
 • Ei sellaisia aineita, joita voi opiskella kotiyliopistossa
 • Oppiaineen resurssit

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija hoitaa itse.

Hakemusten käsittelijän ja lausuntojen antajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48
3428    
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki humanistiseen tiedekuntaan tulevat hakemukset.

Viimeksi päivitetty: 15.1.2020