Jatko-opinnot

Opintojen rakenne

Prosessimetallurgian jatko-opinnoissa pääaineena (tieteenalana) on prosessitekniikka ja opintojen vastuuhenkilönä toimii professori Timo Fabritius. Opintojen kokonaislaajuus on 40 opintopistettä ja ne jakautuvat yleis- ja valmiustaito-opintoihin (4-8 op), tieteenalakohtaisiin opintoihin (32-36 op) ja opetustehtäviin (0-4 op). Opetustehtävien sisällyttäminen jatko-opintoihin edellyttää korkeakoulupedagogisten opintojen suoritusta vähintään 2 opintopisteen edestä

Jatko-opintojen vaatimuksista on kerrottu tarkemmin tutkijakoulun www-sivuilla.

Kaikille pakollisia yleis- ja valmiustaito-opintoja ovat seuraavat Oulun yliopiston tutkijakoulun järjestämät opintojaksot:

 • Johdatus tohtoriopintoihin / Introduction to UniOGS (1 op)
 • Tieteen etiikka (2 op)

 

Näiden lisäksi yleis- ja valmiustaito-opintoihin kuuluu pakollisena seurantaryhmän toimintaan osallistuminen (sis. vuosittaiset tapaamiset sekä raportointi seurantaryhmälle), josta saa yhden opintopisteen. Näiden neljän opintopisteen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää 0-4 opintopistettä yleis- ja valmiustaito-opinnoiksi luokiteltavia muita opintoja.

Oulun yliopiston tutkijakoulun järjestämistä opintojaksoista löytyy lisätietoa tutkijakoulun www-sivuilta.

Tieteenalakohtaiset opinnot koostuvat pakollisesta tutkimussuunnitelmasta ja seminaarista (4 op) sekä muista tieteenalakohtaisista opinnoista (28-32 op). Tutkimussuunnitelmaseminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta hyväksytysti sekä tieteenalakohtaiseen seminaariin osallistumisesta. Muut tieteenalakohtaiset opinnot valitaan tapauskohtaisesti siten, että suoritettavat opinnot ovat joko jatko-opintotasoisia (J) tai syventäviä (S). Perustelluista syistä tutkintoon voidaan sisällyttää enimmillään 4 opintopisteen edestä perus- (P) tai aineopintotasoisia (A) opintoja.

 

Tieteenalakohtaiset opinnot prosessimetallurgiasta

Prosessimetallurgian jatko-opiskelijat voivat liittää tieteenalakohtaisiin opintoihinsa esimerkiksi seuraavankaltaisia opintokokonaisuuksia:

 1. Kirjatentti sovitusta kirjasta1. (2-5 op)
 2. Yksin tai pareittain tehtävät kotitentit / oppimispäiväkirjat, joissa vastataan avoimiin tehtäviin omalla ajalla (2-5 op tehtävien määrästä, laajuudesta ja syvällisyydestä riippuen).
 3. Prosessimetallurgian jatko-opintoseminaarit, joissa perehdytään (lähinnä kirjallisuuteen perustuen) tiettyyn ennalta sovittuun aiheeseen ja jonka tuotoksena laaditaan (usean jatko-opiskelijan yhdessä laatima) kokoomaraportti. Jatko-opintoseminaarien toteutusajankohdat, aiheet ja tarkemmat toteutustavat vaihtelevat. Seminaarissa voidaan edellyttää omatoimista aineiston hakua tai se voidaan rakentaa jonkin kirjan aiheen ympärille. Työt voidaan tehdä yksin tai pareittain. Tulokset voidaan esitellä kirjallisesti ja/tai suullisesti. (2-5 op laajuudesta ja toteutustavasta riippuen)
 4. Osallistuminen POHTOn järjestämään metallurgian koulutukseen ja osallistumisen raportointi joko referaattina, lehtiartikkelina (esim. Materia) tai tenttimällä. (2-3 op)
 5. Osallistuminen Luulajan teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävään Recycling day - seminaariin ja osallistumisen raportointi joko referaattina, lehtiartikkelina (esim. Materia) tai tenttimällä. (2-3 op; mahdollisuus lisäopintopisteisiin organisoimalla perusopiskelijoiden osallistuminen ao. seminaariin)
 6. Osallistuminen muuhun seminaariin ja osallistumisen raportointi kuten kohdissa 4 ja 5. (2-3 op)
 7. Posterin laadinta kansainväliseen konferenssiin2. (1 op)
 8. Esitelmän laadinta kansainväliseen konferenssiin2. (2 op)
 9. Esitelmän laadinta kansalliseen tutkimusseminaariin. (1 op)
 10. Sellaisen tieteellisen julkaisun laadinta, joka ei liity omaan väitöskirjatyöhön. (1-3 op)
 11. Tilaustutkimukset ja niiden raportointi. (laajuudesta ja syvällisyydestä riippuen 1-5 op/tutkimus)
 12. Tutkijavierailu kotimaassa (sis. vierailun raportointi). (1 op/2 vkoa, enintään 5 op)
 13. Tutkijavierailu ulkomailla (sis. vierailun raportointi). (1 op/vko, enintään 5 op)
 14. Oppimateriaalin laadinta. (laajuudesta ja syvällisyydestä riippuen 1-5 op/oppimateriaali)
 15. Metallurgisten tutkimusmenetelmien jatko-opintokurssi. (10 op)
 16. Hieiden valmistus. (3 op)
 17. Kaikki prosessimetallurgian tutkimusyksikön järjestämät syventävät opintojaksot (ellei niitä ole sisällytetty osaksi muita tutkintoja)

1 Suoritettavia kirjoja ovat esimerkiksi Turkdoganin 'Fundamentals of steelmaking', Bodsworthin ja Bellin 'Physical chemistry of iron and steel manufacture', mutta muutkin kirjat ovat mahdollisia
2 Esimerkiksi Molten slags, fluxes and salts, INFACON, AISTech, CALPHAD, Clean Steel, UNITECR, METEC, mutta myös monet muut.

Myös muut opinnot ja suoritustavat ovat mahdollisia, kunhan niistä sovitaan työn ohjaajan kanssa. Huomioi lisäksi, että kaikista jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista on sovittava ohjaajan kanssa.

Lisätietoja erilaisista jatko-opintojen suoritusmahdollisuuksista saa professori Timo Fabritiukselta, yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkiseltä  sekä tutkijakoulun www-sivuilta.

 

Opintopisteitä opetustehtävistä

Mikäli jatko-opiskelija on jatko-opintojensa aikana suorittanut vähintään kaksi opintopistettä korkeakoulupedagogisia opintoja, hän voi sisällyttää tutkintoonsa enintään neljän opintopisteen edestä opetustehtävistä saatuja opintopisteitä siten, että luennoinnista saa yhden opintopisteen viittä kontaktiopetustuntia kohden, harjoitusten pitämisestä yhden opintopisteen kymmentä kontaktiopetustuntia kohden sekä opinnäytetöiden ohjauksesta yhden opintopisteen yhdestä kandidaatintyön ohjauksesta ja kaksi opintopistettä yhdestä diplomityön ohjauksesta. Lisätietoja saa yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkiseltä.

Viimeksi päivitetty: 9.4.2019