Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen sisällön valmistelu- hanke 2015-2016

 

Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen suunnitteluvaiheessa (9/2015-5/2016) luodaan ympäristökasvatuksen koulutusohjelma (60 op) ja toimintasuunnitelma, jotka jatkossa muodostavat keskuksen perustoiminnan. Koulutusohjelma tarjoaa paikallisympäristön erityispiirteet huomioivaa tiede- ja taideperustaista ympäristökasvatusta. Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kuusamo-opiston alan osaamista koostettaessa ympäristökasvatusalan Science-, Art-, ja Locality-Based Environmental Education koulutuspaketteja.

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet suunnitella, toteuttaa ja kehittää tiede- ja taideperustaista ympäristökasvatusta paikallisympäristö huomioiden. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, jossa lisääntyvän ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden kautta tähdätään omaa paikallisympäristöä parantavaan yhteisölliseen toimintaan. Pääkohderyhmä ovat luokan- ja aineenopettajaopiskelijat, varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä jo työssä olevat opettajat. Lisäksi koulutusohjelma on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Uuden opetussuunnitelman mukaan opetuksessa tulee tunnistaa kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys. Perusopetuksen opetussuunnitelma myös velvoittaa opettajia ohjaamaan oppilasta kestävään elämäntavan omaksumiseen. Opetuksen laaja-alaistuessa opettajat tarvitsevat monipuolisia työkaluja toteuttaessaan uuden opetussuunnitelman (2014) mukaista opetusta. Tähän tarpeeseen ympäristökasvatuksen koulutusohjelma vastaa tarjoamalla käytännön menetelmiä kestävän elämäntavan edistämiseen opetuksessa ja oppilaan arjessa.

Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen tarjoamat ympäristökasvatuksen perusopinnot sisältävät johdannon ympäristökasvatuksen tavoitteisiin, malleihin, teoriaan ja historiaan sekä ilmiöpohjaiset opintokokonaisuudet, joissa perehdytään metsään ja talveen luonnontieteellisenä ja taiteellisena ilmiönä paikallisnäkökulma huomioiden. Tietoisuus ympäristökysymyksistä ja niiden ratkaisumahdollisuuksista syvenevät aineopinnoissa ja ympäristökasvatustaidot kehittyvät opintojen edetessä. Tarkasteltavat ilmiöt ovat kulttuurimaisema, luonnonvarat ja toiminta. Aineopinnoissa opiskelijat saavat valmiudet ympäristökasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen omissa paikallisyhteisöissään. Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen pilottivaihe alkaa vuonna 2017. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

                                                                                 

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.1.2016