477416S - Suoritustapa ja arviointi

Kurssi sisältää useita sisällöltään ja toteutukseltaan erilaisia osasuorituksia, joista opiskelijan on tehtävä vähintään viisi suorittaakseen kurssin hyväksytysti. Opiskelija voi itse valita ne osasuoritukset, jotka tekee. Kaikki suoritukset saa halutessaan tehdä pareittain. Jokainen osasuoritus arvioidaan arvosana-asteikolla yhdestä viiteen ja hylätty. Kurssin kokonaisarvosana määräytyy viiden hyväksytyn osasuorituksen arvosanojen keskiarvosta. Mikäli opiskelija suorittaa useampia osasuorituksia, viisi korkeimman arvosanan saanutta osasuoritusta otetaan huomioon kurssin kokonaisarvioinnissa. Mikäli jokin osasuoritus ei ole hyväksyttävissä, se palautetaan korjattavaksi ja/tai täydennettäväksi.

Kurssiin kuuluvat osasuoritukset ovat:

  • Kirjallinen raportti tietystä prosessivaiheesta tietystä näkökulmasta: Valitse yksi metallurginen prosessivaihe (esim. masuuni, LD-KG-konvertteri, terässulan tyhjökäsittely, liekkisulatus, sinkkirikasteen pasutus, AOD-konvertteri, uppokaariuuni, valokaariuuni, jne.) ja laadi 5-10 sivun mittainen kirjallinen raportti, jossa tarkastelet ko. prosessivaihetta yhdestä näkökulmasta, joka voi olla (a) energia ja pelkistimet, (b) kuonat ja tuhkat, (c) tulenkestävät materiaalit, (d) päästöt ja ympäristövaikutukset, (e) mittaus ja automaatio tai (f) mallinnus. Metallurgisen prosessin sijasta voit valita myös jonkin muun korkealämpötilaprosessin (esim. jokin polttoprosessi, poltetun kalkin valmistus, jne.). Kurssiin liittyvistä osasuorituksista useampi kuin yksi voi olla tällaisia kirjallisia raportteja, kunhan raporteissa esitettävät prosessit JA valitut näkökulmat eivät ole samoja (esim. on hyväksyttyä laatia raportit masuunista kuonien ja AOD-prosessista tulenkestävien materiaalien näkökulmista, mutta ei masuunista ja AOD-prosessista molemmista kuonien näkökulmista tai masuunista sekä kuonien että tulenkestävien materiaalien näkökulmista). Raportit laaditaan koneella kirjoittaen ja ne on palautettava 1. periodin loppuun mennessä kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa. Raporttien laadinta edellyttää itsenäistä aineiston hakua aiheeseen liittyen.
  • Seminaariesitelmä tietystä prosessivaiheesta tietystä näkökulmasta: Valitse yksi metallurginen prosessivaihe (esim. masuuni, LD-KG-konvertteri, terässulan tyhjökäsittely, liekkisulatus, sinkkirikasteen pasutus, AOD-konvertteri, uppokaariuuni, valokaariuuni, jne.) ja laadi noin 15 minuutin mittainen esitys (sis. esitysmateriaalit esim. PowerPoint-muodossa), jossa tarkastelet ko. prosessivaihetta yhdestä näkökulmasta, joka voi olla (a) energia ja pelkistimet, (b) kuonat ja tuhkat, (c) tulenkestävät materiaalit, (d) päästöt ja ympäristövaikutukset, (e) mittaus ja automaatio tai (f) mallinnus. Metallurgisen prosessin sijasta voit valita myös jonkin muun korkealämpötilaprosessin (esim. jokin polttoprosessi, poltetun kalkin valmistus, jne.). Mikäli laadit myös kirjallisen raportin tietystä prosessivaiheesta tietystä näkökulmasta, niin seminaariesityksessä esiteltävän prosessin ja näkökulman on poikettava kirjallisen raportin vastaavista. Toisin kuin kirjalliset raportit, joita voi laatia useita, voi seminaarin pitää vain yhdestä aiheesta. Seminaarien purkutilaisuudet pidetään 1. periodin viimeisellä viikolla. Esitelmän laadinta edellyttää itsenäistä aineiston hakua aiheeseen liittyen.
  • Referaatti Metallurgisen teollisuuden esittelypäivästä: Osallistu kurssin aikana järjestettävään Metallurgisen teollisuuden esittelypäivään ja laadi 1-3 sivun mittaiset referaatit kaikista päivän esityksistä. Referaatit kirjoitetaan koneella ja ne on palautettava viimeistään kolmen viikon kuluttua esittelypäivästä  kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa. Sähköisesti palautettavissa töissä kaikkien esitysten referaatit tulee koota yhteen tiedostoon.
  • Oppimispäiväkirja: Osallistu kurssiin liittyville luennoille tai tutustu luentojen aineistoihin omatoimisesti ja laadi oppimispäiväkirja, jossa kerrot omin sanoin seuraavat asiat: (a) millaisia tavoitteita sinulla on/oli tälle opintojaksolle, (b) miten aiot/aioit päästä näihin tavoitteisiin, (c) millaisia pyrometallurgisia yksikköprosesseja ja näiden esikäsittelyprosesseja on olemassa ja mitä opit niistä kurssin aikana, (d) millaisia polttoprosesseja on olemassa ja mitä opit niistä kurssin aikana, (e) mistä eri näkökulmista pyrometallurgisia ja muita korkealämpötilaprosesseja voidaan tarkastella ja mitä asioita tällöin on huomioitava sekä (f) miten kurssia tulisi mielestäsi muuttaa/kehittää, jotta se mahdollistaisi paremman oppimisen kurssin tavoitteisiin liittyen. Oppimispäiväkirjan kokonaispituutta ei ole määritetty, mutta vastausten em. kysymyksiin EI tarvitse olla pitkiä, kunhan ne ovat pohdittuja eivätkä pelkkiä suoria kopioita kurssimateriaalista (suorat lainauksetkin ovat sallittuja silloin, kun niiden käyttö on perusteltua). Oppimispäiväkirja voi olla käsin tai koneella kirjoitettu ja se voi sisältää tekstiä, kuvia, kaavioita, taulukoita ja/tai käsitekarttoja. Se on palautettava 1. periodin loppuun mennessä kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa. Oppimispäiväkirjan laadinta ei edellytä itsenäistä aineiston hakua kurssimateriaalin lisäksi, joskaan sitä ei luonnollisestikaan ole kielletty.
  • Kirjallinen metallin tuotantoketjun esittely: Valitse jokin metallin tuotantoketju, joka sisältää pyrometallurgisia prosessivaiheita. Etsi tuotantoketjuun liittyvää aineistoa ja tutustu siihen aineiston pohjalta. Laadi tältä pohjalta 5-10 sivun mittainen kirjallinen raportti, jossa esittelet tuotantoketjun kokonaisuutena ja sen keskeisimmät osaprosessit lyhyesti. Kurssiin liittyvistä osasuorituksista useampi kuin yksi voi olla tällaisia kirjallisia raportteja, kunhan raporteissa esitettävät tuotantoketjut eroavat toisistaan. Raportit laaditaan koneella kirjoittaen ja ne on palautettava 1. periodin loppuun mennessä kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa.
  • Kirjallinen korkealämpötilaprosesseja sisältävän tuotantoketjun esittely: Valitse jokin muu kuin metallien valmistukseen liittyvä tuotantoketju, joka sisältää korkealämpötilaprosesseja. Etsi tuotantoketjuun liittyvää aineistoa ja tutustu siihen aineiston pohjalta. Laadi tältä pohjalta 5-10 sivun mittainen kirjallinen raportti, jossa esittelet tuotantoketjun kokonaisuutena ja sen keskeisimmät osaprosessit lyhyesti. Kurssiin liittyvistä osasuorituksista useampi kuin yksi voi olla tällaisia kirjallisia raportteja, kunhan raporteissa esitettävät tuotantoketjut eroavat toisistaan. Raportit laaditaan koneella kirjoittaen ja ne on palautettava 1. periodin loppuun mennessä kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa.
  • Kirjallinen yritysesittely: Valitse jokin teollista toimintaa harjoittava yritys, jonka toimenkuvaan liittyvissä tuotantoprosesseissa esiintyy pyrometallurgisia tai muita korkealämpötilaprosesseja. Etsi yritykseen liittyvää aineistoa ja tutustu siihen aineiston pohjalta. Laadi tältä pohjalta 5-10 sivun mittainen kirjallinen raportti, jossa esittelet yrityksen kokonaisuutena sekä kerrot lyhyesti, miten korkealämpötilaprosessit liittyvät kyseisen yrityksen tuotannolliseen toimintaan. Kurssiin liittyvistä osasuorituksista vain yksi voi olla yritysesittely. Raportti laaditaan koneella kirjoittaen ja se on palautettava 1. periodin loppuun mennessä kurssin vastuuopettajalle joko paperiversiona tai sähköisesti pdf-muodossa.


Mikäli et ole suorittanut hyväksytysti riittävää määrää osasuorituksia tai haluat yrittää korottaa arvosanaasi johonkin osasuoritukseen liittyen niin ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sovi korvaavista/täydentävistä tehtävistä.

Kurssista ei saa suoritusilmoitusta ennen kuin kandidaatintyö on hyväksytty (poikkeuksena sellaiset opiskelijat, joiden tutkintoon kandidaatintutkinto ei lainkaan kuulu).

Suoritukseen liittyviä tiedostoja

  • Suoritustapaohje (pdf)
  • Pisteet, syksy 2019 (pdf) -19.11.2019-

Viimeksi päivitetty: 19.11.2019