477417S - Korkealämpötilakemia

Tarkemmat tiedot kurssista löytyvät Moodlesta.
 

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kemiallisten reaktioiden mallinnukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä korkealämpötilaprosesseihin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä (esim. määrittää laskennallisesti termodynaamisia tasapainoja korkealämpötilaprosesseihin liittyvissä ongelmissa, lukea ja laatia tasapainopiirroksia, arvioida pinta- ja rajapintajännityksiä sekä niiden merkitystä korkealämpötilaprosesseissa, arvioida reaktionopeuksia, tarkastella palamisilmiötä, jne.). Edellä mainitut osaamistavoitteet ovat esimerkkejä, koska kurssiin liittyvät tehtävät vaihtelevat ja siksi yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet määritetään vuosittain erikseen.

Sisältö: Korkealämpötilaprosessien kannalta keskeisten kemiallisten reaktioiden mallinnukseen ja kuvaukseen käytetyt mallit ja menetelmät (mm. termodynamiikka, kinetiikka, pintailmiöt). Kurssin sisältö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, joista kukin suoritetaan erikseen: 1. Yhdisteiden stabiilisuudet ja niiden tarkastelu graafisesti. 2. Metallurgisten sulien termodynaaminen mallinnus. 3. Reaktiokinetiikka korkealämpötilasysteemeissä. 4. Palaminen. 5. Pinnat ja pinta-ilmiöt.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Kontaktiopetus (yhteensä 40 tuntia), joka tukee kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian moduulin suorittavat opiskelijat opintosuunnasta ja syventymiskohteesta riippumatta.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa prosessimetallurgian opintokokonaisuutta.

Oppimateriaali: Kontaktiopetuksen aikana ja Moodlen kautta jaettava materiaali. Tehtävien tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Jokainen kurssin osa-alueista (yht. 5 kpl) suoritetaan omana kokonaisuutena siten, että suoritustavat vaihtelevat. Kurssin suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Ei

Lisätiedot: Kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa edellyttää kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

 

Viimeksi päivitetty: 3.7.2020