477416S - Korkealämpötilaprosessit

Tarkemmat tiedot kurssista löytyvät Moodlesta.


Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa I. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja arvioida metallien tuotantoketjuja sekä niihin kuuluvia yksittäisiä osaprosesseja. Lisäksi opiskelija tuntee korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavat asiat.

Sisältö: Keskeisimmät pyrometallurgisissa ja muissa korkealämpötilaprosesseissa esiintyvät yksikköprosessit ja niiden rooli Suomessa käytössä olevisssa metallien valmistusprosesseissa. Korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavia seikkoja (energia, kuonat ja tuhkat, ympäristövaikutukset, tulenkestävät materiaalit, jne.).

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Kontaktiopetus (yhteensä 40+5 tuntia), joka tukee kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian moduulin suorittavat opiskelijat opintosuunnasta ja syventymiskohteesta riippumatta.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa prosessimetallurgian opintokokonaisuutta.

Oppimateriaali: Kontaktiopetuksen aikana ja Moodlen kautta jaettava materiaali. Tehtävän tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Jatkuva arviointi, joka koostuu kurssin aikana tehtävistä osatehtävistä.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Ei

Lisätiedot: Vaikka kurssin suoritus ei edellytä läsnäoloa kontaktiopetuksessa, edellyttää kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa kuintenkin kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

Viimeksi päivitetty: 5.7.2020