477423S - Metalliteollisuuden ympäristövaikutusten hallinta

Kurssi järjestetään 2-3 vuoden välein järjestettävän Nordic Recycling Dayn yhteydessä yhteistyössä Luulajan Teknillisen yliopiston kanssa.

Www-sivun sisältöä päivitetään kurssin edetessä.

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Englanti

Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-2 päivän mittaisena seminaarina, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan heti, kun seuraavan seminaarin ajankohdasta on päätetty. Suositeltava suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa tai täydentävänä opintona valmistumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja kuvailla metallien valmistuksen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia sekä näiden vaikutusten arviointiin ja hallintaan käytettäviä keinoja. Sisältö: Sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti seminaarissa pidettävien esitysten mukaan. Aihepiiri on kuitenkin aina Pohjoismaissa käytössä olevien metallinvalmistusprosessien ympäristövaikutukset sekä niiden arviointi ja hallinta.

Järjestämistapa: Lähiopetus Toteutustavat: Seminaari (kahden vuorokauden aikana). joka koostuu asiantuntijoiden pitämistä esitelmistä. Seminaariin osallistuminen on pakollista. Opiskelijat laativat yhteenvedon/raportin seminaarissa pidettyjen esitysten sekä mahdollisen lisäaineiston pohjalta. Kohderyhmä: Prosessimetallurgian täydentävien opintojen kokonaisuutta suorittavat opiskelijat tai prosessimetallurgian opintosuunnan moduulia suorittavat opiskelijat. Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Oppimateriaali: Seminaariesitysten aineisto (jaetaan opiskelijoille esiintyjien suostumuksen mukaan) sekä mahdollinen lisäaineisto. Kurssin suoritus voi edellyttää omatoimista aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Seminaariin osallistuminen sekä kirjallisen yhteenvedon laadinta esitysten pohjalta. Tarkempi ohjeistus yhteenvedon laatimiseksi (sekä mahdolliset lisäaineiston pohjalta laadittavat tehtävät) annetaan tapauskohtaisesti kurssia järjestettäessä. Mahdollinen lisäaineisto on haettava omatoimisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita mm. asioiden oikeellisuuteen, työn laajuuteen ja syvällisyyteen, esitystavan loogisuuteen ja selkeyteen sekä havainnollistamiseen.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: Vaihtelee (ilmoitetaan tapauskohtaisesti tällä verkkosivulla).

Työssä oppimista: Seminaarin esiintyjät ovat alan asiantuntijoita teollisuudesta, tutkimuslaitoksista sekä yliopistoista.

Lisätiedot: Kurssista tiedotetaan tarkemmin tällä sivulla, kun kurssi on seuraavan kerran suoritettavissa

Viimeksi päivitetty: 29.4.2019