477415S - Metallurgisten ja rikastusprosessien termodynaaminen ja prosessimallinnus

Tarkemmat tiedot kurssista löytyvät Moodlesta.


Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Englanti

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeissa I ja II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää HSC Chemistry -tasapainolaskentaohjelmistoa termodynaamisissa tarkasteluissa. Nämä tarkastelut pitävät sisällään tasapainotarkasteluja, aine- ja energiataseiden laadintaa sekä tasapainopiirrosten laadintaa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää HSC Sim -ohjelmistoa metallurgisten ja prosessien mallinnukseen.

Sisältö: Kurssi on jaettu kahteen osaan. Osa 1 keskittyy termodynaamisten tasapainojen määritykseen: kuinka HSC Chemistry -ohjelmiston eri laskentamoduuleja ja tietokantaa käytetään; kuinka tarkasteltava systeemi määritetään; kuinka tuloksia tulkitaan? Osa 2 keskittyy HSC Sim -ohjelmistoon, sen rakenteeseen ja käyttöliittymään, mallinnuksessa vaadittavaan dataan sekä prosessien simulointiin.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Johdantoluento (2 h), kontaktiopetuna toteutettavia simulointiharjoituksia (yhteensä 48 tuntia), jonka lisäksi kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian moduulin suorittavat opiskelijat opintosuunnasta ja syventymiskohteesta riippumatta.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi-, ympäristö- tai kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa prosessimetallurgian opintokokonaisuutta.

Oppimateriaali: Kontaktiopetuksen aikana ja Moodlen kautta jaettava materiaali. Tehtävien tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Jatkuva arviointi, joka koostuu kurssin aikana tehtävistä simulointitehtävistä ja niiden raportoinnista.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen.

Työssä oppimista: Ei

Lisätiedot: Kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa edellyttää kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

 

Viimeksi päivitetty: 14.7.2020