477420S - Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa

Tarkemmat tiedot kurssista löytyvät Moodlesta.


Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Suomi

Ajoitus: Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa II. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 5. vuoden syyslukukausi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida, miten kansalliset ja yleismaailmalliset kehitysnäkymät sekä globaalit megatrendit vaikuttavat metallien valmistukseen nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö: Sisältö vaihtelee vuosittain keskittyen ajankohtaisiin aiheisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. raaka-aineiden ja energian saatavuus ja hinta, käytettävissä olevat teknologiat, juridiset ja muut rajoitukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, digitalisaatio sekä tutkimus ja kehitys.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Kontaktiopetus (yhteensä enimmillään 48 tuntia). joka koostuu luennoista ja keskustelutilaisuuksista. Kurssi sisältää lisäksi kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian moduulin suorittavat opiskelijat opintosuunnasta ja syventymiskohteesta riippumatta.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa prosessimetallurgian opintokokonaisuutta.

Oppimateriaali: Kontaktiopetuksen aikana ja Moodlen kautta jaettava materiaali. Tehtävien tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Jatkuva arviointi, joka koostuu kurssin aikana tehtävistä osatehtävistä.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita yrityksistä.

Lisätiedot: Kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa edellyttää kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

 

Viimeksi päivitetty: 13.7.2020