477419S - Metallurgian seminaari

Kurssi järjestetään tarvittaessa esimerkiksi riittävn usean opiskelijan toivoessa kurssin suoritusmahdollisuutta.
Www-sivun sisältöä päivitetään kurssin edetessä.
 

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Suomi, tarvittaessa englanti

Ajoitus: Opintojakso järjestetään viitenä neljän tunnin mittaisena opetuskertana, joiden ajankohdat voidaan sopia tapauskohtaisesti. Suositeltava suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa tai täydentävänä opintona valmistumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla metallialan yritystä ja sen tuotantoprosessia, arvioida omia työtehtäviään ja niiden roolia osana kokonaisuutta sekä valmistella ja pitää suullisen ja kirjallisen esityksen annetuista aiheista.

Sisältö: Sisältö koostuu kunkin kurssille osallistuvan opiskelijan laatimista neljästä seminaariesitelmästä, joiden aiheet perustuvat opiskelijan työhön metallurgisessa teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa (esim. kesäharjoittelu tai muu oma työkokemus). Esitelmien aiheita ovat

  1. yritysesittely,
  2. tuotantoprosessin esittely,
  3. omien työtehtävien kuvaus ja
  4. kirjallisuusselvitys töihin liittyvästä aiheesta, joka määritellään kurssin alussa.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Kontaktiopetus (yhteensä enimmillään 24 tuntia). joka koostuu opiskelijoiden pitämistä seminaariesitelmistä, joihin osallistuminen on pakollista. Seminaariesitykset valmistellaan kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian täydentävien opintojen kokonaisuutta suorittavat opiskelijat tai prosessimetallurgian opintosuunnan moduulia suorittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja sekä työkokemusta (esim. kesäharjoittelu) metallurgisessa teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa.

Oppimateriaali: Opiskelijat laativat itse kurssilla käytettävän oppimateriaalin osana seminaaritöitään.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Seminaariesitelmät annetuista aiheista (suullinen ja kirjallinen esitys). Opintojakso suoritetaan laatimalla neljä seminaariesitystä sekä seminaariesitysten keskeisimmät sisällöt yhteen kokoava kirjallinen raportti. Seminaariesitysten sopiva pituus on noin 15-30 minuuttia ja sopiva pituus kirjalliselle raportille on noin 10-15 sivua pitäen sisällään noin 2-3 sivua jokaisesta esityksestä ja näiden lisäksi lyhyen johdannon ja yhteenvedon. Seminaariesitysten aiheet sovitaan tarkemmin ensimmäisellä opetuskerralla ja esitykset pidetään sen jälkeen neljänä kontaktiopetuskertana, joista jokainen kestää maksimissaan neljä tuntia. Jokainen opiskelija pitää yhden esityksen jokaisena seminaaripäivänä. Arvioinnissa huomioidaan asioiden oikeellisuuden, syvällisyyden ja kattavuuden lisäksi myös esityksen selkeyttä, rakennetta ja havainnollistamiskeinoja. Aiheet valitaan siten, että:

  • Ensimmäiset esitykset liittyvät metallurgisessa teollisuudessa olevan työtehtävän (esim. kesätyöt) esittelyyn.
  • Toiset esitykset liittyvät metallurgisen tuotantoprosessin esittelyyn siten, että esiteltävä prosessi liittyy aiemman esityksen työtehtäviin.
  • Kolmannet esitykset liittyvät metalliyrityksen esittelyyyn siten, että yritys liittyy aiempiin esityksiin työtehtävistä ja prosessista.
  • Neljännet esitykset perustuvat lyhyeen kirjallisuusselvitykseen metallurgisesta aiheesta, joka liittyy aiempien esitysten työtehtäviin, prosessiin ja/tai yritykseen.

Esityksiä ja raporttia varten tarvittava aineisto on haettava omatoimisesti. Arvioinnissa jokainen neljästä esityksestä sekä kirjallinen raportti arvioidaan asteikolla hyl./1-5. Kun kaikki osat on hyväksytty, kurssin kokonaisarvosanaksi muodostuu näiden viiden arvosanan keskiarvo. Toisin sanoen esitysten paino kokonaisarvosanossa on yhteensä 80 % ja kirjallisen raportin 20 %.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Ei

Lisätiedot: Mikäli olet kiinnostunut kurssin suorittamisesta ota hyvissä ajoin yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

 

Viimeksi päivitetty: 29.4.2019