477424S - Kiertotalous metallien valmistuksessa

Kurssi on suoritettavissa itsenäisesti ympäri vuoden. Huomioi kuitenkin, että esimerkiksi loma-aikoina palautettujen tehtävien arvointi voi kuitenkin kestää normaalia pitempään.

Www-sivun sisältöä päivitetään kesän 2019 aikana.

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli: Englanti (ja suomi tarvittaessa; ks. ”Toteutustavat” alla).

Ajoitus: Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti ympäri vuoden. Suositeltava suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa tai täydentävänä opintona valmistumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä metallurgisen teollisuuden sovelluskohteissa.

Sisältö: Metallurgisen teollisuuden poisteet sekä niiden alkuperä ja synty. Teollisten poisteiden karakterisointimenetelmät. Metallurgisen teollisuuden poisteiden keskeisimmät piirteet. Poisteiden esikäsittely, käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. Agglomerointi. Poisteiden tuotteistus. Kesätävä kehitys ja kiertotalous metallien valmistuksessa. Kierrätys rauta- ja tarästeollisuudessa, värimetallien valmistuksessa sekä ferroseosten valmistuksessa. Kiertotalouden mahdollisuudet ja haasteet.

Järjestämistapa: Etäopetus.

Toteutustavat: Omalla ajalla katsottavat luentovideot ja niitä tukeva aineisto sekä niiden pohjalta suoritettavat tehtävät, joista sovitaan tapauskohtaisesti. Ei erillistä kontaktiopetusta. Kurssia suorittavan opiskelijan tulee suoritusta aloittaessaan ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sopia vaadittavista tehtävistä ja niiden aikataulusta, jotka on sovittavissa tapauskohtaisesti. Aineiston avaamiseen vaadittavat salasanat ja tehtävät toimitetaan opiskelijalle hänen otettuaan yhteyttä vastuuopettajaan. Luentovideot ja aineistot ovat englanniksi, mutta tehtävät on mahdollista suorittaa myös suomeksi, jos näin sovitaan.

Kohderyhmä: Prosessimetallurgian täydentävien opintojen kokonaisuutta suorittavat opiskelijat tai prosessimetallurgian opintosuunnan moduulia suorittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset: Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja.

Oppimateriaali: Ladattavissa alla olevista linkeistä. Salasanan saa kurssin vastuuopettajalta. Tämä osio päivitetään kesän 2019 aikana.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Vastuuopettajan kanssa sovittujen tehtävien tekeminen hyödyntäen luentovideoita ja niihin liittyvää aineistoa. Tehtävät liittyvät jonkin metallurgiseen kiertotalouteen liittyvän casen tarkasteluun ja ne ohjeistetaan tarkemmin tapauskohtaisesti. Mahdollinen lisäaineisto (jos sitä vaaditaan) on haettava omatoimisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita mm. asioiden oikeellisuuteen, työn laajuuteen ja syvällisyyteen, esitystavan loogisuuteen ja selkeyteen sekä havainnollistamiseen.

Arviointiasteikko: Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

Työssä oppimista: Tehtävien aiheet pyritään valitsemaan käytännön tuotantoprosesseihin ja materiaaleihin sekä tutkimus- ja kehitysprojekteihin liittyen.

Lisätiedot: Mikäli olet kiinnostunut kurssin suorittamisesta, ota hyvissä ajoin yhteyttä vastuuopettajaan.

Viimeksi päivitetty: 29.4.2019