Poissaoloilmoittautuminen

 

Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman erityistä syytä enintään kahdeksi lukukaudeksi eikä tämä poissaolo kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus poissaoloon lakisääteisen syyn perusteella (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen). Poissaolo lakisääteisen syyn perusteella pidentää opiskeluaikaa, mikäli poissoolon ajaksi on tehty poissaoloilmoittautuminen. Lisää tietoa tutkintojen suorittamisajoista täällä.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Uudet opiskelijat ja siirto-opiskelijat

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisellä syyllä.  Siirto-opiskelijoita koskee samat ensimmäisen vuoden poissaolosäännöt kuin uusia opiskelijoita.

Uuden opiskelijan poissaoloilmoittautuminen tehdään lähettämällä asiakirjat sähköpostilla tai postissa koulutuksen lähipalveluihin. Tee poissaoloilmoittautuminen täyttämällä ilmoittautumis- ja rekisteröintilomake opintoasioiden lomakesivulta

Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos sinulla ei ole vielä todistusta lakisääteisen poissaolon syystä, ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin. Alla kuvaus niistä asiakirjoista, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisinä.

 1. Palveluksen aloittamismääräys, jolla todetaan sinun suorittavan asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua.
 2. Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Vaihtoehtoisesti muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhampainvapaasta.
 3. Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta tulee käydä ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. Tässä kohdassa voi myös olla kyse selvityksestä sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä aloittaa opinnot, esim. opiskelija-asuntosäätiön todistus, jossa todetaan että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Väliaikaisesti 1.7.2020-31.7.2021 voimassa olevan lakimuutoksen myötä, uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi myös covid-19-epidemiaan liittyvän syyn vuoksi:

 • Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. (26.6.2020/515).
 • Mikäli sinulla on yllämainitun mukainen syy, siitä tulee esittää todistus ilmoittautumisen yhteydessä. Covid-19-epidemiaan liittyvät poissaolojen syyt arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos sinulla on ennestään jokin muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi tulevalle lukuvuodelle vain jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, mikäli sinulla ei ole tammikuun ajalta opintosuorituksia ja olet ollut syyslukukaudella poissaolevana lakisääteisestä syystä. Huomaathan, että opiskeluaikaa pidentää vain ne poissaololukukaudet, joiden ajalle lakisääteinen syy osuu.

Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Oulun yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu.

Jatkavat opiskelijat

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio osallistua opetukseen eikä suorittaa opintoja/tutkintoa lukuvuoden aikana tai jos poissaoloon on lakisääteinen syy eli asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana.

Voit tehdä poissaoloilmoittautumisen seuraavilla tavoilla:

 1. OILI-järjestelmällä. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi kevään ilmoittautumisajan ollessa voimassa. 
 2. Sähköpostitse tai postitse. Poissaoloilmoittautumisen voi hoitaa palauttamalla allekirjoitettu ilmoittautumislomake sähköpostilla tai postitse koulutuksen lähipalveluihin.
 3. Asioimalla koulutuksen lähipalveluissa, ilmoittautumislomake kannattaa täyttää etukäteen. Tarkista aukioloajat koulutuksen lähipalveluista.

Lakisääteinen poissaolo:

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.  (20.3.2015/324)

 • Jos lakisääteisen poissaolon ajalle on tehty poissaoloilmoittautuminen, niin poissaolo voidaan huomioida tutkinnon suorittamisajassa.
  • Lakisääteiset ​poissaolot merkitään opiskelijarekisteriin opiskelijan toimittaman todistuksen perusteella:
   • todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta
   • todistus vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta
   • todistus maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta 
  • Opiskelija toimittaa todistuksen lakisääteisestä poissaolosta sekä lomakkeen 'Ilmoitus tutkinnon suorittamisajan jatkamisesta' koulutuksen lähipalveluihin, jossa tieto merkitään opiskelijatietojärjestelmään. Lomake löytyy yliopiston opintoasioiden lomakesivulta.
 • Jos mikä tahansa em. lakisääteisistä poissaolon syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa ilmoittautumista ei muuteta, vaan asia huomioidaan lisäaikaa myönnettäessä.

Viimeksi päivitetty: 7.9.2020