477013P - Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Tarkemmat tiedot kurssista löytyvät Moodlesta.
 

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syysukukaudella, periodeissa I ja II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella teollista tuotantoprosessia prosessi- ja ympäristötekniikan tarjoamin näkökulmin (mm. yksikköprosessiajattelu, materiaalihallinta, ilmiölähtöisyys, automaatio, energia ja ympäristövaikutukset) sekä tunnistaa prosessi- ja ympäristötekniikan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisvaltaisen prosessisuunnittelun ja luonnonvarojen käytön kannalta, kun näihin osa-alueisiin perehdytään tarkemmin tulevissa opintojaksoissa.

Sisältö: Kurssi jakaantuu sisällöllisesti kahdeksaan teemaan, jotka ovat: 1. Yksikköprosessit. 2. Materiaalitaseet. 3. Ilmiölähtöinen prosessitarkastelu. 4.Prosessien hallinta ja automaatio. 5. Materiaalien kuljetus. 6. Energiajärjestelmät. 7.  Vesien ja maankäytön, suojelun ja suunnittelun periaatteet: alkutuotanto, yhdyskunnat ja teollisuus. 8. Tuotannollinen toiminta osana yhteiskuntaa.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Pareittain laadittavat tehtävät (yht. 8 kpl) ja niiden tekoa tukeva kontaktiopetus.

Kohderyhmä: Prosessi- ja ympäristöekniikan opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Ei ole

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi toimii johdantona prosessi- ja ympäristötekniikan opintoihin.

Oppimateriaali: Kontaktiopetuksen aikana ja Moodlen kautta jaettava materiaali sekä tehtäviä varten itsenäisesti haettava aineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Pareittain laadittavat tehtävät (yht. 8 kpl) kurssin teemoihin (ks. sisältö) liittyen.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Ei

Lisätiedot: Kurssin suoritustapa edellyttää kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

Viimeksi päivitetty: 14.7.2020