477420S - Suoritustapa ja arviointi

Kurssi koostuu kuudesta teemasta, joista jokaisesta järjestetään johdantoluento (tiistaisin klo 12-14) sekä teemaan liittyvän esimerkin esittelevä luento- ja keskustelutilaisuus (perjantaisin klo 12-16). Huomaa, että teeman 1 johdantoluento ja esimerkkitilaisuus ovat eri viikoilla.

Kurssin suoritus edellyttää osallistumista perjantai-iltapäivisin tilaisuuksiin – tiistain luennoille osallistuminen ei ole välttämätöntä, mutta tällöin kyseisen viikon aiheeseen on tutustuttava omatoimisesti. Jokaisen teeman aiheeseen tutustutaan siis tiistain luennolla yleisesti ja perjantain luento- ja keskustelutilaisuudessa yksityiskohtaisemman casen kautta. Opiskelijoiden on tiistain luennon jälkeen tutustuttava etukäteen perjantain aiheeseen ja varauduttava keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä aiheesta. Suositeltavaa on, että jokainen kirjaa vähintään alustavia kysymyksiä ja ajatuksia jo ennen perjantain opetuskertaa. Mikäli et pääse osallistumaan perjantain tilaisuuksiin, ota etukäteen yhteyttä joko Eetu-Pekka Heikkiseen tai Timo Fabritiukseen ja sovi korvaavista tehtävistä.

Kurssin suoritteena toimii oppimispäiväkirja, jonka opiskelijat laativat kurssin aikana, ja joka koostuu (vähintään) seuraavista osista

  • Essee tai lyhyt raportti, jossa on pohdittu yhden (vapaasti valittavan) metallin valmistusta vuonna 2039. Opiskelijan tulee valita jonkin metallin (tai metallituotteen) valmistusprosessi tai tuotantoketju sekä tutustua kyseisen metallin nykyiseen valmistusprosessiin itse hankkimansa aineiston pohjalta. Tämän jälkeen hänen tulee laatia em. aineistoa sekä kurssilla käsiteltyjä asioita hyödyntäen (mutta itse pohtien!) miten kyseinen prosessi ja/tai metallin valmistus tulevat muuttumaan 20 vuodessa: millainen metallin valmistusprosessi on vuonna 2039? Työssä on mahdollista esitellä lyhyesti myös nykyinen prosessi, mutta pääpainon tulisi olla tulevaisuuden pohdinnassa. Tehtävään ei luonnollisestikaan ole olemassa vain yhtä oikeaa vastausta, mutta pohdinnan tulisi olla perusteltua. Vastaus voi perustua esimerkiksi simulaatioihin tai arvioihin siitä, miten raaka-aineiden ja energian saatavuudet ja hinnat, käytettävissä olevat teknologiat, lainsäädäntö, sopimukset ja rajoitukset, metallien tarve ja markkinat sekä ympäristövaikutusten huomiointi tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on tutustua metallien valmistusprosesseihin vaikuttaviin tekijöihin ja trendeihin sekä oppia arvioimaan perustellusti tulevaisuuden kehitysnäkymiä.
  • Lyhyet yhteenvedot jokaisesta kurssin kuudesta teemasta. Yhteenvedon tulee sisältää: (1) lyhyt kuvaus siitä, miten opiskelija on valmistautunut kyseisen teeman perjantaiseen luento- ja keskusteltutilaisuuteen (esim. muutamia tilaisuutta varten mietittyjä kysymyksiä ja kommentteja), (2) referaatti perjantaina pidetystä luennosta (noin 2-5 sivua) sekä (3) lyhyt oma pohdinta siitä, mitä perjantain luento- ja keskustelutilaisuudessa on oppinut ja millaisia ajatuksia aiheesta on herännyt.

Näiden lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää oppimispäiväkirjaan myös muita osioita, joilla osoittavat oppimistaan kurssin aikana.

Kurssin arvioinnissa esseen/raportin painoarvo on yksi kolmasosa kokonaisarvosanasta ja teemayhteenvetojen yhteenlaskettu painoarvo vastaavasti kaksi kolmasosaa kokonaisarvosanasta. Mahdolliset muut (opiskelijan oppimispäiväkirjaan lisäämät) osiot voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

Mikäli suorituksesi on hylätty tai haluat yrittää korottaa arvosanaasi, niin ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sovi korvaavista/täydentävistä tehtävistä. Mikäli et pääse osallistumaan kontaktiopetukseen, korvaavaksi tehtäväksi voidaan sopia esimerkiksi omatoimisesti laadittava kirjallisuusselvitys jostain ajankohtaisesta aiheesta metallien valmistukseen liittyen.

Kurssista ei saa suoritusilmoitusta ennen kuin kandidaatintyö on hyväksytty (poikkeuksena sellaiset opiskelijat, joiden tutkintoon kandidaatintutkinto ei lainkaan kuulu).
 

Suoritukseen liittyviä tiedostoja
  • Suoritustapaohje (pdf)
  • Pisteet, syksy 2019 - 21.1.2020 -  (pdf)

Viimeksi päivitetty: 21.1.2020